Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоконтролю : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Поняття інших необоротних матеріальних активів.

2.         Які види інших необоротних матфіальних активів Вам відомі?

3.         Які критфії визнання інших необоротних матеріальних активів?

4.         Складові первісної вартості придбаних інших необоротних матеріальних активів.

5.         Який порядок документального оформлення руху інших не-оборотних матеріальних активів?

6.         Яка характеристика рахунку 11 «Інші необоротні матеріаль-ні активи»?

7.         Як на рахунках бухгалтерського обліку відображається над-ходження інших необоротних матеріальних активів?

8.         Як на рахунках бухгалтерського обліку відображається ви-буття інших необоротних матеріальних активів?

9.         Яка організація аналітичного обліку інших необоротних ма-теріальних активів?

10.       Які методи нарахування амортизації інших необоротних ма-теріальних активів застосовуються?

Тестові завдання

1.         До інших необоротнш матеріальнш активів не входять:

1.         Природні ресурси

2.         Інвентарна тара

3.         Предмети продажу

4.         Земельні ділянки

2.         Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» призначе-

но для обліку таузагальнення інформаціїпро наявність ірух:

1.         Земельних ділянок і капітальних витрат на поліпшення земель

2.         Природних ресурсів і предметів прокату

3.         Прав користування природними ресурсами і прав ко-ристування майном

4.         Робочої і продуктивної худоби та багаторічних насаджень

3.         Сальдо за рахунком 132 «Знос інших необоротних активів»

відображається в Балансі:

1.         В I розділі пасиву, рядок 360

2.         Невідображається

3.         В II розділі активу, рядок 120

4. B I розділі активу, рядок 012

4.         Рахунок 972 «Собівартість реалізованих необоротних акти-

вів» відображається:

1.         В I розділі активу Балансу

2.         В I розділі Звіту про фінансові результати

3.         В II розділі активу Балансу

4.         В III розділі активу Балансу

5.         Вартісні ознаки за якими малоцінні необоротні матеріальні

активи відрізняються від малоцінних швидкозношуваних пред-

метів встановлюють:

1.         Міністерство фінансів України

2.         Національний банк України

3.         Податкова державна адміністрація України

4.         Підприємство самостійно

6.         Введення в експлуатацію тимчасових (нетитульних) споруд

оформлюють:

1.         Прибутковою накладною

2.         Платіжним дорученням

3.         Актом приймання - передачі (внутрішнього перемі-щення) основних засобів

4.         Рахунком - фактурою

7.         Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» нарахування амор-

тизації інвентарної тари проводиться:

1.         Щоквартально

2.         Щомісячно

3.         Наприкінці року

4.         He проводиться

8.         Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріа-

льних активів збутового призначення відображається в бухга-

лтерському обліку:

1.         Д132КП2

2.         ДП2К132

3.         Д93К132

4.         Д132К93

9.         Введення в експлуатацію придбаних тимчасовш (нетитуль-

них) споруд відображається в бухгалтерському обліку

1.         Д 153 К 631

2.         Д 153 К 113

3.         Д 113 К 152

5.         Д 113 К 153