Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Облік руху інших необоротних матеріальних активів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

3.2. Облік руху інших необоротних матеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Вимоги щодо обліку інших необоротних матеріальних активів

Документальне оформлення руху інших необоротних ма-теріальних активів здійснюють за допомогою типових форм первинного обліку основних засобів (№ ОЗ-1 - № ОЗ- 9)

Витрати для підтримання об’єктів інших необоротних матеріа-льних активів в робочому стані та одержання первісного ви-значеної суми майбутніх економічних вигод від його викори-стання включають до витрат.

Витрати на поліпшення об’єктів, яке призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від викори-стання об’єкта відносять на збільшення первісної вартості об’єкта

Підприємство може переоцінювати об’єкт, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справед-ливої вартості

На дату переоцінки здійснюється переоцінка всіх об’єктів гру-пи. Переоцінка активів групи які вже зазнали переоцінки, на-далі має проводитися з регулярністю, щоб їх залишкова вар-тість на дату балансу суттєво не відрізнялась від справедливої вартості.

He підлягають переоцінці малоцінні необоротні матеріальні активи і бібліотечні фонди, якщо амортизація їх вартості здійс-нюється не за прямолінійними або виробничим методом . Результати переоцінки відображаються в обліку аналогічно відображенню результатів переоцінки основних засобів

Схема 3.2. Вимоги щодо обліку інших необоротних матеріальних активів

Рахунок 11 «Інпіі необоротні матеріальні активи»

Призначення

рахунку

для облікутауза-

гальнення інфор-

мації про наявність

тарухіншихне-

оборотних матері-

альних активів, які

не відображені у

складі об'єктів в

обліку на рахунку

10 «Основнізасо-

би»

За дебетом рахунку

Надходження (придбаних,

створених,безоплатно

отриманих) інших необоро-

тних матеріальних активів

(за первісною вартістю) на

підприємство; сума витрат,

яка пов'язана з поліпшен-

ням об'єкта, що приводить

до збільшення майбутніх

економічних вигод первин-

но очікуваних від викорис-

тання об'єкта; сума до-

оцінки вартості об'єкта

За кредитом рахунку

Вибуття інших необо-ротних матеріальних

активів внаслідок

продажу, безоплатної

передачі або невідпо-

відності критеріям

визнання активом, a

такожуразічасткової

ліквідаціїоб'єктата

сума їх уцінки

 

111 «Бібліотечні фонди» -

Субрахунки: для ведення обліку наявності та руху бібліотечних фондів;

112      «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - для відображення вартості

предметів строк корисного використання яких більше одного року, зокрема

спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з ура-хуванням очікуваного способу використання таких об'єктів та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів;

113      «Тимчасові (нетитульні) споруди» - для ведення обліку експлуатаційних

тимчасових (нетитульних) споруд;

114      «Природні ресурси» - для ведення обліку наявності та руху придбаних при-

родних ресурсів для наступного видобутку (нафти, газу тощо);

115      «Інвентарна тара» - для ведення обліку наявності та руху інвентарної тари;

116 «Предмети прокату» - для ведення обліку наявності та руху активів, при-

значених для видачі напрокат;

117 «Інші необоротні матеріальні активи» - для ведення обліку наявності та

руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на

інших субрахунках рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Схема 3.3. Призначення та побудова рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Таблиця 3.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

            руху інших необоротних матеріальних активів