Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.4. Зміст та методика заповнення Балансу : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

13.4. Зміст та методика заповнення Балансу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відобра-жає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал

Метою складання балансу є надання користувачам по-вної, правдивої та неупере-дженоїінформаціїпрофінан-совий стан підприємства на звітнудату

Дані балансу використовують для аналізу складу і структу-ринеоборотнихтаоборотних активів, власного капіталу, довгострокових та поточних зобов'язань, ліквідності, уза-гальнюючих та часшових показників фінансової стій-кості та платоспроможності підприємства, його ділової активності таінших показ-ників оцінки фінансового стану

Мета аналізу - оперативне реагування і прийняття ^правлінських рішень щодо зміцнення фінансового стану підприємства, забезпечення його фінансової стабільності в майбутньому

Визначення статей балансу:

Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується от^имання в майбу-тньому економічних вигод, по-в'язанихзйоговикористанням

Власний капітал відображаєть-ся в балансі одночасно з відо-браженням активів або зобов'я-зань, які призводять до його зміни

Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигоду у майбут-ньому внаслідок його погашен-ня

Схема 13.12. Мета складання балансу та визнання його

статей

Баланс складається на підставі даних про залишки (саль-до) на кінець звітного періоду рахунків класів 1-6 Плану рахун-ків бухгалтерського обліку

Таблиця 13.1. Зміст та методика заповнення Балансу

АКТИВ                      Зміст статей балансу           

I. Необоротні активи

Нематеріаль ні активи                      Відображається вартість об'єктів, які від-несені до складу нематеріальних активів згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні акти-ви»        

залишкова вартість   010      Визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортиза-ції           

первісна вар-тість     011      Визначається згідно з пп.И - 18 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»       12

накопичена амортизація      012      Визначається згідно з п.27 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» (наводиться в

дужках)           133

Незавершене будівнщтво     020      Відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріа-льні активи, призначені для заміни дію-чих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансові платежі для фінансування капі-тального будівництва      15, 371

Основні за-соби                   Наводиться вартість власних та отрима-них на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу осно-вних засобів згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби»           

368

 

АКТИВ                      Зміст статей балансу           

залишкова вартість   030      Визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу          

первісна ва-ртість                 Визначається згідно з пп. 8-14 та 16, 17 П(С)БО 7 «Основні засоби»   10,11

знос                Визначається згідно з пп. 26-27 П(С)БО 7 «Основні засоби» (наводиться в дужках) 131, 132

Довгостро-

кові

фінансоеі

інвестщії:                    Відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільного реалізовані в будь-який момент - П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»  

які обліко-

вуються за

методом

участіука-

піталі інших

підприємств  040      Інвестор асоційованого, дочірнього під-приємства або у спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) показує суму фінансових інвестицій, що враховуються за методом участі в капіталі (пп. 11-12 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»)  141

інші фінан-

сові інвести-

ції        045      Відображаються інші фінансові інвести-ції, їх оцінювання здійснюється згідно 3 пп 8-10 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»     142, 143

Довгостро-

кова дебі-

торська за-

борго-

ваність            050      Показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційногоциклутабуде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу 16

Відстрочена

податкоеі

активи            060      Відображається сума податку на прибугок, що підлягає відшкодуванню в наступних пфіодах унаслідок тимчасової різшщі між обліковою та податковою базами оцінки (П(С)БО 17 «Податок на прибугок)       17

Гудеіл (рядок вписується)    065      Відображається гудвіл та /або негативний гудвіл за залишковою вартістю            19

Інші необо-

ротні акти-

ви        070      Наводяться суми необоротних активів, які не можугь буги включені до наведених вище статей розділу «Необоротні активи»          18

369

 

АКТИВ                      Зміст статей балансу           

(рядоквпису-ється)   075      Зазначається вартість гудвіла або негати-вного гудвіла, яка виникає при консолі-дації фінансової звітності материнського підприємства та фінансової звітності до-чірніх підприємств. (П(С)БО 20 «Консо-лідованафінансовазвітність»    19

Всього за розділом 1 080      Сума рядків 010, 020, 030, 040, 045, 050, 060, 070          

//. Оборотні активи

Запаси:                       Формування інформації згідно з П(С)БО 9 «3апаси»      

