Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Переоцінка основних засобів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Переоцінка основних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Ш

Умови проведення пере-оцінки основних засобів: . залишкова вартість об'єкта суттєво відрі-зняється від його справедливої вартості на дату балансу; . здійснюється пере-оцінка всіх об'єктів фупи основних засо-бів, до якої належить цей об'єкт; . переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже за-знали переоцінки, на-далі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова ва-ртість не відрізнялася від справедливої вар-тості на дату балансу

3

Порядок визначення результатів переоцінки (та відображення їх в бухгалтерському обліку: . переоцінена первісна вартість об'єкта = первісна вартість об'єкта х індекс пере-оцінення; . переоцінена сума зносу об'єкта = сума зносу об'єкта х індекс переоцінки; Індекс переоцінки = справедлива вартість об'єкта

залишкова вартість об'єкта

• сума дооцінки залишкової вартості ос-новних засобів включаються ДО складу додаткового капіталу (Дт 10 Кт 423);

. сума уцінки залишкової вартості вюію-чаються до складу витрат (Дт 975 Кт 10);

. при дооцінці об'єктів, які були раніше уїінені відображають: збільшення до ходу звітного періоду в сумі, що не пе-ревищує суми попередніх уцінок об'єктів (Дт 10 Кт 44, Дт 10 Кт 746); рі-зниця між сумою дооцінки та сумою раніше віднесеної на витрати уцінки відноситься до складу додаткового ка-піталу(ДтЮКт423);

. при уцінці об'єктів раніше дооцінених відображають: зменшення суми іншого додаткового капіталу в сумі, що не пе-ревищує суми попередніх переоціне-них (Дт 23 Кт 10), а сума уцінки що за-лишилася - на витратизвІтногоперіоду (Дт975КтЮ)

 

Схема 2.9. Умови проведення та облік переоцінки основних засобів

Ознаки та умови визначення зменшення корисності основних засобів

Шдприємство має на дату річного ба-лансу оцінювати, чи існують ознаки можливого зменшення корисності активу

Зменшення корисності - втрата економічної вигоди в сумі пере-вищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування

 

Ознаки можливого зменшення корис-

ності активу:

. зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на суттє-во більшу величину, ніж очікува-лось;

. застаріння або фізичне пошкоджен-ня активу;

. суттєві негативні зміни в технологі-чному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому перебуває підприємство, що відбу-лися протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом;

. збільшення протягом звітного пері-оду ставок відсотка або інших рин-кових ставок доходу від інвестицій, яке може вплинути на ставку диско-нту і суттєво зменшити суму очіку-ваного відшкодування активу;

. перевищення балансової вартості чистих активів підприємства над їх ринковою вартістю;

. суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі очікувані зміни в наступно-му періоді, які негативно впливають на діяльність підприємства;

. інші свідчення того, що ефектив-ність активу є або буде гіршою, ніж очікувалось

За наявності ознак про змен-шення корисності активу під-приємство визначає суму очіку-ваного відшкодування активу, окремо для кожного активу, за винятком випадків, коли така сума визначається для групи активів, що генерує грошові потоки

Сума очікуваного відшкодуван-ня дорівнює найбільшої з двох оцінок: чистої вартості реаліза-ції активу або теперішньої вар-тості майбутніх чистих грошо-вих надходжень від активу

Втрати від зменшення корисно-сті активу визначаються іншими витратами (Дт 975 Кт 131). Втрати від зменшення корис-ності раніше переоцінених ак-тивів списують за рахунок пе-ревищення дооцінок над уцін-ками та на збільшення інших витрат, якщо залишилися ще втрати

Схема 2.10. Ознаки та умови визначення зменшення корисності активу