Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.1. Сутність і значення фінансової звітності : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

13.1. Сутність і значення фінансової звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Метою комерційної діяльності підприємства є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибугку. Для досягнення мети на підприємстві повинні приймати ефек-тивні управлінській рішення. Процес управління у сучасних умовах потребує не тільки відповідного організаційного, але і інформаційного забезпечення керівництва, персоналу фінансо-вого і інших служб підприємств. Важливе місце в інформацій-ному забезпеченні займають дані фінансового обліку і фінансо-вої звітності, тому що їх мета - надання користувач необхідної управлінськоїінформації.

До основних напрямів роботи фінансових менеджерів від-носиться оперативна фінансова та контрольно-аналітична робо-та, яка дозволяє оцінити поточний і прогнозний стан підприємс-тва з метою з'ясування можливостей підвищення ефективності діяльності підприємства. Тому основними завданнями внугріш-нього аналізу фінансового стану підприємства є: оцінка викори-стання майно і вкладеного капіталу; аналіз динаміки прибугку, рентабельності, кредитоспроможності, ліквідності, платоспро-можності та самоокупності підприємства.

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інфо-рмацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інфор-мації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо: придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання; забезпече-ності зобов'язань підприємства; визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулювання діяльності підприємства; інших рішень

Схема 13.1. Поняття та мета фінансової звітності Користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребу-ють інформації про діяльність підприємства дая прийнятгя рішень.

Основні зовнішні користувачі

»=,

Придбання, продаж та володіння цінними

Участь в капіталі підприємства

Оцінкаякостіуправління

Оцінка перспектив виплати дивідендів та

визначення їх суми

 

належить під-приємство

 

Постачальни-ки та інші кредитори

Банківські та

кредитні уста-

нови

и

 

н

Реалізація мети створення підприємства Оцінка фінансового стану підприємствач отриманого фінансового результату

 

своєчасно

Забезпечення зобов'язань підприємства

Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання Забезпечення зобов'язань підприємства

Покупціта замовники

своєчасно

Н Н

Оцінка тривалості функціонування підпри-

Податкові органи

Визначення податкової політики Забезпечення зобов'язань підприємства

та

Зовнішні ау-дитори

Підтвердження відповідності П(С)БО реальностіпоказників

Статистичні органи

Узагальнення показників діяльності по Оцінка результатів діяльності по галузях

с—'^0^^^^^^ті

Основні внутрішні користувачі

 

                        н

                                  

 

Керівництво під-W приємства                   Визначення напрямів розвитку під-приємства   

 

                       

           

 

                                  

 

+ Працівники під-приємства                      Оцінка здатності підприємства ви- 4 конувати своєчасно свої обов’язки      

 

                                  

 

Персонал фінан-сової служби підприємства                    Анал13 фшансового схану тдпри-ємства з метою прогнозування ефе-ктивної та конкретно - спроможної

ДІЯЛЬНОСТІ 4        

 

                                  

 

Персоналбухга-* лтерії                    Оцінка та аналіз показників звітно-сті 4   

 

Схема 13.3. Основнівнутрішнікористувачіфінансової звітності та їх інформаційні інтереси