Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

МНІІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Т.В. Гладких

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

®

Київ—2УДК 336(075.8) ББК 65.053я73 Г52

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист№1.4/18-Г-736від 29.08.2006 р.)

Рецензенти:

І.П. Житна - завідуюча кафедрою обліку і аналізу господарської діяльності Східноукраїнського національного університету імені Воло-димира Даля, д.е.н., професор;

В.І. Бачинський - завідувач кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії, к.е.н., доцент;

З.М. Левченко - завідувач кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії, к.е.н., доцент.

Гладких Т.В.

Г52 Фінансовий облік: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 480 с.

ISBN 966-364-357-2

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні основи організації фінансового обліку на підприємстві, питання фінансового обліку основ-них засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, власного капіталу, зобов’язань, витрат, доходів і фінан-сових результатів діяльності підприємства, а також питання основ побу-дови змісту та методики складання фінансової звітності на підставі дію-чих законодавчих і нормативно - правових актів.

Матеріал в навчальному посібнику викладено в схемах і таблицях, що є зручним при підготовці студентів до практичних занять та під час їх самостійноїроботи.

3 метою забезпечення контрою знань студентів за кожною темою наведені питання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного мате-ріалу та тести поточного контролю знань. Матеріал навчального посібни-ка розрахований на студентів спеціальності «Фінанси» вищих навчальних закладів та на широке коло фахівців.

© Т. В. Гладких, 2007

ISBN 966-364-357-2 © Центр навчальної літератури, 2