Зміст операцій      | Дебет |Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1.         Нараховано амортизацію основних за,обів, ін-    92        13

2.         Відображено списання виробничих запасів на адміністративні витрати         92        20

3.         Передано в експлуатацію малоцінні та швидкозно-шуіашпр едмети адмішстративногоп, жшачення            92        22

4.         Відображено використання грошових докумен-тівнаадміністративніцілі         92        331

5.         Списано витрати по відрядженню адміністрати-вно-управлінськогоперсоналу        92        372

6.         Віднесено частину витрат майбутніх періодів, на адміністративні витрати, оскільки період, до якоговонивідносятьсянастав           92        39

7.         Відображено нарахування забезпечення майбут-ніх виплат відп^скних працівникам адміністра-тивно - управлінського персоналу   92        471

8.         Відображено вартість виконаних підрядниками для підприємства робіт і послуг адміністратив-ногопризначення      92        63

9.         Відображено нарахування на заробітну плату працівників адміністративного персоналу до фондівсоціальногостр.ахування      92        65

10.       Нараховано заробітну плату працівникам адмі-ні4ативногоперсоналу            92        66

11.       Віднесено на адміністративні вшрати вартість робіт і послуг, виконаних ішпими підприємствами 92            685

12.       Відображено списання на адміністративні ви-трати сум витрат за елементами (за умови вико-ристання рахунків класу 8 «Вит:ати за елемен-тами» та 9 «Витрати діяльності»)                  

            - матеріальних витрат          92        80

            - витрат з оплати праці        92        81

            - відрахувань на соціальні заходи від заробітної плати працівників адміністративного персоналу   92            82

            - амортизаційних відрахувань         92        83

            - інші операційних витрат   92        84

13.       Відображено списання адміністративних витрат у порядку закриття рахунка й визначення фінан-совихрезультатів       791      92

326

 

Зміст операцій           Дебет  Кредит

14.       Нараховано амортизацію необоротних активів зб^овогопризначення:                       

            - основних засобів    93        131

            - інших необоротних матеріальних активів           93        132

            - нематеріальних активів     93        133

15.       Відображено списання пакувальних матеріаль-них витрат, пов’язаних зі збугом продукції  93        20

16.       Відображено списання вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів на витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт

послуг 93        22

17.       Списано витрати по відрядженню працівників, зайнятих збутом продукції, товарів, робіт, по-

слуг     93        372

18.       Віднесено частину витрат майбугніх періодів на витрати на збуг, оскільки період, до яких вони відносятьсянастав     93        39

19.       Відображено нарахування забезпечення майбут-ніх виплат відсу^ніх п,ацівникам, зайнятим збу-том продукції, товарів робіт, послуг      93        471

20.       Відображено вартість виконаних підрядниками робіт і послуг, пов’язаних зі збутом продукції, товарів,робіт,послуг 93        63

21.       Відображено нарахування на заробітну плату пра-цівнигів, зайнятк зі збутом продукції, товарів, ро-біт, послуг до фондів соціального страхуван^я           93        65

22.       Нараховано заробітну плату працівникам, за-йнятим збугом продукції, товарів робіт, послуг          93            66

23.       Віднесено на витрати на збут вартість робіт, по-слуг, виконаних іншими кредиторами       93        685

24.       Відображено списання на витрати на збут сум витрат за елементами (за умови використання рахунків класів 8 «Витрати за елементами» та 9 «Віратидошьносгі»)                  

            - матеріальних витрат          93        80

            - витрат з оплати праці        93        81

            - відрахувань на соціальні заходи від заробітної плати пртцівників, зайнятих збутом продукції, товарів, робіт, послуг  93        82

            - амортизаційних відрахувань         93        83

            - інших операційних витрат            93        84

25.       Відображено списання витрат на збуг у порядку закрипя рахунка й визначення фінансових ре-зультатів            791      93

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності»

I

3~

 

трати на збуг»

Сума визнаних

Віншй

операцШної

дкльності

Списання

результати»

941 «Виірати ш досяідження і розробки» - дпя ведення обліку витрат, пов яза-

обліку 8 «Нематфіапьні акшви»;

942      «Собіваріість реалізованої іноземної валюти» - для відображення балансо-

вої вартості реалізованої іноземної валюти на дату ії реалізації;

943      «СобіваР^сІьР^зованихвИробничихзапас1в»вед^обл1кусоб1ваР-

фивш до шоземноі валюти;

946      «ВіратИвідзнеціненнязашсів»-дляведенняоблікувірат,пов'язанихіз

знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до Положення (ставдаріу) бухгал-

терськогообліку9 «Запаси»;

947      «Нестачі і втрати від псування цінносгей» - для ведення обліку несгач

ірошових коштів та іншихцінносгей і втрат від псування цінносгей, що ви-

явлені в процесі заготовлення, переробки, збереження та реалізації; 948 «Визнані штрафи, пені, неусгойкиІ - ведешш обліку визнжі економічних

