Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
БАЛАНСОВІРАХУНКИКЛАСИ—АКТИВИ : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

БАЛАНСОВІРАХУНКИКЛАСИ—АКТИВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

НомерирахунківпорядкуУсьоговкожнійгрупікласуУсьоговкожномурозділікласуУСЬОГОАКТИВІВПОКЛАСУ                       

АКТИВИ—УСЬОГО                      

Закінченнядод

ОбігизамісяцьСальдо

Дебет

Кредит

 

РАХУНКИ

резиденти

нерезиденти

резиден

нерезиденти

резиден

нерезиденти

 

ПАСИВИ

ЗОБОВЯЗАННЯ

Номерирахунківпорядку

Усьоговкожнійгрупікласу

Усьоговкожномурозділікласу

УСЬОГОЗОБОВЯЗАНЬПОКЛАСУ

ЗОБОВЯЗАННЯ—УСЬОГО

КЛАСУ

КАПІТАЛ

Номерирахунківпорядку

Усьоговкожнійгрупікласу

Усьоговкожномурозділікласу

КАПІТАЛ—УСЬОГО

ПАСИВИ—УСЬОГОзобовязаннякапітал

РАХУНКИДОХОДІВТАВИТРАТКЛАСДОХОДИ

НомерирахунківпорядкуУсьоговкожнійгрупікласу

 

УсьоговкожномурозділікласуДОХОДИУСЬОГОКЛАСВИТРАТИ

НомерирахунківпорядкуУсьоговкожнійгрупікласу          

УсьоговкожномурозділікласуВИТРАТИ—УСЬОГО       

РЕЗУЛЬТАТдіяльності

ДОХОДИмінусВИТРАТИ

ПОЗАБАЛАНСОВІРАХУНКИ

КЛАСГХ

Акгивні

Номерирахунківпорядку

Усьоговкожнійгрупікласу

Усьоговкожномурозділікласу

ЗАПОЗАБАЛАНСОВИМИАК

ТИВНИМИРАХУНКАМИ

УСЬОГО

Пасивні

Номерирахунківпорядку

Усьоговкожнійгрупікласу

Усьоговкожномурозділікласу

ЗАПОЗАБАЛАНСОВИМИПА

СИВНИМИРАХУНКАМИ

УСЬОГО       

           

«          »                      р          Керівник       

                                   Головнийбухгалтер

прізвищевиконавцятелефон

Додаток

 

ЗАЯВА           Ідентифікаційнийкодномер

НАВІДКРИТТЯРАХУНКІВ           

Найменуванняустановибанку        

 

Додаток Д

 

Додаток Є

 

Додаток Ж

 

Додаток И

 

Додаток К

 Додаток Л

Додаток М

 

Додаток Н

 

            за         20 р                           

 

                        Форма №4 Код за ДКУД     1801005

Стаття            Код     Статутний капітал    Пайовий капітал       Додатковий вкладений капітал      Інший до-датковий капітал       Резерв-

ний капітал    Нероз-

поді-

лений

прибуток        Неоп-

лаче-

ний

капітал            Вилу-чений капітал  Ра-зом

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

Залишок на початок року     ОЮ                            "                                                                    

Коригування:                                                                                                         

Зміна облікової політики      о?о                                                                                                   

Виправлення помилок         ояо                                                                                                   

Інші зміни      040                                                                                                   

Скоригований залишок                                                                                                                

на початокроку         050                                                                                                   

Переоцінка активів:                                                                                                           

Дооцінка основних засобів  ORO                                                                                                

Уцінка основних засобів      070                                                                                                   

Дооцінка незавершеного                                                                                                              

будівництва   080                                                                                                   

Уцінка незавершеного                                                                                                                  

будівництва   090                                                                                                   

Дооцінка нематеріальних                                                                                                             

активів           ЮО                                                                                                  

Уцінка нематєріальних                                                                                                                 

активів           no                                                                                                     

Чистий прибуток (збиток)                                                                                                            

за звітний період       130                                                                                                   

Розподіл прибутку:                                                                                                            

Виплати власникам                                                                                                          

(дивіденди)    140                                                                                                   

Спрямування прибутку до                                                                                                           

статутного капіталу  150                                                                                                   

Відрахування до                                                                                                                 

резервного капіталу  160                                                                                                   

Внески учасників:                                                                                                              

Внески до капіталу   180                                                                                                   

Погашення заборгованості                                                                                                           

з капіталу       190                                                                                                   

Вилучення капіталу:                                                                                                          

Викуп акцій (часток) 210                                                                                                   

Перепродаж викуплених                                                                                                              

акцій (часток)            220                                                                                                   

Анулювання викуплених                                                                                                             

акцій (часток)            230                                                                                                   

Вилучення частки в капіталі           240                                                                                                   

Зменшення номінальної                                                                                                               

вартості акцій            250                                                                                                   

Інші зміни в капіталі:                                                                                                         

Списання невідшкодованих                                                                                                                    

збитків            260                                                                                                   

Безкоштовно отримані активи        270                                                                                                   

Разом зміни в капіталі          290                                                                                                   

Залищок на кінець року        ЗОО                                                                                                 

 

Додаток П

  

