Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основні засоби : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Основні засоби


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

 

Критерії визначення активом:

. існує імовірність отримання підприємством майбутніх еко-номічних вигод внаслідок ви-користання;

. вартість може буги достовір-но визначена;

•          утримуються протягом термі-ну більше 12 місяців або одно-го операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

•          утримуються з метою викори-стання їх у процесі виробниц-тва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій

Класифікація для цілей бух-галтерського обліку:

. земельні ділянки; . капітальні витрати на по-ліпшення земель;

•          будинки, споруди та переда-

вальні пристрої;

. машини та обладнання; . транспортнізасоби; . інструменти, прилади, інве-нтар (меблі);

•          робоча і продуктивна худо-

ба;

. багаторічні насадження; . інші основні засоби

 

Схема 2.1. Критерії визнання та класифікація основних засобів

Довгострокові біологічні активи

У

Класифікація: робоча худоба; продуктивна худоба;

багаторічні насадження;

інші довгострокові

біологічні активи

^

Оцінка:

Придбаний (одержаний) біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю, яка визначається від-повідно до П(С)БО 7 «Основні засоби»

Первісна вартість безоплатно одержаних біологічних активів дорівнює їх справед-ливій вартості з урахуванням витрат, без-посередньо пов’язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для викорис-тання із запланованою метою

Первісною вартістю біологічних активів, що одержані як внесок до статутного капі-талу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням ви-трат, безпосередньо пов’язаних з доведен-ням їх до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою

Довгострокові біологічні активи, справед-ливу вартість яких на дату балансу досто-вірно визначити неможливо, визначаються та відображаються за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зме-ншення корисності. Така оцінка застосову-ється до періоду, у якому стає можливим визначити справедливу вартість довгостро-кових біологічних активів

Схема 2.2. Класифікація та оцінка довгострокових біологічних активів відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи»

Види оцінок основних засобів

Первісна вартість

Історична (фактична) собі-вартість необоротних акти-вів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів

 

Визначається при дження :сновних

. придбанняабостворення; . безоплатного отримання; • отриманих як внески до

статутного капіталу; . обмінунаподібніабо

неподібні активи

 

Справедлива вартість

Сума, за якою може бути здійснений обмін активу, Дабо оплата зобов’язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами

Визначається при надхо-дження основних засобів безоплатно або як внесок до статутного капіталу

 

Переоцінена вартість

Вартість необоротних a тивів після їх переоцінки

Визначається при переоці-нки основних засобів

 

Ліквідаційна вартість

Сума коштів або вартість інших активів, яку підпри-ємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) не-оборотних активів після закінчення строку їх кори-сного використання (екс-плуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з про-дажем (ліквідацією)

 

Визначається при оприбут-куванні основних засобів для розрахунку амортизації