Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2. Облік руху нематеріальних активів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.2. Облік руху нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Документальне оформлення операцій об'єктів права

інтелектуальної власності у складі нематеріальних

активів

«Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтеле-ктуальної власності у складі нематеріальних активів» (ф. № НА-1) -> для оформлення операцій із введення в господар-ський оборот і використання придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності

«Інвентарна картка об'єкта права інтелектуальної власті у складі нематеріальних активів» (ф. № НА-2) -> для аналіти-чного обліку групи однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів, що надійшли в одному календарному місяці та одній відповідальній за їх використання особі

«Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної вла-сності у складі нематеріальних активів» (ф. № НА-3) для оформлення вибуття об'єктів при їх списанні (ліквідації)

«Інвентарний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (ф. № НА-4) для оформ-лення даних інвентаризації окремо за кожним місцем знахо-дження об'єктів та за кожною відповідальною за викорис-тання об'єкта особою

Схема 4.4. Документальне оформлення операцій об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Рахунок 12 «Нематеріальні активи»

I

Призначення

рахунку:

дляоблікута

узагальнення

інформації про

наявність та рух

нематеріальних

активів

За дебетом рахунку

Придбання або отри-манняурезультаті

розробки нематеріа-льних активів, які обліковуються за

первісною вартісткх

та сума дооцінки та-ких активів

За кредитом рахунку

Вибуття внаслідок

продажу, безоплатної

передачі або неможли-

вості отримання під-

приємством надалі

економічних вигод від

його використання та

сума уцінки нематеріа-

льних активів

Субрахунки:

вища (права користування надрами, іншими ресурсами природного

середовищатощо);

122 «Права користування майном» - для ведення обліку наявності прав

користування майном (право користування земельною ділянкою, право

користування будівлею, пртво на оренду приміщень тощо)

123 «ПрРава £ комерійш позна'чення» Лля^ення обпіку наявност:

прав на комерційні позначення (права на торговельні марки), комерцій-

ні(фірмові)найменування тощо;

124      «Права на об'єкти промислової власності» - для ведення обліку

наявності прав на об'єкти промислової власності (права на винаходи.

корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-

хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо)Г

125      «Авторське право та суміжні з ним права>> - для ведення обліку

наявності авторського та суміжного з ним права (права на літературні

та музична твори, програми для ЕОМ тощо);

127 «Інші нематеріальні активи» - для ведення обліку інших нематеріа-

льних активів, якими володіє підприємство ( права на здійснення діяль-

ності, використання економічних та інших привілеїв тощо)

Схема 4.5. Призначення та побудова рахунку 12 «Нематеріальні активи»

Таблиця 4.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

            руху нематеріальних активів