Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Облік амортизації основних засобів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2.4. Облік амортизації основних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Умови нарахування амортюації основних засобів

Об’єктом амортизації є вартість основних засобів (крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій)

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисно-го використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом

Нарахування амортизації призупиняється на період реконструк-ції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації основ-них засобів

Нарахування амортизації проводиться щомісячно

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця на-ступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів

Суму нарахованої амортизації відображають збільшенням суми витрат і зносу основних засобів

Схема 2.11. Умови нарахування амортизації основних засобів

Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

Таблиця 2.2. Методи нарахування

амортизації основних засобів

 

Метод амортюації     Порядок визначення суми амортюації

Прямолінійний          Річнасума Первісна вартість - Ліквідаційна вартісті

 

            амортизації Строк корисного використання

Зменшення

залишкової

вартості          Річна сума амортизації = Залишкова вартість на

початок року (або первісна вартість на дату початку

нарахування амортизації) х Річна норма амортиза-

ції

Річна норма амортизації =

 

            (1 - |ліквідаційнавартість)хЮО%

 п         '

л\ первісна вартість

Ступінь кореня п = кількість років корисного вико-ристанняоб'єкта

Прискореного

зменшення

залишкової

вартості          Річна сума амортизації = Залишкова вартість на початок року (або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації) х річна норма амортизації х 2. Річна норма амортизації обчислюється, виходя-чи із строк1 ^корисного використання

Кумулятивний

метод  Річна сума амортизації = Кумулятивний коефіцієнт х (Первісна вартість - Ліквідаційна вартість )

Кумулятившй строкукорисного використання

 

            коефіцієнт сума років строку корисного використаш

Виробничий

метод  Місячна сума амортизації = Фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг) х Виробнича ставка амортизації

Виробнича ставка амортизації =

Первісна вартість - Ліквідаційна вартість

 

            Загальний обсяг продукції (робіт, послуг)

Податковий

метод  Амортизаційні відрахування = Балансова вартість групи на початок розрахункового періоду х Норма амортизацію (норми амортизації: груііа 1 - 2%, ^у-па 2 -10%, група 3 - 6%, група 4 -15%)

Рахунок 131 «Знос основних засобів»

Призначення рахунку:

для узагальнення ін-

формації про нарахо-

вануамортизаціюта

індексацію зносу не-

оборотних активів, що

підлягають амортиза-

ції, облік яких ведеть-

ся на рахунку 10 «Ос-

новні засоби»

 

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Зменшення суми основних засо-бів, що підляга-ють амортизації          Нарахування

амортизації та

індексації зносу

основних

засобів

*

Для нарахування амортизації затверджені:

«Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових під-

приємств)»№ 03-14;

«Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних орга-

нізацій)»№ 03-15;

«Розрахунок амортизації по автотранспорту» № 03-16;

Нарахування амортизації основних засобів:

Дт23, 91, 92, 93, 94   Кт 131

Дт09

Схема 2.12. Призначення та побудова рахунку 131 «Знос основних засобів»

Ознаки відновлення корисності основних засобів

Підприємство визначає та відображає вигоди від відновлення корисності активу, якщо на дату балансу перестали існувати ознаки зменшення їх корисності

Ознаки відновлення корисності акти-

ву

. суттєве збільшення ринкової варто-сті активу протягом звітного пері-оду;

. суттєві позитивні зміни в техноло-гічному економічному або право-вому середовищі, у якому діє під-приємство, що відбулися протягом звітного періоду;

• зменшення протягом звітного пері-оду ринкових ставок відсотка або інших ринкових ставок доходу від інвестицій, яке може вплинути на ставку дисконту і суттєво збільши-ти суму очікуваного відшкодування активу;

. суттєві зміни активу та /або способу його використання протягом звітно-го періоду або такі очікувані зміни в наступному періоді, які позитивно вплинуть на діяльність підприємст-ва;

. інші свідчення того, що ефектив-ність активу або буде кращою, ніж очікувалось

Вигоди від відновлення корисності активу ви-значаються іншими доходами (Дт 131 Кт 746).

Вигоди від відновлення корисності і раніше переоцінених активів включаються до складу інших доходів звітного періоду та на збіль-шення іншого додатко-вого капіталу

Схема 2.13. Ознаки та порядок визначення відновлення кооисності основних засобів