Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоконтролю : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте визначення терміну «Необоротні активи».

2.         Дайте визначення терміну «Основні засоби».

3.         Критерії визнання основних засобів активом.

4.         Які існують ознаки класифікації основних засобів?

5.         Види основних засобів для ведення обліку.

6.         Які існують види оцінок основних засобів?

7.         Який порядок документального оформлення руху основних засобів?

8.         Яка характеристика рахунку 10 “Основні засоби"?

9.         Як на рахунках бухгалтерського обліку відображається над-ходження основних засобів?

10.       Як на рахунках бухгалтерського обліку відображається ви-буття основних засобів?

11.       Яка організація аналітичного обліку основних засобів?

12.       Особливості обліку ремонтів основних засобів.

13.       Особливості проведення переоцінки основних засобів та її обліку.

14.       Розкрийте сугність амортизації основних засобів.

15.       Які застосовуються методи нарахування зносу (амортизації) основних засобів?

16.       Сутність методів нарахування амортизації основних засобів.

17.       Які види оренди основних засобів Вам відомі?

Тестові завдання

1.         Залишкова вартість основнш засобів визначається у рядку

030 Балансу як:

1.         Добуток первісної вартості основних засобів і суми

зносу на дату Балансу

Сума первісної вартості основних засобів і їх зносу на дату балансу.

2.         Різниця між первісною вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату Балансу

3.         Відношення первісної вартості основних засобів до суми їх зносу на дату Балансу

2.         Сальдо зарахунком 15 «Капітальні ітестщії» відобража-

ється в Балансі:

1.         В II розділі активу, рядок 120

2.         В II розділі пасиву, рядок 420

3.         В I розділі активу, рядок 020

4.         В IV розділі пасиву, рядок 610

3.         Нарахований знос основних засобів загальногосподарського

призначення відображається в обліку:

1.         Д131К92

2.         Д23К131

3.         Д91К131

4.         Д92К131

4.         При використанні прямолінійного методу нарахування амор-

тизаціїрічна сума амортизації визначається:

1.         Виходячи із вартості на початок звітного періоду і подвійної річної норми амортизації, обчисленої, вихо-дячи з терміну корисного використання.

2.         Шляхом множення залишкової вартості об'єкта на но-рмурічноїамортизації

3.         Як добуток вартості, що амортизується, і кумулятив-ного коефіцієнта

4. Діленням вартості, що амортизується, на очікуваний термін використання об'єкта 5. До основних засобів не відносяться:

1.         Земельні ділянки

2.         Природні ресурси

3.         Транспортнізасоби

4.         Багаторічні насадження

нку:

1.         91 «Загальновиробничі витрати»

2.         23 «Виробництво»

3.         97 «Інші витрати»

4.         15 «Капітальніінвестиції»

7.         Витрати, що пов ’язані з поліпшенням стану основнш засобів,

які призводять до збільшення очікуваних в майбутньому еконо-

мічнихвигод:

1.         Включаються до первісної вартості основних засобів

2.         Зменшують первісну вартість основних засобів

3.         Списуються на витрати звітного періоду

4.         3MeH^oTbfloxW3PB1THoronep^yP

8.         До :ервісної вартості придбаних основних засобів не вклю-

1.         Витрати на страхування ризиків доставки

2.         Суми ввізного мита

3.         Витрати на транспортування основних засобів

4.         Суми відсотків за банківський кредит, одержаний для придбання основних засобів

9.         Сальдо зарахунком 131 «Знос основних засобів» відобража-

ється в Балансі:

1.         В I розділі активу, рядок 012

2.         ВІрозділіпасивурядок360

3.         ВІрозділіактивурядок032

4.         ВБалансіневідображається

10.       Сума першої дооцінки залишкової вартості основних засобів

еключається до складу:

1.         Іншихвитрат

2.         Додаткового капіталу

3.         Статутного капіталу

4.         Прибутку

11.       Нарахування амортизації основних засобів у фінансовому

облікупроводиться:

1. Щоквартально

2. Й&.

4. He проводиться

12.       При застосуванні податкового методу нарахування амор-

тизації основні фонди поділяють на:

1.         5 груп

2.         4г£упи

3.         3г^упи

13.       Отримання в оперативну оренду основні засоби у орендаря

еідображаються в обліку:

1.         Дт152Кт631

2.         Дт10Кт631

3.         Дт01

4.         Дт01Кт63