Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоконтролю : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Поняття фінансової звітності

2.         Мета фінансової звітності

3.         Які якісні характеристики фінансової звітності визначені в П(С)БО?

4.         Які основні принципи підготовки фінансової звітності Вам відомі?

5.         Які вимоги ставляться до звітності?

6.         Які існують види та форми фінансової звітності?

7.         Які етапи підготовки до складання фінансової звітності Вам відомі?

8.         Який порядок подання фінансової звітності?

9.         Який порядок складання балансу?

10.       Використання даних балансу для управління

11.       Яка структура Звіту про фінансові результати?

12.       Порядок заповнення Звіту про фінансові результати

13.       Мета складання Звіту про рух грошових коштів

14.       Основні етапи складання Звіту про рух грошових коштів

15.       Мета складання Звіту про власний капітал

16.       Порядок складання Звіту про власний капітал

17.       Призначення Приміток до річної фінансової звітності

18.       Зміст приміток до річної фінансової звітності

Тестові завдання

1.         Баланс підприємства підписують:

1.         Керівник підприємства

2.         Головний бухгалтер

3.         Керівник підприємства і головний бухгалтер

4.         Головний бухгалтер та його заступник

2.         Адресатами одержання фінансової звітності є:

1.         Власники (засновники) підприємства

2.         Власники підприємства, фінансові органи

3.         Фінансові органи, органи державної статистики

4.         Власники (засновники) підприємства, трудовий колек-тив на його вимогу, органи до сфери управління, яких належить підприємства, інші органи та користувачі згідно із законодавством

3.         Квартальна фінансові звітність (крім зведеної та консолідо-

ваної) подається підприємством не пізніше:

1.         10 числа місяця, наступного за звітним періодом

2.         15 числа місяця, наступного за звітним періодом

3.         20 числа місяця, наступного за звітним періодом

4.         25 числа місяця, наступного за звітним періодом

4.         Річна фінансова звітність подається підприємством:

1.         He пізніше 1 лютого наступного за звітним! роком

2.         He пізніше 20 лютого наступного за звітним роком

 

3.         Рішення приймається керівником підприємства

4.         He пізніше 1 березня наступного за звітним роком 3. Баланс - це:

 

1.         Звіт про результати діяльності підприємства

2.         Звіт, який відображає стан активів та зобов’язань під-приємства

3.         Звіт про фінансовий стан підприємства, який відобра-жає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал

4.         Звіт, який відображає стан і зміни у складі активів і власного капіталу підприємства протягом звітного пе-ріоду

6.         Чистий дохід (виручка) від реалізації продущії у рядку 035

Звіту про фінансові результати визначається як:

1.         Добуток доходу (виручки) від реалізації продукції і відповідних податків, зборів

2.         Сума доходу (виручки) від реалізації продукції і відпо-відно податків, зборів

3.         Відношення доходу (виручки) від реалізації продукції до відповідних податків, зборів

4.         Різниця між доходами (виручкою) від реалізації про-дукції і відповідними податками, зборами, знижками тощо

7.         Прибуток від операційної діяльності у Звіті про фінансові

результати визначається як:

1.         Сума валового прибутку, іншого операційного доходу

2.         Сума чистого доходу, валового прибутку та іншого операційного доходу

3.         Різниця між доходом від реалізації та чистим доходом

відреалізаціїпродукції 4. Алгебраїчна сума валового прибугку, іншого опера-ційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут інших операційних витрат

8.         До складу квартальної фінансовоїзвітності включають:

1.         Баланс і Звіт про фінансові результати

2.         Баланс

3.         Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів

4.         Баланс, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про влас-ний капітал

9.         Примітки до річної фінансової звітності включають:

1.         10розділів

2.         15 розділів

3.         20розділів

4.         13 розділів

10.       Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємнщтва включає:

1.         Баланс, Звіт про фінансові результати

2.         Баланс, Звіт про власний капітал

3.         Баланс, Звіт про рух грошових коштів

4.         Баланс, Звіт про фінансові результати. Звіт про влас-ний капітал

11.       Сальдо зарахунком 36 «Розрахунки з покущями та замов-

никами» відображається:

1.         В I розділі активу Балансу, рядок 050

2.         В II розділі активу Балансу, рядок 161

3.         В II розділі активу, рядок 210

4.         В I розділі Звіту про фінансові результати

12.       Сальдо зарахунком 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

відображається в Балансі:

1.         В IV розділі пасив, , рядок 540

2.         В II розділі активу, рядок 180

3.         В II розділі активу, рядок 210

4.         В I розділі активу, рядок 050