Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основні терміни : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Основні терміни


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Амортизація основних засобів - поступове систематичне списання вартості основних засобів в процесі їх корисного ви-користання, пов'язане з їх фізичним і моральним зносом.

Біологічний актив - тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та / або додаткові біологічні активи, а також прино-сити в інший спосіб економічні вигоди.

Вигоди від відновлення корисності основних засобів -величина на яку сума очікуваного відшкодування активу (у ме-жах балансової (залишкової) вартості цього активу, визначеної на дату відновлення корисності без урахування попередньої су-ми втрат від зменшення його корисності) перевищує його бала-нсову (залишкову) вартість.

Втрати від зменшення корисності основних засобів -сума, на яку балансова (залишкова) вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування.

Група основних засобів - сукупність однотипних за техні-чними характеристиками, призначенням та умовами викорис-тання необРороТРних матершль'них актив..

Довгострокові біологічні активи - усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами.

Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього і конструктивно відо-кремлений предмет, призначений для виконання певних само-стійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки

в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Оренда - угода, за якою орендар набуває права користу-вання необоротним активом за ишту протягом погодженого з орендодавцем строку.

Основні засоби - матеріальні активи, які утримуються підприємством для використання у виробництві або постачанні товарів та наданні послуї, для здачі в оренду іншим особам або для адміністративних цілей та будуть використовуватися, як очікується, протягом терміну більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік).

Переоцінка основних засобіе операції із збільшення пе-рвісної вартості об’єкта основних засобів та їх зносу - дооцінка і операції із зменшення первісної вартості об'єкта основних за-собівтаїхзносу-уцінка.

Строк оренди - період дії невідмовної орендної угоди, a також період продовження цієї угоди, обумовлений на початку строку оренду.