 

Найменування показника    Код рядка       Зарік    На кінець року

 

           

           

            довгостро-кові          поточні

1 ..-.. 1            2                     

            ї5

А. Фінансові інвестиції за методом участ! в капіталі в;                          

           

асоційовані підприємства    350                            

дочірні лідприємства            360                            

спільну діяльиість     370                            

6. Інші фінансові інвестиції а:                                             

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств      380                            

[акції   390                            

облігаціі          400                            

інші     410                            

Разом (розд.А + розд.Б)       420                            

Із рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиціі від< за собівартістю за справедливою вартістю I за амортизованою собівартістю ' Із рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю за справедливою вартістю за амортизованою собівартістю      )бражені:        (421)_

(422)   _

(423)   _

(424)   _

(425)   _

(426)_            

467

 

Найменування показника    Код рядка       Доходи           Витрати

.1         2          3          4

А. Інші операційні доходи і витрати                                 

Операційна оренда активів 440                 

Операційна курсова різниця           450                 

Реалізація інших оборотних активів           460                 

Штрафи, пені, неустойки     470                 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціапьно-культурного призначення   480                 

Інші операційні доходи і витрати   490                 

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів            491      X        

непродуктивні витрати і втрати     492      X        

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:                                 

асоційовані підприємства    500                 

дочірні підприємства           510                 

спільну діяльність     520                 

В. Інші фінансові доходи і витрати                        

Дивіденди      530                  X

Проценти       540      X        

Фінансова оренда активів   550                 

Інші фінансові доходи і витрати      560                 

Г. Інші доходи і витрати                             

Реалізація фінансових інвестицій    570                 

Реалізація необоротних активів      580                 

Реалізація майнових комплексів     590                 

Неопераційна курсова різниця        600                 

Безоплатно одержані активи          610                  X

Списання необоротних активів      620      X        

Інші доходи і витрати           630                 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)     

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (632) % (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

 

           

1                     

Каса    640     

Поточний рахунок банку     650     

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)          660     

Грошові кошти в дорозі        670     

Єквіваленти грошових коштів         680     

Разом  690     

Із рядка 070 гр,4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено         (691).             

 

 Додаток Р

 

Додаток С

 

Актив Код рядка       На початок звітного року     На кінець звітного періоду

1 1       2          3          4

11. Необоротні активи                                

[ Незавершене будівництво 020                 

[ Основні засоби:                             

залишкова вартість   030                 

первісна вартість      031                 

| знос   032                 

[ Довгострокові фінансові інвестиції          040                 

Інші необоротні активи        070                 

Усього за розділом I 080                 

II. Оборотні активи                         

Виробничі запаси     100                 

Готова продукція      130                 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                        

чиста реалізаційна вартість 160                 

первісна вартість      161                 

резерв сумнівних боргів       162                 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом          170                 

Інша поточна дебіторська заборгованість  210                 

Поточні фінансові інвестиції           220                 

ґрошові кошти та їх еквіваленти:                           

в національній валюті          230                 

в іноземній валюті    240                 

Іиші оборотні активи            250                 

Усього за розділом II            260                 

III. Витрати майбутніх періодів       270                 

Баланс            280                 

477

 

„          1 „„_ „„„« I Ha початок звітного 1 Ha кінець звітного

ПаСИВ 1 *°*™*а | року періоду

' - '■♦'■• ■:■'-":;;■':.■■"■ .:.:.. ■■О.і '...■•:■" ■:':!»■ 1 ' \ &

                                  

Статугний капітал    300                 

Додатковий капітал  320                 

Резервний капітал    340                 

Нєрозподілеиий прибуток (непокритий збиток)  350                 

Неоплачений капітал           360      ( )        ( )

Усього за розділом 1 380                 

і II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування      430                 

111. Довгострокові зобов'язання    480                 

IV. Поточні зобов'язання                            

Короткострокові кредити банків    500                 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобоа'язаннями    510                 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530                 

Поточні зобов'язання за розрахунками:                            

1 з бюджетом            550                 

j зі страхування         570                 

І з оплати праці         580                 

ї'інші поточні зобов'язання   610                 

! Усього за розділом IV        620                 

V. Доходи майбутніх періодів         630                 

Баланс            640                 

 

I г™™, I К°Д I ч» 4»N-UUU „.„;„„ I 3а аналогічний період f Стаття рядка Зазв.тниилерюд попереднього року

1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  010                 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу    020      ( )        ( )

. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукціі (товарів,

іробіт, послуг)(0Ю-020)       030                 

| Інші операційні доходи      040                 

Інші звичайні доходи           050                 

; Надзвичайні доходи           060                 

і Разом чист! доходи (030 + 040 + 050 + 060)       070                 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукціі   080                 

! Матеріальні затрати           090                 

1 Витрати на оплату праці  100                 

Відрахування на соціальні заходи   110                 

Амортизація  120                 

Інші операційні витрати      130                 

у тому числі   131                 

            140                 

Інші звичайні витрати          150                 

Надзвичайні витрати           160                 

Податок на прибуток           170                 

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± ± 080 + 160 + 170)           180                 

Чистий прибуток (збиток) (070 • 180)       190