Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Господарський кодекс України. - Харків: Одіссей, 2005. -

238с.

2.         Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову зві-

тність в Україні» № 996 - XIV від 16.07.99 зі змінами і допо-

вненнями // Бухгалтерія. - 2005. - № 29 (652). -C.13 - 18.

3.         Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 № 504/96 - ВР зі змінами і доповненнями // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 42 (75). - С. 4-5.

4.         Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 № 168/97 - ВР зі змінами і доповненнями // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 41. - С. 9-41.

5.         Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 № 283/97 - ВР зі змінами і доповненнями // Бух-галтерія. Збірник систематизованого законодавства (випуск № 11). - 2005. -С. 4-50.

6.         Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціаль-не страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату праце-здатності» від 23.09.99 № 1105/14. // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 35. - С. 51-68.

7.         Закон України «Про загальнообов’язкову державну підтри-мку малого підприємництва» від 19.10.00 № 2063 - III. // Ба-ланс. - 2006. - № 14 (608). - С. 3-4.

8.         Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.01 № 2374 - III. //Все про бухгалтерський облік. - 2006. - № 16 (1170). -С. 41-48.

9.         Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціаль-не страхування на випадок безробіття» від 02.03.00 № 1533 -III. //Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 35. - С. 35-47.

10.       Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціаль-не страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездат-ності та витратами, зумовленими народженням та похован-ням» від 18.01.01 № 2240 - III. //Все про бухгалтерський об-лік. - 2003. -№35. -С. 4- 20.

11.       Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.03 № 889 - IV. //Все про бухгалтерський облік. - 2004. -№110. -С. 3-30.

12.       Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 № 3480 - IV. //Все про бухгалтерський облік. -2006. - № 41 (1195). - С. 11-25.

13.       АНТОНОВ В.М. Фінансовий менеджмент : Сучасні інформаційні технології: Навч. посібник / В.М. Антонов; Г.К. Яловий . - К. : Центр навчальної літератури , 2005. -432 с. -

14.       БЛАНК И.А. Финансовьій менеджмент : Учебньій курс / д.з.н. И.А. Бланк . - К. : Ника-Центр, Зльга , 2002. - 528 с.

15.       Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинець; О.С. Бородкін; А.М. Герасимович; Г.Г. Кірейцев; та ін. - 4-е вид., доп. і перероб. - Житомир : ЖІТІ , 2002. -688 с.

16.       Бухгалтерський облік в торгівлі : Підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинець; Н.М. Малюга . - Житомир : ПП «Рута», 2002. -576 с.

17.       Бухгалтерський облік в Україні : Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом'як . - 2-ге вид., доп. і перероб. - Львів: «Інтелект -Захід» , 2003. - 820 с.

18.       Бухгалтерський облік і фінансова звітність - об'єкти фінансового контролю /Керів. авт. кол. П.К. Германчук . -К.:Атіка, 2003.-304с.

19.       Гольцова CM, Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансо-ва, статична, консолідована та до фондів соціального та пен-сійного страхування): Навчальний посібник. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 290 с.

20.       ДОЛЖАНСЬКИЙ М.І. Бухгалтерський облік в Україні : 3 використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навч. посібник / М.І. Должанський; А.М. Должансь-кий . - Львів : Львів. банк. ін-т НБУ , 2003. - 494 с.

21.       Звітність підприємств. Навчальний посібник /За ред. проф. Вериги Ю.А. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2005. -656 с.

22.       IBAXHEHKOB C.B. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посібник / С.В. Івахненков . - К. : Знання-Прес , 2003. - 349 с.

23.       КРАЙНИК, О.П. Аналіз фінансового стану підприємства /Крайник, О.П, Клепикова, З.В. // Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. Збірник вправ / Крайник, О.П., Клепикова, З.В., 2001. -C.87-99.

24.       КРАМАРЕНКО Г.О. Фінансовий менеджмент: Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є.Чорна. - К.: Центр навчальної літера-тури, 2006. - 520 с.

25.       ЛИШИЛЕНКО, О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник /О.В. Лишиленко. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 528 с.

26.       МАТВІЇВ М.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами : Навч. посібник / М.Я. Матвіїв; П.Я. Хомин . - 2-ге вид., стереотип . - К. : Центр навчальної літератури , 2004. - 352 с.

27.       МАТЮШЕНКО І.Ю. Основи фінансового менеджменту / І.Ю. Матюшенко . - К. : Центр навчальної літератури , 2003. - 220 с.

28.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87 // Бухгалтерія 2005. № 29(652). С. 18-20.

