Основні терміни:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який ві-дображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний ка-пітал.

Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Звіт про власний каттал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звішого періоду.

Звіт про фінансовірезультати - звіт про доходи витрати і фінансові результати діяльності підприємства

Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

Користувачі фінансової - фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийн-яття рішень.

Примітки до фінансових звітів - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої пе-редбачено відповідними положеннями (стандартами).

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що міс-тить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.