Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.3. Якісні характеристики та принципи підготовки : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

13.3. Якісні характеристики та принципи підготовки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Якісні характеристики фінансової звітності

Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна буги дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користу-вачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації

Інформація фінансової звітності повинна бути суттєвою для користувачів, тобто інформацією, відповідність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності

Фінансова звітність повинна містить лише доречну інформа-цію, яка впливає на приинятгя рішень користувачами,даєзмо-гу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбугні подїї, підтве-рдити та скоригувати їхніоцінки,зробленіуминулому

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішен-ня користувачів звітності

Фінансова звітність повинна надавати можливість користува-

чам порівнювати:

. фінансові звіти підприємства за різні періоди;

. фінансові звіти різних підприємств

Схема 13.7. Якісні характеристики фінансової звітності

Принципи підготовки фінансової звітності

Автономності підприємства - кожне підприємство розглядається як підприємства

Послідовності - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна буги об-ґрунтована і розкрита у фінансовій звітності

Превалювашя змісту над формою - операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми

Безперервність діяльності - оцінка активів і зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі

щенню оцінки активів і доходів підприємства

Історична (фактична) собівартість - визначає пріоритет оцінки акти-вів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання

Нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінан-сового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного пері-

виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей

Повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформа-цію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на ії основі

Єдиний грошовий вимірнш - передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній гро-шовій одиниці

Періодичність - припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності

Схема 13.8. Принципи підготовки фінансової звітності

Для того щоб фінансова звітність була зрозумілою ко-ристувачам, вона повинна містити дані про:

. середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду

Дату звітності та звітний період. Кожний фінансовий звіт повинен міс-тити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він

Валюту звітності та одинщю її виміру. Якщо валюта звітності відрізня-ється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу

Відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попере-

дньогороку.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Бал.нс підприємства складається на кінець останнього дня звітного пері-

ПрУоміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Перший звітний перюд новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місящв, але не може бути більшим за 15 місящв. Звітним перюдом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту лікві-

Облікову політику підприемства та їїзміш:

. підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом

опису; . принципів оцінки статей звітності; . методів обліку щодо окремих статей звітності

Консолідаці( фінансови) звітів.

Участь у спільних підприємствах.

Виявлені помилки минулих років та .ов'язані з ним коригування.

ми (стандартами)

Схема 13.9. Розкриття інформації у фінансовій звітності Фінансова звітність складається на підставі даних бухгал-терського обліку.

Етапи підготовки до складання фінансової звітності

Підготовка та проведення інвентаризації активів і зобов’язань. Ви-значення результатів інвентаризації та відображення їх на рахунках в бухгалтерському обліку

Закриття рахунків з обліку доходів і витрат та визначення фінансо-вого результату

Підрахунок підсумків даних регістрів аналітичного обліку 3 метою узагальнення, при необхідності, даних аналітичного обліку скла-дання оборотних відомостей за рахунками аналітичного обліку Порівняння підсумкових показників з даними відповідних синте-тичних рахунків

Підрахунок підсумків даних Головної книги. 3 метою узагальнення даних записів та перевірки правильності та повноти записів на них складання оборотної відомості за рахунками синтетичного обліку Порівняння даних оборотної відомості за синтетичними рахунками з підсумками даних регістрів аналітичного обліку або з оборотни-ми відомостями за аналітичними рахунками

Заповнення форм фінансової звітності: Балансу Звіту про фінансо-ві результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності, Додатку до При-міток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Перевірка взаємоузгодженості показників фінансової звітності

Схема 13.10. Етапи підготовки до складання фінансової звітності

Основні вимоги до подання та оприлюднення фінансової звітності

Фінансова звітність пода-

™аНам,досфери управлшня яких нале-жать шдприемства;

•          трудовим колективам на

їх вимогу:

. власникам(засновникам) відповідно до установ-чихдокументт;

. шшиморганамта корис-тувачам згідно із законо-

тистики;

. органам Державного к™ейства(щодови-користаннябюджетних асигнувань, одержаних з державногобюдаету);

. фшансовимвіддшам райдержадміністрації, шськвиконкомттафі-нансовим управлінням Обласних/Київської! Севастопольськоішсь-ких держадміністрацій (щодовикористанняаси-

•          Державномуреєстра-

торузамюцезнаходаен-

ням реєстраційної справи

Фінансова звітність (крім зведеної та консо-

лідованої) подається підприємствами:

. квартальна - не пізніше 25 числа місяця,

що настає за звітним кварталом; . річна - не пізніше 20 лютого наступного

за звітним року

вїь оТд°аГсГ^рНи™Г- НИХ аСИГНУ" . місячний - не пізніше 5 числа місяця, на-

.^^^™-н1Ше15числам1сяця, що настає за звітним кварталом;

. річний - не шзшше 22 синя наступного за звітним року

SrSMMSr„rxaS.TXS"n"„c:

к.міувизначенінимитерміни:

. річну - не пізніше 15 квітня наступного за звітним року

Фінансові звітність підприємств не становить комерційної таємниці крім випадків, передбачених законодавством.

Оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність не пізніше 1 червня наступного за звітним року, зобов'язані відкриті акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валюіні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредит-ні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань

Схема 13.11. Порядок подання та оприлюднення фінансової

звітності