Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоконтролю : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Поняття доходів.

2.         Які основні критерії визнання доходів?

3.         Як класифікують доходи відповідно до П(С)БО?

4.         Види оцінок доходів.

5.         Характеристика рахунків класу 7 “Доходи і результати дія-льності”.

6.         Як ведеться аналітичний облік за рахунком 71 ?

7.         Поняття витрат діяльності.

8.         Які критерії визнання витрат?

9.         Характеристика рахунку 90 “Собівартість реалізації”

10.       Який склад адміністративних витрат?

11.       Який склад витрат на збут?

12.       Який склад витрат іншої операційної діяльності?

13.       Склад фінансових витрат.

14.       Поняття втрат від участі в капіталі та їх складові.

15.       Поняття інших витрат звичайної діяльності та їх складові.

16.       Поняття фінансових результатів згідно з П(С)БО ?

17.       Який порядок формування фінансових результатів?

18.       Яка характеристика рахунка 79 “Фінансові результати”?

19. Характеристика рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непо-криті збитки)”.

Тестові завдання

1.Якою кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку відо-бражається в бухгалтерському обліку нарахування заробітної плати адмінапарату?

1.         Д23К661

2.         Д93К661

3.         Д92К661

4.         Д23К661

2.         Відсотки за користування позикою банку відносяться до:

1.         Витрат основної діяльності

2.         Інвестиційних витрат

3.         Фінансових витрат

4.         Надзвичайних витрат

3.         В залежності від часу виникнення витрати поділяють на:

1.         Основні та накладні

2.         Змінні та постійні

3.         Поточні та витрати майбутніх періодів

4.         Продуктивні та непродуктивні

4.         Якою кореспонденцією рахунків відображається списання креди-

торськоїзаборгованості, поякійминув термін позовної давності?

1.         Дт631Кт717

2.         Дт631Кт719

3.         Дт631Кт44

4.         Дт631Кт791

5.         В якому розділі Балансу відображається нерозподілений при-

буток (непокриті збитки) підприємства?

1.         В I розділі активу, рядок 070

2.         В I розділі пасиву, рядок 350

3.         He відображається

4.         В II розділі пасиву, рядок 410

6.         Якою кореспонденцією бухгалтерських рахунків відобража-

ється списання адміністративних витрат на фінансові резуль-

тати?

1.         Дт791Кт92

2.         Дт791Кт93

3.         Дт792Кт92

4.         Дт793Кт92

7.         Якою кореспонденцією рахунків відображається списання до-

ходів від реалізації товарів на фінансовірезультати?

1.         Дт702Кт793

2.         Дт702Кт791

3.         Дт701Кт791

4.         Дт703Кт791

8.         Якою кореспонденцією рахунків відображається списання ви-

трат, пов'язаних з користуванням банківськими кредитами, на

фінансовірезультати?

1.         Дт792Кт961

2.         Дт792Кт952

3.         Дт792Кт951

4.         Дт791Кт951

9.         Дохід від реалізації виробничих запасів покущям - юридичним

особам відображається в обліку:

1.         Дт712Кт377

2.         Дт377Кт712

3.         Дт791Кт20

4.         Дт701Кт20

10.       Списання інших доходів на фінансові результати відобража-

ється в обліку:

1.         Дт74Кт441

2.         Дт793Кт74

3.         Дт74Кт791

4.         Дт 74Кт793

11.       Інші операційні витрати - це:

1.         Витрати, які пов ’язані з управлінням

2.         Витрати іншої операційної діяльності

3.         Витрати, пов’язані з реалізацією продукції

4.         Витрати, пов’язані із запозиченнями

12.       Списання витрат no відрядженню менеджера підприємства

відображається в обліку:

1.         Дт91Кт372

2.         Дт372Кт92

3.         Дт92Кт371

4.         Дт92Кт372