Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
13.6. Зміст та методика заповнення Звіту про рух грошових коштів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

13.6. Зміст та методика заповнення Звіту про рух грошових коштів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надхо-дження і видаток грошових коштів у результаті діяльності під-приємства у звітному періоді

4

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупе-редженої інформації про зміни, що відбулися у грошових кош-тах підприємства та їх еквівалентах

1

Інформація про рух грошових коштів необхідна для управління фошовими потоками підприємства, яке здійснюється для за-безпечення платоспроможності та фінансової стійкості підпри-ємства. Управління грошовими потоками на підприємстві пе-редбачає проведення аналізу грошових потоків та його прогно-зування, розрахунок тривалості обороту грошових коштів та визначення їх оптимального рівня, складання бюджетів грошо-вих коштів.

Аналіз грошових потоків дозволяє визначити з яких джерел відбулося надходження на підприємстві грошових коштів та основні напрями їх використання; розраховувати мінімально необхідні залишки грошевих коштів для здійснення основної, фінансової та інвестиційної діяльності, розробити заходи щодо прискорення обороту грошових коштів, ефективного їх вико-ристання з метою визначення шляхів оптимізації грошових потоків

Схема 13.15. Мета та значення Звіту про рух грошових коштів

 

У звіті npo pyx грошових коштів наводяться дані про pyx грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвести-ційної та фінансової діяльності

Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що вини-кають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності

z:

I

 

Pyx грошових коштів у результаті опера-ційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від зви-чайної діяльності до оподаткування на суми:

•          змін запасів, дебіторської та кредитор-ської заборгованості, пов'язаної з опе-раційною діяльністю протягом звітного періоду;

•          наведені в негрошових статтях;

•          наведені в статтях, які пов'язані з рухом грошових коштів у результаті інвести-ційної та фінансової діяльності

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу «Необоротні активи» та статті «Поточні фінансові інвестиції»

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом «Власний капітал» та ста-тях, пов'язаних з фінансовою діяль-ністю, у розділах балансу: «Забез-печення наступних витрат і плате-жів», «Довгострокові зобов'язання» і «Поточні зобов'язання» («Корот-кострокові кредити банків» і «По-точна заборгованість за довгостро-ковими зобов'язаннями», «Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками» тощо»)

Схема 13.16. Основні вимоги до відображення руху грошових коштів у Звіті про рух

грошових коштів

Джерела надходження та напрями видатку грошових коштів:

від опера-

ційної дія-

льності

I

надходження грошових коштів від продажу основ-ної та допоміжної продукції (товарів, робіт, по-слуг), вюіючаючи грошові кошти в сюіаді суми не-прямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до ціни ії продажу; надходження гоошових коштів від здачі майна в оренду; видаток грошових коштів на закупівлю сировини (товарів, робіт, послуг); виплати на погашення іншої кредиторської заборгованості, пов’язаної з операційною діяльністю (оплата електроенергії, опалення, МШП та ін.); виплати за розрахунка-ми з персоналом; вшш відсотків за користу-вання банківськими кредитами; виплати запода-тками та зборами та інші види виплат

 

від інвести-

цій-ної діяльно- ► сті

надходження грошових коштів від реалізації ак-цій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, майно-вих комплексів, від отримання дивідендів від ін-ших підприємств,отриманняраніше наданих ін-шим підприємствам позик та від інших операцій; видаток грошових коштів внаслідок придбання акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, майно-вих комплексів, надання позик іншим підприєм-ствам та внаслідок інших операцій

 

надходження грошових коштів від продажу вла-сних акцій, боргових цінних паперів (облігацій), векселів, надходження у вигляді внесків або до-даткових внесків до статушого капіталу, отри-мання банківських кредитів та внаслідок інших операцій;

видаток грошових коштів внаслідок викупу вла-сних акцій, боргових цінних паперів (облігацій), векселів, повернення раніше отриманих банків-ських кредитів сплати дивідендів та внаслідок іншихоперацій

Схема 13.17. Складові грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності

Для заповнення Звіту про рух грошових коштів викорис-товують показники Балансу, Звіту про фінансові результати та дані аналітичного обліку руху грошових коштів.

Таблиця 13.4. Методика заповнення Звіту про рух грошових

коштів

XS,      Код     Дані з рядка

 

           

            Надходження Видаток

/. Рух коштів v результаті операційної діяльності

Звіт про фінансові результати         010      рядок 170       рядок 175

 

            020      рядок 260       X

Баланс            030      збільшеннязаряд-ками400, 4Ю, 420 (у

частині операційних витрат)          зменшення за ряд-

ТуТа1°Н11%4а2° цшнихвитрат)

Дані аналітичного обліку     040      Дт945 Кт 312, 314    Дт 312, 314 Кт7І4

Звіт про фінансові результати         050      рядки 150, 160           рядкиИО, 120, 130

 

            060      рядок 140       X

Звіт     070      рядки 010 ± (020, 030, 040,050, 060)

