Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.5. Зміст та методика заповнення Звіту про фінансові результати : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

13.5. Зміст та методика заповнення Звіту про фінансові результати


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Таблиця 13.2. Зміст та методика заповнення Звіту про фінансові

 

Стаття            ка        Визначення статей   IE

нку(у

ш

ця)

KT701, Кт702, Кт703

РозділІ. Фінансові результати

Від)бражається загальний дохід (виру-

цій, пов'язаних з розміщенням, купів-

лею і продажем цінних паперів     

Дохід(виру-

шПодахокна доданувар-

 

Акцизний збір£642

Пл.тмки .кдшного збору -ідобр.жа-ють суму, яка врахована у складі дохо-й641,

Кт 642, Кт 65

Підприємсіва, які сішачують інші збори або податки з обороту, показують їх сум-

Пенсійному фонду України збори на обо-в'язкове дфжавне пенсійне страхування з (оргівлі ювел),ними виробами із золота

рухомого зв'язку. У цьому рядку

Стаття            РКЯДД-ка     Визначення статей   нку(у

Питта

що^ся-ця)

                        підприємства - платники відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) наводять належні до сгшати суми податку з реклами, збору на розвигок вино-градарства, садівшщгва і хмелярства, рен-тної плати за нафту, природний газ і газо-вий конденсат тощо        

Інші вираху-

вання з до-

ходу    030      Відображаються надані знижки, повер-нення товарів та інші суми, що підля-гають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків. Зокрема у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми до-ходів, що за договорами належать комі-тентам, принципалам тощо  Дт704

Чистий дохід (виручка) від

реалізації

продукції (то-

варів, робіт,

послуг)           035      Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ви-значається шляхом вирахування 3 дохо-ду (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків,зборів, знижок тощо        

Собівартість

реалізованої

продукції

(товарів,

робіт, по-

слуг)    040      [оказується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/ або собівартість реалізованих това-рів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», 16 «Витрати». У цій статті організації, ос-новною діяльністю яких є торгівля цін-ними паперами, відображають балан-сову вартість реалізованих цінних па-перів. Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цій статті наводять виплати страхових сум           Дт901, Дт902, Дт903

381

 

Стаття            ка        Визначення статей   нку(у

кГитта

що^ся-ця)

                        та страхових відшкодувань. Підприємс-тва, які здійснюють діяльність з випус-ку та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призо-вого фонду, а також резерву, що покри-ває величину джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї          

Валовий:

прибуток

збиток 050 055           Розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (това-рів, робіт, послуг) і собівартістю реалі-зованої продукції (товарів, робіт, по-

слуг)   

Інші опера-ційні доходи       060      Відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємст-ва, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): до-ход від операційної оренди активів; доход від операційних курсових різ-ниць; відшкодування раніше списаних активів; доход від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо    Кт71

Адміністра-

тивні витра-

ти        070      Відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та об-слу^овуваннямпідприємства          Дт92

Витрати на збут        080      Відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (това-рів), - витрати на утримання підрозді-лів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу доставку продукції споживачамтощо Дт93

382

 

Стаття            Код

ряд-

ка        Визначення статей   Снкуа(Т

критта

рахунків

що^ся-

ця)

Іншіопера-

ційні витра-

ти        090      Гв^^^Г^рїх^ на створтння резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до пункту 11 П(С)БО10 «Дебіторська заборгова-ність»; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різ-ниць; визнані економічні санкції; відра-хування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші вшр-ати, що виникають в процесі опе-раційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартос-ті продукції, товарів, робіт, послуг)      Дт94

Фінансові

результати

від опера-

ційноїдіяль-

ності:

прибуток

збиток 100 105           Прибуток (збиток) від операційної дія-льності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншо-го операційного доходу адміністратив-них витрат, витрат на збут та інших операційнихвитрат  

Дохід від

участі в ка-

піталі   110      Відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ве-деться методом участі в капіталі     Кт72

Інші фінан-сові доходи         120      Показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які облікову-ються за методом участі в капіталі)       Кт73

Інші

доходи            130      Показується дохід від реалізації фінан-сових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від поопе-раційних курсових різниць та інші до-ходи, які виникають у процесі звичай-ноїдіяльності, але не пов'язані з опера-ційною діяльністю підприємства         Кт74

383

 

Стаття            S          Визначення статей   Снкуа(Т

їіІтта рахунків

ця)

