Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.7. Зміст та методика заповнення Звіту про власний капітал : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

13.7. Зміст та методика заповнення Звіту про власний капітал


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного пері-

оду

            ї          

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інфо-рмації про зміни у складі власного капіталу підприємства про-тягом звітного періоду

            ї          

Дані Звіту про власний капітал використовують як джерело інформації для прийнятгя рішень щодо управління власним капіталом.

Аналіз капіталу підприємства передбачає визначення змін його обсягу, структури, динаміки власного капіталу причини та наслідки цих змін, оцінку факторів, які впливають на співвід-ношення власного і позикового капіталу з метою отримання інформації для прийняття управлінських рішень щодо оптимі-зації структури капіталу поліпшення використання капіталу та підвищення ефективності діяльності підприємства

Схема 13.18. Мета та значення Звіту про власний капітал

Таблиця 13.5. Складові власного капіталу та причини зміни його величини

Вид власного капіталу         Причини збільшення            Джерело інформації  Причини зменшення            Джерело інформації

Статут-

ний капі-

тал      -          формування розміру статутного

капіталу;

-          випуск нових акцій (для акціонер-

них товариств);

збільшення номінальної вартості акцій;

збільшення кількості акцій номі-нальної вартості;

-          реінвестування дивідендів у ви-

гляді акцій      Дт 41, 423, 46,67 Кт40         -          зменшення номшальноі

вартості акцій;

-          анулювання (на суму но-

мінальної вартості) акцій,

викуплених в акціонерів;

-          повернення частки стату-

тного капіталу при виході

учасників на суму, яка зафік-

сована в установчому дого-

ворі     Дт40

Кт41,45, 46,67

Пайовий капітал       - реєстращя паиових внесків           ДтЮ, 11, 12, 14,

20,21,22,28,35,

44, 50, 60, 67, 68

Кт41   - повернення внесків (паїв) при виході учасника Дт41

КтЗО, 31, 40, 44, 67

Додатко-

во вкла-

дений

капітал            -          емісійний доход (розміщення акцій

за ціною, що перевищує їх номіналь-

ну вартість);

-          реалізація викуплених акцій за

ціною, що перевищує їх номінальну

вартість;

анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких менше номінальної вартості;

-          анулювання акцій власної емісії,

ціна викупу яких перевищувала номі-

нальну вартість         ДтЗО, 31,35, 44, 45,46

Кт 421, 422    -          реалізащя викуплених

акцій за ціною, що менше

ціни викупу;

-          анулювання акцій власної

емісії, ціна викупу яких ви-

ще номінальної          Дт 421, 422

Кт 45, 44,

685

 

Вид власного капіталу         Причини збільшення            Джерело інформації  Причини зменшення            Джерело інформації

Інший

додатко

вий капі-

тал      -          дооцінка необоротних активів;

-          безоплатно одержані необоро-

тні активи      Дт Ю, 11,12,

15, 14,35,44

Кт 423, 424,

425      -          уцінка необоротних активів;

-          нарахування амортизації за без-

оплатно одержаними необоротни-

ми активами  Дт423,

424,425

КтЮ, 11,

12, 14,35,

40, 44,74

Резерв-

ний капі-

тал      - спрямування частини прибутку на формування та поповнення         ДТ 441, 443 Кт43      -            виплати за рахунок резервного

капіталу (дивіденди за привілейо-

ваними акціями, відсотки за облі-

гаціями)

-          покриття збитків       Дт43

Кт 442,

443,671,

685

Нерозпо-

ділений прибуток     - чистий прибуток, одержаний за звітний період            Дт 41, 42, 43, 45,79 Кт441   -            виплата дивідендів;

-          чистий збиток за звітний період;

-          відрахування до резервного ка-

піталу; Дт 442 Кт

70 Дт441 Кт

443

Неоплаче

ний

капітал            - заборгованість за внесками уча-сників до статутного капіталу           Дт46

Кт 40, 41,421,

46        -          погашення заборгованості шля-

хом внесення внесків до статутного

капіталу;

-          заборгованість за неоплаченими

акціями (частками), які раніше з

метою перепродажу були викупле-

ні в інших учасників ДтЮ,

ПД2, 14,

20, 22, 28,

30,31,35,

40, 67, 521,Кт46

Вилуче-

ний капі-

тал      -          фактична собівартість акцій

власної емісії (часток), викупле-

них в акціонерів (учасників);

-          вилучення капіталу у випадку

виходу учасника       Дт45

Кт 30, 31,441, 672     -          реалізація (перепродаж) викуп-

лених акцій власної емісії (часток)

-          на суму фактичної собівартості;

-          анулювання викуплених акцій -

на суму фактичної собівартості       Дт30,31,

40,421,

443, 46, 685

Кт45

Таблиця 13.6. Зміст статей Звіту про власний капітал

Найменування статей          Код рядка       Зміст статей

Залишок на початок року     010      Суми власного капіталу, наведені в Балансі підприємства на початок звітного року

Коригування 020-040          Суми коригувань, передбачені П(С)БО 6. Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів, виправлення по-милок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, та інших змін відображається шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітно-го року

Скоригований

залишок на

початок року  050      Залишок власного капіталу на початок звіт-ного періоду після внесення відповідних ко-ригувань (ряд. 010 + 020 + 030+ 040)

Переоцінка активів   060-120          Дані, що відображають збільшення або змен-шення власного капіталу в результаті переоцін-ки активів у порядку, передбаченого відповід-ними стандартами (П(С)Б0 9, П(С)Б0 7). Сума дооцінки (уцінки) залишкової вартості об'єкта активу відображається у складі іншо-го додаткового капіталу

Чистий прибу-ток (збиток) за звітний період       130      Сума чистого прибутку (збитку) за звітний період (ряд. 220 (225) Звіту про фінансові результати)

Розподіл при-бутку   140-170          Дані, що відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства, спрямування прибутку до статутного капіта-лу, резервного капіталу тощо

Внески учас-ників    180-

200      Дані про:

-          збільшення статутного капіталу підприємст-

ва після реєстрації (перереєстрації), пайового

капіталу, додаткового вкладеного капіталу;

-          зміни неоплаченого капіталу в результаті

збільшення або зменшення дебіторської забо-

ргованості учасників відповідно до їх внесків

до капіталу підприємства

Вилучення ка-піталу 210-250          Дані про зменшення власного капіталу під-приємства внаслідок виходу учасника, викуп-лення або анулювання викуплених акцій ак-ціонерним товариством, зменшення номіна-льної вартості акцій або з інших причин

403

 

Найменування статей          Код рядка       Зміст статей

Інші зміни в капіталі 260-280          Дані про всі зміни у складі власного капіталу підприємства, які не були включені до вище-наведених статей, зокрема списання невід-шкодованих збитків, безоплатно отримані активи та інші зміни (наприклад, виплата від-сотків за облігаціями)

Усього змін у капіталі           290      Підсумок зміни у складі власного капіталі за звітний період, який визначається як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року і всіх змін протягом звітного періоду внаслідок переоцінки активів, вико-ристання чистого прибутку вилучення капі-талу та інших змін (сума рядків 060 - 280)

Залишок на кінець року        300      Сума вилученого капіталу наведена в балансі підприємства на кінець звітного періоду (су-марядків050і290)