так9 витрати операційної діяльності, які не знайпши відображення на ішпих

Схема 12.25.Призначення та побудова рахунку

Таблиця 12.8. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

інших витрат операційної діяльності

 

Зміст операцій | Дебет |Кредит

1.         Відображено нарахування амортизації нематеріа-льних активів (амортизація патентів, ліцензій), які використовуються для дослідження та розро-бки           941      13

2.         Відображено списання малоцінних та швидко-зношуваних предметів на дослідження і розробки  941            22

3.         Відображено вартість реалізованої іноземної ва-люти    942      334

4.         Відображено списання собівартості реалізованих виробничих запасів            943      20

5.         Відображено формування резерву сумнівних бо-ргів      944      38

6.         Відображено втрати від операційної курсової різниці щодо заборгованості покупців у зв'язку зі зміною курсу гривні до іноземної валюти   945      362

7.         Відображено списання запасів у зв'язку зі знеці-ненням (уцінкою)       946      20

8.         Відображено списання нестачі (або псування) товарів, якщо на час встановлення нестачі (псу-вання) винуватця не встановлено  947      281

9.         Відображено визнані економічні санкції за неви-конання підприємством законодавства та умов договорів       948      63

10.       Відображено витрати підприємства на утримання об'єктів спеціально - культурного спрямування:                       

            - нараховано амортизацію основних засобів        949      131

            - списано виробничі запаси            949      20

            - списано вартість малоцінних та швидкозношу-ваних предметів        949      22

            - нараховано заробітну плату працівникам об'єктів соціально - культурного спрямування   949      661

            - здійснені нарахування на заробітну плату пра-цівників об'єктів соціально - культурного спря-мування до фондів соціального спрямування          949      65

11.       Списання інших витрат операційної діяльності у порядку закриття рахунка й визначення фінансо-вих результатів     791      94

Аналітичний облік за рахунками

90 «Собівартість реалізації» - ведеться урозрізі субраху-

трат

Регістри аналітичного обліку

I

I

 

Журнали 5, 5а

прижурналіній

формі обліку

(ДодатокЄ)

Відомість 5-м при спрощеній формі обліку

Книга № К-21 - за рахун-

ком92 «Адміністративні

витрати»; книга № К-22 та

№ К-23 за рахунком 93

«Витрати на збут»; книга №

К-39зарахунками90 «Со-

бівартістьреалізації», 94

«Іншівитратиопераційної

діяльності»

при книжково-журнальній

формі обліку

Схема 12.26. Побудова аналітичного обліку за рахунками

90 «Собівартістьреалізації>>,

92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут»,

94 «Іншіопераційнівитрати» ведеться за статтями ви^рат

в бухгалтерії

Фінансові витрати - витрати на проценти та інші витрати підпри-ємства, пов'язані із запозиченнями: позики, векселі, облігації, а також інші види короткострокових і довгострокових зобов’язань, на які на-раховуються відсотки

і           :

Фінансові витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані, окрім випадку, коли облікова політика підприємства передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов'яза-них зі створенням кваліфікаційного активу тобто активу який по-требує суттєвого часу для його створення

і           :

Капіталізація фінансових витрат - включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу

            к         

Капіталізація фінансових виграт засгосовується лише до суми тих фінансо-вих вшрат, яких можна було б уникнути, якби не здійснювались ви-трати на створення кваліфікаційного активу

*          :

Виграти на створення кваліфікаційного активу для цілей капіталізащї вкпю-чаюгь лише виграти, для здійснення яких сгшачуються фошові кошти, пе-редаються ішпі активи або приймаються зобов'язання з нарахуванням відсотків.

Вшрати на створення кваліфікаційного активу для цілей капіталізащї зме-ншуються на суму будь-яких огриманих проміжних вшшат та цільового фінансування, безпосередньо пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу

Схема 12.27. Поняття та критерії визнання фінансових витрат відповідно до П(С)БО 31 «Фінансові витрати»

Капіталізація фінансових витрат

                        +                    

Умови капіталізації фінансових витрат:

. визнання витрат, пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу;

. визнання фінансових витрат, пов'язаних зі створенням кваліфіка-

ційного активу; • виконання робіт зі створення кваліфікаційного активу, уключаючи

технічні та адміністративні заходи, що виконуються до початку

створення такого активу

І

У разі безпосереднього позичання коштів з метою створення квалі-фікаційного активу сумою фінансових витрат, що підлягає включен-ню до собівартості кваліфікаційного активу є фактичні, визнані у звітному періоді, фінансові витрати, які пов'язані з цим запозичен-ням (за вирахуванням доходу від тимчасового фінансового інвестування запозичених коштів).

Собіеартість кеаліфікаційного активу - витрати на придбання, буді-вництво, створення, виготовлення, виробництво, вирощування і дове-дення кваліфікаційного активу до стану у якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу

Якщо запозичення безпосередньо не пов'язані зі створенням кваліфі-каційного активу то сума фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу є добутком норми капіталі-зації та середньозважених витрат на створення кваліфікаційного акти-ву (з урахуванням витрат на створення такого кваліфікаційного акти-ву на початок звітного періоду включаючи раніше капіталізовані фі-нансові витрати).