Фінансові витрати    140      Показуються витрати на проценти та інші вшрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу    Дт95

Втрати від

участі в ка-

піталі   150      Відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких прова-диться методом участі в капіталі         Дт96

Інші витрати  160      Відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвести-цій та необоротних активів; інші витра-ти, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльні-стю підприємства         Дт97

Фінансові результати відзвичайної діяльностідо оподаткуван-ня: прибугок збигок    170

175      Прибуток (збиток) від звичайної діяль-ності оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та ішпих витрат (збитків)        

Податок на

прибуток від

звичайної

діяльності       180      Показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згі-дно з П(С)БО 17 «Податок на прибуток  Дт981

Фінансові

результати

від звичайної

діяльності:

прибуток

збиток 190 195           Прибуток від звичайної діяльності ви-зна-чається як різниця між прибутком від звичайної доцільності до оподатку-вання та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорів-нює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на при-буток      

384

 

Стаття            ка        Визначення статей   нку(у

Питта

що2гіся-ця)

Надзвичайні:              У статтях «Надзвичайні доходи» і «Надзвичайні витрати» відображаються відповідно: невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання ви-никненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшко-дування та покриття втрат від надзви-чайних ситуацій за рахунок інших дже-рел; доходи і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій. Втрати від надзви-чайних подій відображаються за вира-ху-ваннями суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної ді-яль-ності внаслідок цих втрат. Зміст і вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів            Кт75 Дт99

доходи            200     

           

 

витрати          205     

           

 

Податки з

надзвичай-

ного прибут-

ку        210      Відображається сума податків, що під-лягає сплаті з прибутку від надзвичай-них подій       Дт982

Чистий:                      Чистий прибуток (збиток) розрахову-ється як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку надзвичайно-го збитку та податків з надзвичайного прибутку       

прибуток        220     

           

 

збиток 225     

           

 

385

 

Стаття            s          Визначення статей   Снкуа(Т

Іфіітта рахунків

ця)

Розділ II. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати  230      Відображається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

-          сировини та основних матеріалів;

-          купованих напівфабрикатів і компле-

ктуючих виробів;

-          палива та електроенергії;

-          будівельних матеріалів;

-          запасних частин;

-          тари і тарних матеріалів;

-          допоміжних та інших матеріалів.

Підприємства торгівлі і громадського

харчування не включають до складу

матеріальних затрат первісну вартість

придбаних протягом звітного періоду

товарів і сировини (продуктів)       Дт23, Дт91, Дт92, Дт93, Дт94 у корес-понден-

ціїз

рахун-

ками

обліку

запасів

Витрати на оплатупраці      240      Відображаються витрати, пов’язані з оплатою праці всього персоналу під-приємства. До складу таких витрат включаються:

-          заробітна плата за окладами і тари-

фами;

-          премії і заохочення відповідно до

системи оплати праці, яка застосову-

ється на підприємстві, матеріальна до-

помога;

-          компенсаційні виплати;

-          оплата відпусток та іншого невідпра-

цьованого чачу;

-          інші витрати на оплату праці          Дт23, Дт91, Дт92, Дт93, Дт94 Кт66

386

 

Стаття            Код

ряд-

ка        Визначення статей   Снкуа(Т

критта

рахунків

що^ся-

ця)

ЇЇЇЗГ

заходи 250      Відображаються витрати, пов'язані з відрахуваннями на соціальні заходи. До складу таких витрат включаються:

-          відрахування на пенсійне забезпечен-

ня;

-          відрахування на соціальне страхуван-

ня;

страхові внески на випадок безробіття;

-          відрахування на індивідуальне стра-

хування персоналу підприємства;

-          відрахування на інші соціальні заходи        Дт23,

Дт91

Дт92,

Дт93,

Дт94

Кт65

Амортизація  260      До складу амортизаційних витрат вклю-чаються:

-          сума нарахованої амортизації основ-

нихзасобів;

-          сума нарахованої амортизації немате-

рі.шьнихактивів;

-          сума нарахованої амортизації інших

необоротних матеріальних активів            Дт23, Дт91, Дт92, Дт93, Дт94 КтІЗ

Інші опера-

ційніви^а-

ти        270      До складу інших операційних витрат включаються:

-          витрати, пов'язані з оплатою послуг

банків,послугзв'язку;