29.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Затв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87 // Бухгалтерія. 2005. №29(652). С. 21-26.

30.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати». Затв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 27-31.

31.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів». Затв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 32-37.

32.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал». Затв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 38-40.

33.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправ-лення помилок і зміни у фінансових звітах». Затв. Наказом

МФУ від 28.05.99 p. № 137 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 41- 42.

34.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затв. Наказом МФУ від 27.04.00 р. № 92 // Бухгал-терія. 2005. № 29(652). С. 43 - 47.

35.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематері-альні активи». Затв. Наказом МФУ від 18.10.99 р. № 242 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 48 - 51.

36.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Затв. Наказом МФУ від 20.10.99 р. № 246 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 52 - 55.

37.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебітор-ська заборгованість». Затв. Наказом МФУ від 08.10.99 р. № 237 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 56 - 59.

38.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зо-бов'язання». Затв. Наказом МФУ від 31.01.00 р. № 20 // Бу-хгалтерія. 2005. № 29(652). С. 60 - 61.

39.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції». Затв. Наказом МФУ від 26.04.00 р. № 91 // Бух-галтерія. 2005. № 29(652). С. 62 - 66.

40.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти». Затв. Наказом МФУ від 30.11.01 р. № 559 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 67 - 72.

41.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда». Затв. Наказом МФУ від 28.07.00 р. №181 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 73 - 79.

42.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Затв. Наказом МФУ від 29.11.99 р. № 290 // Бухгалтерія. 2005. №29(652). С. 80 - 81.

43.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затв. Наказом МФУ від 31.12.99 р. № 318 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 82 - 86.

44.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». Затв. Наказом МФУ від 28.12.00 р. № 353 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 87 - 90.

45.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств». Затв. Наказом МФУ від 07.07.99 р. № 163 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 95 - 97.

46.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолі-дована фінансова звітність». Затв. Наказом МФУ від 30.07.99 р. № 176 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 98 - 99.

47.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів». Затв. Наказом МФУ від 10.08.00 р. № 193 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 100 - 102.

48.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції». Затв. Наказом МФУ від 28.02.02 р. № 147 // Бух-галтерія. 2005. № 29(652). С. 103 - 107.

49.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію». Затв. Наказом МФУ від 16.07.01 р. № 344 // Бух-галтерія. 2005. № 29(652). С. 110 - 113.

50.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансо-вий звіт суб'єкта малого підприємництва». Затв. Наказом МФУ від 25.02.00 р. № 39 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 114 - 119.

51.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам». Затв. Наказом МФУ від 28.10.03 р. № 601 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 120 - 124.

52.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Діяль-ність, що припиняється». Затв. Наказом МФУ від 07.11.03 р. № 617 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 125 - 126.

53.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Змінення корисності активів». Затв. Наказом МФУ від 24.12.04 р. № 817 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 127 - 132.

54.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансо-ва звітність за сегментами». Затв. Наказом МФУ від 19.05.05 р. № 412 // Бухгалтерія. 2005. № 29(652). С. 133 -143.

55.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологіч-на активи». Затв. Наказом МФУ від 18.11.05 р. № 790 // Бу-хгалтерський облік і аудит. 2005. № 12. С. 5 - 9.

56.       ПУШКАР М.С. Фінансовий облік: Підручник / М.С. Пушкар . - Тернопіль: Карт-бланш , 2002. - 628 с.

57.       ТКАЧЕНКО Н.М.Бухгалтерський фінансовий облік, оподат-кування і звітність : Підручник / проф. Н.М. Ткаченко . - К. : Алерта, 2006. - 1080 с.

58.       Фінанси підприємств : Навч. посібник / За ред. Г.Г. Кірейцев . - 2-ге вид., перероб. та доп . - К. : ЦУЛ , 2002. - 268 с.

59.       Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред. Г.Г. Кірейцев . - 3-тє вид., перероб. та доп . - К.: ЦУЛ , 2004. -531 с.

60.       ЦАЛ-ЦАЛКО Ю.С. Фінансова звітність підприємства та ії аналіз: Навч. посібник / Ю.С. Цал-Цалко. - К.: ЦУЛ , 2002. -360с.

61.       ЧЕБАНОВА Н.В.Бухгалтерський фінансовий облік : Посібник / Н.В. Чебанова; Ю.А. Василенко. - Ірпінь : ВЦ «Академія», 2002. - 672 с.

 

Додаток A

 

 Додаток Б

 

Додаток В

 

Додаток Г