4.1. Критерії визнання та оцінка нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Побудова фінансового обліку нематеріальних активів по-винна забезпечити інформаційні потреби користувачів про на-явність та рух нематеріальних активів, про складові первісної вартості створених власними силами (прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, пов'язані зі створенням) та придбаних та отриманих матеріальних активів, про строк їх корисного використання та суму накопиченої амор-тизації, про доцільність та наслідки проведення переоцінки не-матеріальних активів та визначення їх корисності. Дані фінансо-вого обліку використовують для аналізу стану, руху та викорис-тання нематеріальних активів з метою прийняття рішень щодо

доцільності поповнення складу нематеріальних активів та значення результатів від ефективного їх використання.

ви-

Нематеріальні активи

Критерії визнання активом

Класифікація з метою ведення бухгалтерського обліку

 

Придбаний або отриманий: . існує ймовірність одер-жання майбутніх еконо-мічних вигод, пов’язаних з його використанням та його вартість може буги достовірно визначена

Отриманий в результаті

розробки:

• підприємство має намір, технічнуможливістьта ресурси для доведення активу до стану, у якому він придатний для реалі-зації або використання;

. підприємство має мож-ливість отримання май-бутніх економічних ви-год від реалізації або ви-користання активу;

. підприємство має інфор-мацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробкою активу

Права користування природними ресурсами: надрами та іншими ресуїсами природного середови-ща; геологічною та іншою інфор-мацією про природне середовище тощо;

на...

на програми для ЕОМ; на

данихтощо;

Права користування майном: земельною ділянкою, будівлею; правонаорендупримїщеньтощо Права на знаки для товарів і по-слуг: товарні знаки; торгові мар-ки; фірмові назви тощо; Права на об'єкти промислової власності:навинаходи;накорис-ні моделі; на промислові зразки; на сорт рослин; на породи тва^ рин;наноу-хау;назахиствідне-добросовісної конкуренції тощо; Авторськіісуміжнізнимиправа: літературніімузикальнітвори;

бази

Незавершені капітальні інвестиції

внематеріальніактиви;

Інші нематеріальні активи - права

на провадження діяльності; пртва

на використання економічних та

іншихпртвілеїв тощоСхема 4.1. Критерії визнання та класифікація нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 12 «Нематеріальні активи»

Види оцінок нематеріальних активів

Первісна вартість - історична (фактична) собівартість нематеріальних активів у сумі грошових коштів або спра-ведливої вартості активів, сплачених (переданих) витра-чених для їх придбання (створення)

Залишкова - первісна вартість за вирахуванням накопиче-ної амортизації нематеріальних активів

Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійсне-ний обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами

Переоцінена вартість - вартість нематеріальних активів після їх переоцінки

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквіда-ції) нематеріального активу після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією)

Схема 4.2. Види оцінок нематеріальних активів

Первісна вартість нематеріальних активів

С.л="

силами

}

прямі витрати на оплату праці;

прямі матеріальні витрати;

інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням

нематеріального активу та приведенням його до стану

придатності для використання за призначенням (оплата

реєстрації юридичного права, амортизація патентів, лі-

цензій тощо)

 

шовими кош-

тами

ї

Ціна придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкоду-ванню та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придат-ний для використання за призначенням

 

Придбаних в обмін на по-дібний актив

Придбаних в обмін на не-подібний ак-

тив

II

 

Залишкова вартість переданого нематеріального активу Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю отри-маного активу є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного пері-оду

Справедлива вартість переданого активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну

 

Безкоштовно отриманих

Н

Справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням та дове-денням до стану придатного для використання за призна-ченням

 

Отриманихяк

™ноТо капиалу

\

Погоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість з урахуванням витрат, безпосеред-ньо пов’язаних з придбанням та доведенням активу до стану, придатного для використання за призначенням

 

0внРа™кХ об™ання шдприємств

V

Справедлива вартість нематеріального активу

Схема 4.3. Складові первісної вартості нематеріальних активів