-          втрата від операційних курсових різ-

ниць;

-          витрати на оплату послуг транспорт-

них, страхових та інших організацій;

-          витрати на оплату фінансових санк-

цій;

-представницькі витрати;

-          суми податків, зборів та інших перед-

баченихзаконодавствомплатежів;

-          інші витрати операційної діяльності,

які не ввійшли до складу витрат, відо-

бражених у рядках 230 - 260 форми №

2          Дт94 крімвище

перера хованих)

Разом  280      Рядок 280 = Рядок 230 + Рядок 240 + Рядок 250 + Рядок 260 + Рядок 270       

Код

ряд-

ка

Статгя

Визначення статей

3~ I

ця)

У розділі II Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних виірат (на виробництво і збут, управління та інші операційні

ви^ати), яких зазнало підприємство в процес своєї діяльності протягом —о Іршду, за вирахува'нням внутр^нього обороту, тобто з'а вираху-

ванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг),

що вироблена і спожите самим підприємством. Собівартість реалізованих

товарів, запасів, іноземної валюти у цьому розділі не наводиться

Розділ III. Розпахунок показників прибутковості акиій

Сотедньоріч-

накількість

простих акцій            300      Наводигься сфедньозважена кількість простих акцій, які іюребували в обігу про-тягомзвітногоперіод^          

Скоригована

Сфедньорічна

кількістьпрос

шхакцій          310      Наводигься середньорічна кількість прос-тих акцій, які пфебували в обігу, скоржо-вана на сфедньорічну кількість потещій-    

Чистий при-

буток(зби-

ток) на одну

простуакцію   320      Наводигься показник, що розраховується діленням різниці між сумою чистого при-бугку (збитку) і сумою дивідендів на при-віпейоваш акції ш сфедньорічну KL-кість простих акцій в обігу          

Скориговашй

чистийприбу-

ток(збиток)н;

одну просту

акцію  330      Відображається показник, що розрахову-ється діленням скоригованого чистого прибугку (збигку) на скориговану сфед-ньорічну кількі сіь просшІ акцій в обіі^ Розрахунок сфедньорічної кількосгі ащій, чистого приб^гку (збитку) на одну просту акцію та & коржування здійснюється згі-дно з П(С)БО 24 «Прибугок на акцію»           

Дивідендина

одну просту

акцію              Відображається показник, який розрахову-єгься шляхом ділення суми оголошешіх дивідендів на кількість простих акцій, за якими сгшачуються дивіденди         

Розділ III Звіт про фінансові результати заповнюють акціонерні товарист-ва, прості акції або потенційній прості акції яких відкрито пртдаються та куАуіться на фондових біржах, вічаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких ащій. У проміжній (квартальній) фінансовій звіт-ності наводяться показники чистого прибутку на одну просту акцію і ско-ригованого чистого прибу^кунаоднупростуакцію

Дані Балансу та Звіту про фінансові результати викорис-товують для проведення:

Горизонтального аналізу - це порівняння показників звітності попереднього і поточного року. При цьому здійснюється поста-тейне зіставлення звітів і визначається абсолютна і відносна змі-на статей.

Для визначення змін у господарській політиці підприємства не за два роки, а за декілька послідовних років застосовується аналіз тенденцій розвитку (трендовий аналіз), який є варіантом горизо-нтального аналізу Він застосовується для виявлення тенденцій що домінують у динаміці основних показників

Вертикального аналізу - це аналіз внутрішньої структури звітно-сті. При проведенні такого аналізу ціла частина прирівнюється до 100% і обчислюється питома вага кожної її складової. За до-помогою цього методу аналізу з’ясовують, яку частку у групі або підгрупі становить конкретна стаття, що дозволяє визначити вплив показника цієї статті на діяльність підприємства

Аналізу зі застуванням коефіцієнтів, який дозволяє вивчити: рівень і динаміку відносних показників фінансового стану під-приємства, які порівнюють з базисними величинами. Розрахунок відносних показників - коефіцієнтів надає можливість оцінити ліквідність, платоспроможність, рентабельність та інші показни-ки фінансового стану підприємства

Схема 13.14. Аналітичні можливості Балансу та Звіту про фінансові результати

Таблиця 13.3. Показники оцінки фінансового стану та методика

їх обчислення

Назва показників      |           Методика обчислення

Коефіцієнт покриття - коефі-цієнт загальної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквіднос-ті). Він дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних ак-тивів підприємства припадає на одну гривню поточних зо-бов'язань. Якщо поточні акти-ви перевищують за величиною поточні зобов'язання, підпри-ємство може розглядатися як таке, що успішно функціонує      Оборотні активи (ряд.

