Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій      Дебет Кредит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій      Дебет Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1.         Відображено нарахування відсотків за користу-   951      50

2.         ЇЇ2= ™=Г*л="ІУ, "аДа"Г0    952      523

3.         Відображено нарахування відсотків з фінансової оренди            952      531

4.         Відображено нарахування відсотків за користу-вання короткостїоковими кредитами, якщо суми таких нарахуваньвключаютьсядосуми кредиту   951      60

5.         Відображено нарахування відсотків за користу-вання кредитами банків у зв’язку зі здійсненням підприємством фінансовІ та інвестиційної діяль-ності    951      684

6.         Відображено нарахування відсотків за викорис-тання коштів, отриманих у кредит (окрім банків-ського) у зв’язку зі здійсненням підприємством фінансовоїдіяльності    952      684

7.         Відображено списання витрат фінансової діяль-ності у порядку закриття рахунка й визначення фінансовогорезультату         792      95

8.         Відображено втрати, пов’язані зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвес-тування внаслідок одержання асоційованими під-приємствамизбитків 961      141

9.         Відображено втрати, пов’язані зі зменшення час-тки інвестора в частих активах об’єкта інвесту-вання внаслідок одержання спільним підприємст-вом збитків 962      141

10.       Відображено втрати, пов’язані зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвес-тування внаслідок одержання дочірнім підприєм-ствамзбитків   963      141

11.       Відображено списання втрат від участі в капіталі у порядку закриття рахунка й визначення фінан-совихрезультатів       792      96

12.       Відображено списання собівартості реалізованих:                     

            - довгострокових фінансових інвестицій   971      14

            - поточних фінансових інвестицій 971      35

339

 

Зміст операцій           Дебет  Кредит

13.       Відображено списання залишкової вартості (на дату реалізації) при реалізації:                      

            - об’єктів основних засобів 972      10

            - об’єктів інших необоротних матеріальних акти-вів       972      11

            - нематеріальних активів     972      12

            - цілісних майнових комплексів     973      10

14.       Відображено втрати від неопераційної діяльності від зменшення курсу гривні до іноземної валюти:                       

            - за короткостроковими векселями, отриманими від покупців, замовників й інших дебіторів в оплату відвантаженої їм продукції, товарів, вико-наних робіт, наданих послуг           974      342

            - за раніше отриманими авансами під поставк,

никами рахунків постачальників за продукцію, товари, виконані роботи        974      681

15.       Відображеносумууцінки:                 

            - основних засобів    975      10

            - інших необоротних матеріальних активів           975      11

            - нематеріальних активів     975      12

            - довгострокових фінансових інвестицій   975      14

            - поточних фінансових інвестицій 975      35

16.       Відображено залишкову вартість при списанні, ліквідації необоротних активів:                    

            - основних засобів    976      10

            - інших необоротних матеріальних активів           976      11

            - нематеріальних активів     976      12

            - незакінчених капітальних інвестицій      976      13

17.       ^*=а=Г, "ОВ’'°"' ' ™ШЄЮ              

            - нараховано заробітну плату працівникам за ро-боти, пов’язані з ліквідацією           976      661

            аквдякжїта      976      65

18.       £EZ=5Ss=-~   793      97

Витрати (дохід )з податку на прибуток - загальна і сума витрат (доходу) з податку на прибуток, яка складається з по-точного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язанняівідстроченого податкового активу

Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на при-буток (відстрочені податкові зобов'язання, відстрочені подат-кові активи) визнаються витратами або доходом у Звіті про фінансові результати, крім податку на прибуток, що нарахова-ний внаслідок:

. дооцінки активів та інших господарських операцій, які від-повідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку ві-дображаються збільшенням власного капіталу; . об'єднання підприємств шляхом придбання. Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на при-буток визнаються змінами власного капіталу якщо податки виникають з операцій, відображених на рахунках власного ка-піталу Сума зміни власного капіталу відображається у корес-понденції з рахунками обліку необоротних активів і одночасно з рахунками обліку відстрочених податкових зобов'язань або відстрочених податкових активів (на розраховану з цієї опера-ції суму податку на прибуток)

Схема 12.34. Поняття та визнання витрат (доходів), пов'язаних з податком на прибуток, відповідно до П(С)БО 17 «Податок на

прибуток»