виробничі запаси      100      Показується вартість запасів малоцінних і швидкозношувіних предмегів, сировини, основних і допоміжниІ матеріалів, mm^ покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасні частин, іари, будівельних   20, 22

                        матеріалів та інших матеріалів, призначе-них для споживання в ході нормального операційного циклу 

тварини на вирощуванні тавідгодівлі        110      Відображається вартість: до,ослих тварин на віжодівлі і в наЬші, шщі звірів, кролів, дорослих іварин, вибракуваних з основного стададляреалізаціїіамолодняю г тварин            21

незавершене виробництво  120      Показуються виграти на незавфшене виро-бшщгво і незавершені роботи (послуга), a також вартість напівфабрикаіів власшго виробнш^ва і валова забортованість замов-ш^сів за будівельними кош^акіами    23,25

готова про-дукція     130      Показуються запаси виробів на складі, обро-бка яких закінчена та які пройшли випробу-вання, приймання, укомплектоваш згідно з умовамидоговорівіззамовшжами, відпові-дають технічним умовам і стандартам. Про-дукція, яка не відповідає наведеішм ви^о-гам (крім б,аку), та робош, які не прийняті замов™ показ Ася у сюіаді незавер-шеного виробшщгва       26,27

370

 

АКТИВ                      Зміст статей балансу           

товари            140      Показується без суми торгових націнок вартість товарів, які придбані підприємс-твами для наступного продажу      28

Векселі оде-ржані     150      Показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відван-тажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями. При цьому якщо за такими заборгованостями на підприєм-стві створено резерв сумнівних боргів, потрібно зазначити вартість заборговано-сті за принципом «нетто», тобто відніма-ючи суму такого резерву           34

Дебіторська заборго-

ваність за

товари, ро-

боти, послу-

ги:                   Формування інформації згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»      

чиста реалі-

заційна вар-

тість    160      Визначається шляхом вирахування з де-біторської заборгованості резерву сумні-вних боргів           

первісна ва-ртість     161      Відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукції, товари, роботи або послуги (крім забор-гованості, яка забезпечена векселем) в сумі визначеного доходу від реалізації (п. 6 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгова-ність»           36

резерв сум-

нівних бор-

гів        162      Записується у дужках сума резерву сум-нівних боргів, метод визначення якого підприємство обирає самостійно з наве-дених у п.п.8 - 9 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»           38

371

 

АКТИВ                      Зміст статей балансу           

Дебіторська

заборго-

ваність за

розрахункамі                        

3

бюджетом      170      Показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та ін-шими платежами до бюджету 64

за виданими авансами         180      Показується сума авансів, наданих ішпим шдприємствам урахунок насгупних ппатежів  371

за нарахова-

ними дохода-

ми       190      Показується сума нарахованих дивіден-дів, процентів, роялті тощо, що підляга-ютьнадходженню     373

за внугрі-шніми розра-

хунками          200      Показується заборгованість пов’язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків. Якщо був створений резерв сумнівних боргів, заборгованість відображається за вирахуваннями суми створеного резерву         36,

37, 683, 683

Інша поточ-на дебітор-ськазабор-го-ваність        210      Показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відо-бражається у складі оборотних активів. Якщо був створений резерв сумнівних боргів, заборгованість відображається за вирахуваннями суми створеного резерву   372, 374, 375, 376, 377, 651, 652, 653, 685

Поточні фінансові інвестщії 220      Відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які мо-жуть бути реалізовані у будь-який мо-мент. Формування інформації визначено П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»      352

Грошові ко-

шти та їх

екеіеаленти                           

372

 

АКТИВ                      Зміст статей балансу           

в національ-ній валюті        230      Відображаються кошти в касі, на поточ-них та інших рахунках у банках, які мо-жуть бути використані для поточних опе-рацій в національній валюті, а також ек-віваленти грошових коштів 301,313,

333,

351

в іноземній валюті    240      Відображаються кошти в касі, на поточ-них та інших рахунках у банках, які мо-жуть бути використані для поточних опе-рацій в іноземній валюті, а також еквіва-ленти грошових коштів            302, 312, 312, 332, 351

