Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоконтролю : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1.         Розкрийте сугь бухгалтерського обліку.

2.         Яка мета бухгалтерського обліку?

3.         Які користувачі бухгалтерської значення фінансового облі-ку?

4.         Які основні завдання бухгалтерського обліку?

5.         На яких принципах грунтується бухгалтерський облік?

6.         На кого покладено регулювання питань методології бухгал-терського обліку?

7.         Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві

8.         Хто несе відповідальність за організацію обліку на підпри-ємстві?

9.         Поняття облікової політики та її значення

10.       Які основні складові облікової політики?

11.       Яке значення плану рахунків бухгалтерського обліку?

12.       Сучасні форми ведення бухгалтерського обліку Вам відомі?

Тестові завдання

1.         Хто несе відповідальність на підприємстві за організацію

бухгалтерського обліку?:

1.         Головний бухгалтер

2.         Керівництво підприємства

3.         Працівники бухгалтерії

4.         Працівники бухгалтерії і фінансового відділу

2.         Метою фінансового обліку є:

1.         Надання інформації тільки для прийняття рішень

2.         Надання інформації користувачам про доходи, витрати та фінансові результати

3.         Надання інформації користувачам про рух грошових коштів підприємства

4.         Надання інформації про фінансове становище, резуль-тати діяльності та рух грошових коштів підприємства

3.         Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік ґрунту-

ється на:

1. 15 основних принципах

2.         7 основних принципах

3.         10 основних принципах

4.         5 основних принципах

4.         Облікова політика це:

1.         Документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення

2.         Нормативно-правовий акт, затверджений Міністерст-вом фінансів в Україні

3.         Сукупність принципів, методів і процедур, що викори-стовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності

4.         Система обробки інформації про діяльність підприємс-тва для внутрішніх користувачів

5.         Регулювання питань методології бухгалтерського (фінансо-

вого) обліку та фінансової звітності підприємств різних форм

власності здійснюється:

1.         Кабінетом Міністрів України

2.         Керівництвом підприємства

3.         Міністерством фінансів України

4.         He здійснюється

6.         Для забезпечення ведення фінансового обліку підприємство

обирає форми його організації:

1.         За допомогою податкової служби

2.         За допомогою Національного банку України

3.         За допомогою органів державної статистики

4.         Самостійно

7.         Форма бухгалтерського обліку це:

1.         Система регістрів в обліку, порядку реєстрації та уза-гальнення інформації в них з задержанням єдиних за-сад

2.         Подія, яка викликає зміни в структурі активів та зо-бов’язань, власному капіталі

3.         Сукупність принципів, методів і процедур, що викори-стовуються для складання фінансової звітності

4.         Сукупність документів, що містить відомості про гос-

подарські операції

8.         Що слід розуміти під планом рахунків:

1.         Це систематичний перелік рахунків аналітичного облі-ку

2.         Це план організації бухгалтерського обліку на підпри-ємстві

3.         Це перелік рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово - господарської діяльності у фі-нансовому обліку

4.         Це сукупність принципів, методів і процедур, що ви-користовуються підприємством для складання фінан-сової звітності

9.         Нові систематичні рахунки можуть відводитися до Плану

рахунків, затвердженого наказом МФУвід 20.11.1999р. № 291

1.         Головним бухгалтером

2.         Керівником підприємства

3.         Податковою службою

4.         Міністерством фінансів України

10.       Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік»

відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на під-

приємстві несе:

1.         Власник або уповноважена ним особа

2.         Головний бухгалтер

3.         Фінансовий директор

4.         Трудовий колектив

11.       Фінансовий облік ведеться з метою:

1.         Надання інформації зовнішній і внутрішнім користу-вачам для прийняття рішень

2.         Отримання статистичної інформації

3.         Управління підприємством

4.         Отримання оперативної інформації