Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.2. Види, склад та форми фінансової звітності : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

13.2. Види, склад та форми фінансової звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Фінансова звітність

Консолідована фінансова звітність - фінансові звітність, яка відо-бражає фінансове становище, результати діяльності та рух грошо-вих коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної олинитті

До консолідованої фінансової звітності включають показники фі-нансової звітності дочірніх підприємств.

Показники фінансової звітності дочірнього підприємства не вклю-чаються до консолідованої фінансової звітності, якщо:

а)         контроль дочірнього підприємства є тимчасовим, оскільки воно

було придбане й утримується лише з метою його наступного про-

дажу протягом короткострокового періоду;

б)         дочірнє підприємство здійснює діяльність в умовах, які обме-

жують його здатність передавати кошти материнському підприємс-

тву Активи таких дочірніх підприємств відображаються як фінан-

сові інвестиції відповідно до Положення (стандарти) бухгалтерсь-

кого обліку 12 «Фінансові інвестиції»

Зведена фінансова звітність - звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичних осіб

Зведену звітність складають:

. міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери

управління яких належать підприємства, засновані на державній влас-

ності та господарські товариства, акції (частки, паї) яких перебувають

удержавнійвласності; . органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих

на комунальній власності, та які належать до сфери управління цих

органів, а також господарських товариств, акції (частки, паї) яких пе-

ребувають у комунальній власності; . об'єднання підприємств щодо всіх підприємств, які входять до їх

складу, якщо це передбачено установчими документами об'єднань

підприємств відповідно до законодавства

Схема 13.4. Види фінансової звітності відповідно до

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні»Фінансова звітність

За порядком регулювання та роллю в управлінні є загально держаною звітністю

За змістом зеітних даних є типовою звітністю

За обсягом показників є скороченою (для суб’єктів малого під-приємництва) та повною звітністю

За порядком складання є періодичною та річною звітністю

За ступенем узагальнення даних є первинною та зведеною зві-тністю

За терміном подання є звичайною звітністю

Схема 13.5. Ознаки класифікації фінансової звітності

Склад фінансової звітності

"Z.

ської діяльності та суб’єктів

малого підприємництва, ви-

знаних такимивідповідно ДО

чинного         законодавства)

включає:

2SS ™=-

звітність, яка включає:

 

Баланс(форма№1) Звіт про фінансові ре-зультати(форма№2)

Звіт про рух грошових

коштів (форма № 3)

Звіт про власний капі-

тал(форма№4)

Примітки до річної

фінансової звітності

(форма № 5)

Додаток до Приміток до

річної фінансової звіт-

ності «Інформація за

сегментами» (форма

№6)

(Додатки К, Л, М, Н, П,

Р)

 

J

Баланс (форма № 1-М) Звіт про фінансо-вірезультати(форма № 2-М) (Додаток С)

 

Схема 13.6. Склад і форми фінансової звітності