Інші оборо-тні активи          250      Відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведе-них вище статей розділу «Оборотні акти-ви»      331, 332, 643, 644

Всього за розділом II            260      Сума рядків 100, 110, 120, 130,140, 150, 160, 170, 180,190,200,210,220,230,240,250   

III. Витрати майбутніх періодів

Витрати

майбутніх

періодіе          270      Відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звіт-них періодів, але належать до наступних звітнихперіодів      39

БАЛАНС        280      Сума рядків 080,260,270     

ПАСИВ                                 

/. Власний капітал

Статутний капітал    300      Наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капі-талу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума ста-тутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статугного капіталу підприємства 40

373

 

ПАСИВ                      Зміст статей балансу           

Пайоеий ка-пітал      310      Наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що перед-бачена установчими документами 41

Додаткоеий

вкладений

капітал            320      Акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вар-тість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу який вкладено засновниками понад статутний капітал           421,

422

Інший дода-

тковий ка-

пітал   330      Відображаються сума дооцінки необорот-них активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих шдприємством від ішпих юридичних або фізичних осіб, та ішпі види додаткового капіталу          423, 424,

425

Резервний

капітал            340      Наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок не-розподіленого прибутку підприємства            43

Нерозподі-

лений при-

буток(непо-

критийзби-

ток)     350      Відображається або сума нерозподілено-го прибутку або сума непокритого збит-ку Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визна-ченні підсумку власного капіталу  441, 442

Неоплачений капітал           360      Відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу Ця сума наводить-ся в дужках і вираховується при визна-ченні підсумку власного капіталу            46

Вшучений

капітал            370      Господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товарист-вом у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу         45

Всього за розділом I  380      Сума рядків 300, 310, 320,330,340 ппюс чи мінус рядок 350 мінус рядки 360 і 370           

374

 

ПАСИВ                      Зміст статей балансу           

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

                        Сума забезпечення для відшкодування намічених (майбутніх) витрат і плате-жів. На дату БАЛАНСУ підприємство проводить обов'язкову інвентаризацію, зокрема, фактичних показників накопи-чених працівниками підприємства неви-користаних днів оплачуваної відпустки, кількість реалізованої продукції, за якою не минули гарантійні терміни то-що. Порядок формування і визначення суми забезпечення наведено у п. п. 13-19 П(С)БО 11 «Зобов’язання»         

Забезпечення

виплат пер-соналу   400      Наводиться інформація про залишок суми забезпечення оплати чергових від-пусток персоналу підприємства, обов'я-зкові відрахування (збори) від них, a також дані про кошти підприємства, призначені для реалізації програм пен-сійного забезпечення   471,

472

Іншізабез-

печення          410      Показуються інші забезпечення підпри-ємства: за гарантійними зобов’язаннями (ремонтами); за вихідною допомогою та іншими виплатами працівникам зв'язку з припиненням діяльності підприємства, a також суми штрафів, пені за порушення умов договорів, що виникають внаслі-док цього п. 8 П(С)БО 27 «Діяльність, що припиняється»           473, 474

Рядки що вписуються          415, 416          Підприємства, які відповідно до законо-давства є страховиками, у рядку 415 наводять суму страхових резервів. У рядку 416 наводять у дужках суму час-ток перестраховиків у страхових резер-вах, різниця між якими включається до підсумку розділу балансу    491, 492, 493, 494

375

 

ПАСИВ                      Зміст статей балансу           

Рядок що вписується            417      Підприємства, які здійснюють діяль-ність з випуску та проведення лотерей на території України наводять залишок сформованого призового фонду, що під-лягає виплаті переможцям лотереї від-повідно до оприлюднених умов її випу-ску та проведення            475

Рядок що вписується            418      Наводять залишок сформованого резер-ву на виплату джек-поту, не забезпече-ного сплатою участі у лотереї   476

Цільове фі-нансування                     Наводигься інформацію про залишки ко-штів цільового фінансування і цільових надходжень (субсидії, асигнування з бю-джету 1 позабюджетних фондів, цільові внески від юридичних і фізичних осіб, у тому числі і гуманітарна допомога)         48

Всього за розділом II            430      Сума рядків 400, 410, 420 плюс різниця рядків 415 і 416, що вписуються, плюс рядки 417 і 418, що вписуються      