2адвдзг

(ряд. 270 ф. № 1)

 

            Коефіцієнт = Поточні зобов'язання покриття (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи майбутніх

періодів (ряд. 630 ф. № 1)

Коефіцієнт швидкої ліквід-ності - він враховує якість оборотних активів, показує яка частина поточної заборговано-сті може бути погашена за ра-хунок готівки та надходжень від дебіторів          Оборотні активи (ряд. 260 ф. № 1)- Запаси

(ряд.ЮО-ряд.140)+Витрати майбуініхперюдт Коефщшнт (ряд. 270ф.№1)

 

            швидкоі = Поточні зобов'язання ліквідності / 620 ф № j) +

Доїодимайбутніх

періодів (ряд. 630 ф. № 1)

Коефіцієнт абсолютної лікві-дності - показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути пога-шена негайно   Поточні фінансові

інвестиції (ряд.220) +

Грошовікоштитаїх

еквіваленти (ряд. 230 +

Коефіцієнт ряд.240 ф. № 1)

 

            абсолютно = Поточні зобов'язання ліквідност, (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи майбутніх

періодів (ряд. 630 ф. № 1)

 

Коефіцієнт

концентрації

власного капі-

талу

Назва показників

Коефіцієнт     концентрації

власного капіталу - визначає частку коштів власників під-приємства в загальній сумі коштів, вкладених в майно шдпришсгва. Характеризує можливість підприємства ви-конати свої зовнішні 30-бов'язання за рахунок викори-стання власних коштів, неза-лежність його функціонування від позикових коштів

Методика обчислення

Власний капітал (ряд. 380 ф. № 1)

Активи підприємства №1)

 

Коефіцієнт концентрації по-зикового капіталу - характе-ризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкла-денихумайнопідприємства

Коефіцієнт

концентрації

позикового

капіталу

Позиковий капітал

(ряд. 430 + ряд.

480^яд.620 + ^д.

630ф.№1)

Активи підприємства

(ряд. 080 + ряд. 260 +

ряд. 270 ф. № 1)

 

Коефіцієнт фінансової неза-лежності - характеризує час-тину власного капіталу в суку-пномукапіталі

Коефіцієнт

фінансової

незалежності

Власний капітал (ряд. 380 ф. № 1)

Сукупний капітал (ряд.640 ф. № 1)

 

Коефіцієнт фінансової стій-кості - характеризує пропор-цію різних джерел фінансу-вання господарської діяльності

Коефіцієнт фінансової стійкості

Довгострокові 30-бов'язання (ряд. 480+ ПоточшЗобов^язання

(ряд.620) ф. №1)

Власний капітал (ряд.380 ф. № 1)

 

Рентабель

ність продажу

Назва показників

Рентабельність продажу -

показує, який прибуток з одні-єї гривні продажу отримало підприємств

Методика обчислення

Прибуток до оподат-

кування

ГРЯД. 170ф.№2)

(товарів, робіт, послуг) (ряд. 035 ф. № 2)

 

Рентабельність активів -

характеризує наскільки ефек-тивно підприємство викорис-товує свої активи для отри-мання прибутку тобто пока-зує, який прибуток приносить кожнагривня, вкладена в ак-тиви підприємства, визнача-ється як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів

Рентабельність власного ка-піталу - характеризує ефекти-вність використання підприєм-ством власного капіталу, ви-значається як співвідношення чистого прибутку і середньо-річної вартості власного капі-талу

Рентабель

ність

активів

Рентабель

ність власного капіталу

Чистий прибуток (ряд. 220 ф. № 2)

[Активи на початок

періоду (ряд. 080 +

рад. 260 + ряд. 270

гр. Зф.№1) +Активи

на кінець періоду (ряд.

080 +ряд. 260 +рад

270 гр. 4 ф. № 1)] : 2

Чистий прибуток (ряд. 220 ф. № 2)

[Власний капітал на

початок періоду (ряд.

380гр. 3ф.№1) +

Власний капітал на

кінець періоду (ряд. 380

гр. 4 ф. № 1)] :