Відстрочений податок на прибуток - сума податку на прибугок, що визнана відстроченим податковим зобов'язанням і відстроченим

Відстрочене податкове зо-бов'язання - сума податку на при-буток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподатку-

ванню

Відстрочене податкове зо-бов'язання визнається у разі наяв-ності тимчасових різниць, що під-лягають оподаткуванню за винят-ком:

. гудвілу, якщо його амортизація податковим законодавством не передбачена; . первісного визнання активу або зобов'язання в результаті госпо-дарських операцій (крім об'єднання підприємств), які не впливають на обліковий і подат-ковий прибуток (збиток)

^^

Відстрочений податковий актив -

сума податку на прибуток, що шдлягає відшкодуванню у наступних періодах

• тимчасової різниці, що підлягає вира-

. перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшен-ня податку на прибутокузвітному періоді;

сяузвітномуперюданеможливо

Відстрочений податковий актив не ви-знається, якщо він виникає внаслідок: • негативного гудвілу, який виникає внаслідок об'єднання підприємств згідно з П(С)БО 19 «Об'єднання під-приємств»; . первісного визнання активу або зо-бов'язання в результаті господарських операцій (крім об'єднання підпри-ємств), які не впливакль на обліковий та податковий прибуток (збиток)

 

ниця, що включається до податко-вого прибутку (збитку) у майбут-шхперіодах

Тимчасоварізниця, що підлягае вира-хуванню - тимчасова різниця, що при-зводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах

 

Умови виникнення: балансова вартість активу, біль-ша за податкову базу; балансова вартість зобов'язання менша за податкову базу

Умови виникнення: балансова вартість активу, менша за податкову базу;

балансова вартість зобов'язання бі-льша за податкову базу

Схема 12.35. Умови визнання активів та зобов 'язань, пов'язаних з податком на прибуток

I

Призначення дляведеС™:кусуми

поточногоподаткуна прибутокзурахуванням відстроченогоподатково-гозобов'язанняівідстро-ченого податкового ву і визначається відпові-дно до Положення (стан-дарту) бухгалтерського

обліку17 «Податокна прибуток»

За дебетом рахунку

Нарахована

сума

податку

на прибуток

За кредитом рахунку

Включення до фінансових ре-зультатів на ра-

хунку79 «ФІ-нансовірезуль-

тати»

Субрахунки:

981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» - для ведення

обліку суми витрат з податку на прибуток від звичайної діяльності.

На цьому субраху^у також ведеться облік відрахувань до Держав-

ного бюджету Украіни від доходів за державними грошовими лоте-

реями і податку на доходи від с^рахової діяльності.

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначається й

відображається на цьому субрахунку без зменшення на суму змен-

шення податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на при-

буток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та

збитку від над звичайних подій (згорнутий результат); 982 «Податок на прибуток від надзвичайних подій» - для ведення обліку нарахованої суми витрат з податку на прибуток від надзви-

чайнихподій

Схема 12.36. Призначення та побудова рахунку 98 «Податок на прибуток»

Витрати від надзвичайних подій

Прямі витрати за наслідками надзвичайних подій

1

Витрати на здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на віднов-лювальних роботах, вартість використаних сировини та матері-алів тощо)

Схема 12.37 . Склад витрат від надзвичайних подій

ж

Призначення

рахунку:

дляоблікувтратівитрат.

пов’язанихзподіямиабо

опфаціями, які відрізня-

ютьсявідзвичайноїдіяль-

ності підприємства, та не

очікується щовониповторю-

вашмуіьсяпфіодичноабов

кожному

чугномуперіоді

За дебетом рахунку

Сума визнаних

витратвіднад-

звичайнихпо-

дій

За кредитом рахунку

Списання на ра-

хунок 79 «Фі-

нансовірезуль-

тати»

Субрахунш:

991      «Втрати від стихійного лиха» - для обліку втрат від стихійного

лиха (повінь, землетрус, град тощо);

992      «Втрати від техногенних катастроф і аварій» - для обліку втрат.

понесених підприємством у результаіі техногенних катастроф і ава^

рій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві;

993 «Інші надзвичайні витрати» - дая ведення обліку втрГт від інших

надзвичайнихподій

Схема 12.38. Призначення та побудова рахунку 99 «Надзвичайні

витрати»

Таблиця 12.10. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з облі-

            ку надзвичайних подій