Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій      |Дебе^Кредит| : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій      |Дебе^Кредит|


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Відображено списання залишкової вартості необо-інших надзвичайних подій:                    

            - об’єктів основних засобів 99        10

            - об’єктів інших необоротних матеріальних активів        99        11

            - нематеріальних активів     99        12

2.         Відображено нарахування амортизації необоротних активів, що використовувалися для проведення ро-біт, пов’язаних із запобіганням або ліквідацією на-слідків надзвичайних подій               

            - основних засобів    99        131

            - інших необоротних матеріальних активів           99        132

            - нематеріальних активів     99        133

3.         Відображено списання, повністю або частково не-закінчених капітальних інвестицій, втрачених у результаті стихійного лиха, техногенних катастроф і аварій та інших надзвичайних подій   99        15

4.         Відображено списання запасів, втрачених у резуль-таті надзвичайних подій і ліквідації їх наслідків            99        20

5.         Відображено використання готівкових коштів з каси підприємства на покритгя витрат, пов’язаних з надзвичайними подіями та на витрати на здійснен-ня заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідаці-єю таких наслідків          99        30

6.         Відображено вартість виконаних підрядниками для підприємства робіт і послуг, пов’язаних із запобі-ганням або ліквідацією наслідків надзвичайних по-дій   99        63

7.         Відображено нарахування заробітної плати праців-никам за виконані ними роботи, які пов’язані із за-побіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних подій         99        661

8.         Відображено нарахування на заробітну плату пра-цівників за роботи, які пов’язані із запобігашіям або ліквідацією наслідків надзвичайних подій 99        65

9.         Відображено списання витрат, пов’язаних з надзви-чайними подіями, що сталися у порядку закриття рахунка й визначення фінансових результатів      794      99

Аналітичний облік за рахунками 95 «Фінансові витрати»,

96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 98

«Податок на прибугок», 99 «Надзвичайні витрати» ве-

деться за субрахунками, за статтями витрат

I

Регістри аналітичного обліку

Журнали 5 (роз-діли I, III), 5а (розділи I, II)

при журнальній формі обліку (Додаток Є)

Відомість 5-м

(розділ I) при

спрощеній фор-

мі обліку

Книга № К-при книжково-

журнальній фо-рмі обліку

Схема 12.39. Побудова аналітичного обліку за рахунком

95 «Фінансові витрати», 96 «Витрати від участі в капі-

талі», 97 «Інші витрати», 98 «Податок на прибуток»,

99 «Надзвичайні витрати» в бухгалтерії

Таблиця 12.11. Розкриття інформації за рахунками класів 8 «Ви-трати за елементами» та 9 «Витрати діяльності» у фінансовій

звітності

Код та назва ра-хунку, субрахунку Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

80 «Матеріальні витрати»    Звіт про фінансо-ві результати        Матеріальні витрати 230

81 «Витратина оплатупраці»           Звіт про фінансо-ві результати        Витрати на оплату праці     240

82 «Відрахування на соціальні захо-ди»     Звіт про фінансо-ві результати        Відрахування на соці-альні заходи            250

83 «Амортизація»      Звіт про фінансо-ві результати        Амортизація  260

84 «Інші операційні витрати»          Звіт про фінансо-ві результати        Інші операційні ви-трати     270

90 «Собівартість реалізації» Звіт про фінансо-ві результати        Собівартість реалізо-

ваної продукції (това-

рів, робіт, послуг)      040

92 «Адміністратив-ні витрати»       Звіт про фінансо-ві результати        Адміністративні ви-трати    070

93 «Витрати на

збут»   Звіт про фінансо-ві результати        Витрати на збут        080

94 «Інші витрати операційної діяль-ності»            Звіт про фінансо-ві результати        Інші витрати опера-ційної діяльності       090

 

            Примітки до річ-

ної фінансової

звітності         Операційна оренда активів 440

 

           

            Реалізація інших обо-ротних активів          450

 

           

            Штрафи, пені, не-устойки   460

 

                        Утримання об’єктів

житлово-

комунального і соціа-

льного призначення 470

                        Інші операційні дохо-ди і витрати  480

347

 

Код та назва ра-хунку, субрахунку Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

95 «Фінансові ви-трати»      Звіт про фінансо-ві результати

Примітки до річ-

ної фінансової

звітності         Фінансові витрати    140

 

           

            Дивіденди      530

 

           

            Проценти       540

 

           

            Фінансова оренда активів   550

 

           

            Інші фінансові дохо-ди і витрати    560

96 «Втрати від уча-сті в капіталі»    Звіт про фінансо-ві результати

Примітки до річ-

ної фінансової

звітності         Втрати від участі в капіталі  150

 

           

            Доходи і витрати від

участі в капіталі за

інвестиціями в:         

 

           

            - асоційовані підпри-

ємства            500

 

           

            - дочірні підприємст-ва       510

 

           

            -спільнудіяльність     520

97 «Інші витрати»     Звіт про фінансо-ві результати        Інші витрати  160

98 «Податок на прибуток»   Звіт про фінансо-ві результати

Примітки до річ-

ної фінансової

звітності         Податок на прибуток

від звичайної діяль-

ності   180

 

           

            Податок з надзвичай-ного прибутку          210

 

           

            Поточний податок на прибуток     1210

 

           

            Включено до звіту

про фінансові резуль-

тати    1240 -1243

99 «Надзвичайні витрати»   Звіт про фінансо-ві результати        Надзвичайні витрати           205