III. Довгостроковізобов'язання (П(С)БО 11 «Зобов’язання»

Довгостро-

кові кредити

банків 440      Показується сума заборгованості під-приємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зо-бов’язанням            501, 502, 503, 504

Інші доего-

строкоеі фі-

нансові зо-

бое'язання      450      Наводиться сума довгострокової забор-гованості підприємства щодо зобов'я-зання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нарахову-ються відсотки  505, 506,

51,

52

Відстрочені

податкові

зобое'язання  460      Показується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх пері-одах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки    54

Інші доего-

строкові зо-

бое'язання      470      Показується сума довгострокових зобов'я-зань, які не можугь буги включені до ін-пшх статей розділу "Довгострокові зобов'я-зання"       53, 55

376

 

ПАСИВ                      Зміст статей балансу           

Всього за розділом III           480      Сума рядків 440, 450, 460, 470       

IV. Поточнізобов'язання (П(С)БО 11 «Зобов’язання»)

Коротко-

строкові

кредитиба-

нків     500      Відображається сума поточних зобов'я-зань підприємства перед банками за отриманими від них позиками            60

Поточна

заборгоеа

ність за дов-

гостроко

вими 30-

бое'язан

нями   510      Показується сума довгострокових зобо-в'язань, яка підлягає погашенню протя-гом дванадцяти місяців з дати балансу          61

Векселі видані           520      Показується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпе-чення поставок (робіт, послуг) постачаль-ників, підрядчиків та ішпих кредигорів     62

Кредиторськс

заборгова

ність за то-

вари,роботи,

послуги                      Показується сума заборгованості поста-чальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпе-ченої векселями).         63

Поточні зо-

бов'язанняза

розрахунками                                   

3

одержаних авансів    540      Відображається сума авансів, одержа-них від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції. виконання робіт

(послуг)          681

3

бюджетом      550      Показується заборгованість підприємст-ва за усіма видами платежів до бю-джету, включаючи податки з працівни-ківпідприємства            641

з позабю-джетних платежів            560      Показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбаче-них чинним законодавством   642

377

 

ПАСИВ                      Зміст статей балансу           

зі страху-вання          570      Відображається сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників            65

з оплати праці           580      Відображається заборгованість підпри-ємства з оплати праці, включаючи депо-нованузаробітнуплату          66

3

учасниками    590      Відображається заборгованість підпри-ємства його учасникам (засновникам), по-в'язана з розподілом прибугку (дивіденди тощо) і формуванням статугного капіталу  67

із внутрішніх розрахунків     600      Відображається заборгованість підпри-ємства пов'язаним сторонам та креди-торська заборгованість з внутрішньові-домчих розрахунків        63,

682, 683

Інгиі поточні зобов'язання   610      Відобраються суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших ста-тей, наведених у розділі "Поточні зобо-в'язання"      372, 643, 644, 684, 685

Всього за розділом IV           620      Сума рядків 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610  

V. Доходи

майбутніх

періодів          630      Включаються доходи, отримані протя-гом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних зві-тнихперіодів   69

БАЛАНС | 640 | Сума рядків 380, 430, 480, 620, 630

13.4. Зміст та методика заповнення Звіту про фінансові

результати

Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фі-нансові результати діяльності підприємства

Метою складання звіту про фінансові результати є надання кори-стувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про до-ходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітнийперіод

Умови визнання доходів і витрат

^

Оцінка доходу може бути достовірновизначена. Дохід відображається в момент надходження ак-тиву або погашення зобо-в'язання, які призводять до збільшення власного капі-талу підприємства (крім зростання капіталу за ра-хуноквнесківучасників)

X

Оцінка витрат може бути достові-рновизначена.

Витрати відображаються в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу під-приємства (крім зменшення капі-талу за раху^ок його вилучення або розподілу власниками). Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відобража-ються на основі систематичного та раціонального їх розподілу (на-приклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів' коли надходять відповідні еконо-мічні вигоди.

Витрати слід негайно відображати. якщо економічні вигоди не відпо-відають або перестають відповіда-ти такому стану за якого вони ви-знаються активами підприємства

 

Схема 13.13. Мета складання Звіту про фінансові результати та умови визнання доходів і витрат