Баланс            080      зменшення за рядка-

ми 100 - 180, 200 -

210, 250          збільшеннязаряд-

камиЮО- 180,

200 -210, 250

            090      зменшеннязарядком 270      збільшенняза рядком 270

            100      збільшеннязаряд-

ками 520 - 580, 600,

610      зменшення за ряд-

ками 520 - 580,

600, 610

            110      збільшенняза рядком 630     зменшенняза рядком 630

Звіт     120      рядки 070 ± (080, 090, 100, 110)

Звіт про фінансові результати Баланс, аналітичні дані до бухгалтерських за-писів     130      X         «Фінансові виіра-

(зменшення) забо-ргованості за від-coTKaMH(Bc™ «Іншої поточної заборгованості») або Дт 684 Кт ра-хункигрошових коштт

Дані аналітичного обліку     140      X         Дт641 КтЗП

Звіт     150      рядки120 ± (130, 140)

396

 

,„ДФТР=„       Код

5К?     Дані з рядка

 

           

            Надходження Видаток

Дані аналітичного обліку     160      Дт рахунків грошо-

вихкоитвКтрахун-

ків, які використову-

вались для обліку

надзвичайних поді-  чайних подій від операційної діяль-

ності

Кт рахунків грошо-

вихкоштів

Звіт 170 рядки120 ± 160

//. Pvx коштів v результаті інвестиційної діяльності

Аналітичні дані до

бухгалтерських

записів           180      Дт рахунків грошо-

вихкоитвтаКт

рахунків, наяких

враховуваласьзабор-

г'овашГтьдляреалГ-

зовані фінансові ін-

вестиції, необоротні

активитамайнов!

комплекси

(377«Неопераційні»,

681 «Неоо/рацшш»

або 685 «Неопера-

ційні») X

 

            190     

            X

 

            200     

            X

Дані аналітичного обліку     210      Дт рахунків грошо-вих кошТ1втаКт373     X

 

            220     

            X

Дані аналітичного обліку     230      Дт рахунків грошо-вихкоштівтаКт681

«Неопераційні», 377 «НеоперацшН1»        X

Дані аналітичного обліку     240      X         Дтрахунків, наяких

^аласьзабо-

ргованість за при-

дбашфінансові

інвестиції, необоро-

тшактивитамай-

нові комплекси

(371«Неопераційні»,

377 «НеоперацшН1»

або685 «Неопера-

ційні») та Кт рахун-

ків грошових кош-

тів

 

            250      X        

 

            260      X        

 

397

 

£52*    Код     Дані з рядка

 

           

            Надходження Видаток

Дані аналітичного обліку     270      X         Дт 371 «Неопера-377 ,«"оп™а„ійні»

Звіт     | 280 |  рядки 180-270

Дані аналітичного обліку     290      Дт рахунків грошо-

вихкоитвтаКт

рахунків, які вико-

Ристовувалисьдля

облікуоперацій,

пов'язанихізнад-

звичайними подіями

від інвестиційної

діяльності       Дт рахунків, які

використовувались

для обліку опера-

цш,пов'язанихіз

надзвичайними

подіями від інвес-

тиційної діяльності

та Кт рахунків гро-

шовихкоштт

Звіт 300 рядки 280 ± 290

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Дані аналітичного обліку     310      Дт рахунків грошо-вих коштів та Кт 46     X

Дані аналітичного обліку     320      Дт рахунків грошо-вихкоитвтаКт

622, 685 «Неоперац-йні»     X

Дані аналітичного обліку     330      Інші надходження

грошовихкоштіввід

фінансової діяльнос-

ті         X

Дані аналітичного обліку     340      X         Дт 601, 602, 611,

612, 621, 622, 685

«Неоперацйні»та

Ктрахутав грошо-

вих коштів

Дані аналітичного обліку     350      X         Дт671 таКтраху-

нків грошових кош-

тів

Дані аналітичного обліку     360      X         Дт 451, 522, 453,

68^5 «Не^оер^цйні»

та Кт рахунків гро-

шовихкоштт

Звіт     | 370 |  рядкиЗЮ- 360

£52*    Код

5Е?      Дані з рядка

 

           

            Надходження Видаток

Дані аналітичного обліку     380      звичайними подіями

від фінансової дія-

льності           дляоблікуопера-

*"»-;="

подіями від фінан-

сової діяльності та

Кт рахунків грошо-

вихкоштів

Звіт     390      Сума або різниця

браженими в рядках 370 - 380        Сума або різниця

м^сумамРи,в1До-

браженими в рядках

370 - 380

                        Зміна величини гро-

шових коштів за

звітний період          

Звіт     400      рядки 170, 300, 390

Баланс            410      Сума рядків 230 -

240 на початок року

(графа 3)         X

Дані аналітичного обліку     420      Дт312, 314 Кт 714    Дт945Кт312, 314

Звіт     430      4100 ± 400 ± 420 =

230, 240Балансуна

кінець року

(графа4)          X