Норма капіталізації фінансовш еитрат - частка від ділення серед-ньозваженої величини фінансових витрат та суми всіх непогашених запозичень (крім тих, що безпосередньо пов'язані з кваліфікаційним активом або мають цільове призначення) підприємства протягом звіт-ного періоду

ї

У разі наявності запозичень, безпосередньо пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу, та інших запозичень, які безпосередньо не пов'язані зі створенням кваліфікаційного активу, сума фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу, визначається у такому порядку:

1.         Визначається сума фінансових витрат, тобто фактичних, визнаних у звітному періоді, фінансових витрат, які пов’язані з запозиченням (за вирахуванням доходу від тимчасового фінансового інвестування запозичень коштів);

2.         Визначається добуток норми капіталізації фінансових витрат (яка визначається за вирахуванням непогашених запозичень, безпосе-редньо пов'язаних зі створенням, кваліфікаційного активу) та середньозважених витрат, безпосередньо пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу (за вирахуванням непогашених запо-зичень, безпосередньо пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу);

3.         Узагальнюється загальна сума фінансових витрат, що підлягає включенню до собіваптості квалі&ікаційного активу складання CVM

Сума фінансових витрат, що підлягає у звітному періоді включенню до собівартості кваліфікаційного активу не може перевищувати зага-льної суми фінансових витрат цього звітного періоду

Схема 12.28. Умови та порядок капіталізації фінансових витрат

Рахунок 95 «Фінансові витрати»

Призначення

рахунку:

для ведення обліку витрат

процентів та інших витрат

підприємства, пов'язаних із

залучанням позикового

капіталу

 

w

За дебетом     За кредитом

рахунку           рахунку

Сума визнаних          Списання

витрат            на

            рахунок 79 «Фінансові

            результати»

Субрахунки: 951 «Відсотки за кредит» - для ведення обліку витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків; 952 «Інші фінансові витрати» - для ведення обліку витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з ви-пуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо

Схема 12.29. Призначення та побудова рахунку 95 «Фінансові витрати»

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в

асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліко-

вуються методом участі в капіталі

Асоційоване підприємства -

підприємство, на яке інвестор

має суттєвий вплив і яке не є

дочірнім або спільним підпри-

ємством інвестора

Дочірнє підприємство - підпри-

ємство, яке перебуває під конт-

ролем материнського (холдин-

гового) підприємства

 

на

суму

збі-

Метод участі в капіталі -метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій від-повідно збільшується або

зменшується

льшення або зменшення частки інвестора у влас-ному капіталі об'єкта інвестування

Спільне підприємство - підпри-

ємство, яке здійснює господар-

ськудіяльність зі створенням

або без створення юридичної

особи, яка є об'єктом спільного

контролю двох або більше сто-

рін відповідно до письмової

угоди між ними

* Втрати від участі в капіталі (тис. грн.) = Частка в капіталі

(відсоток голосів) спільного, асоційованого чи дочірнього

підприємства, що належать підприємству X Сума збитку

спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства у звіт-

номуперіоді(тис. грн.)

* Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій

Схема 12.30. Склад і розрахунок втрат від участі в капіталі

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі»

4                      1

Призначення

зменшення вартості інве-

стицій, облік яких ве-деться за методом участі вкапіталі,щовиникають в процесі інвестиційної діяльностіпідприємства       1         

 

            За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

 

            Сума визнаних

витрат відучас-

ті в капіталі    Списання на

рахунок 79 «Фі-

нансові ре-

зультати»

           

           

 

                       

Субрахунки:

961      «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства» - для ведення

обліку втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих акти-

вах об'єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підпри-

ємствами збитків;

962      «Втрати від спільної діяльності» - для ведення обліку, витрат, по-

в'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інве-

стування внаслідок одержання спільними підприємствами збитків;

963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства - для ведення ви-

трат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'-

єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами зби-

тків

Схема 12.31. Призначення та побудова рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі»

Інші витрати - витрати, які виникають під час звичайної

діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпо-

середньо з виробництвом та /або реалізацією продукції (това-

рів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвес-тицій)

Собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів)

Витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо)

Залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів

Схема 12.32. Склад інших витрат

Рахунок 97 «Інші витрати»

для облікувитрат, що ви-никаютьупроцесізвичай-ної діяльності але не пов'я-

зані з виробництвом або

реалізацкюосновної про-

дукції

 

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Сума визнаних інших витрат          Списання

на рахунок 79 «Фінансові результати»

Субрахунки:

971      «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» - для відо-

браження балансової вартості реалізованих фінансових інвестицій

(на дату їх реалізації) та інших витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

972      «Собівартість реалізованих необоротних активів» - для відобра-

ження балансової (залишкової) вартості реалізованих необоротних

активів (на дату їх реалізації) та інших витрат, пов'язаних з їх реалі-

зацією;

973      «Собівартість реалізованих майнових комплексів» - для відобра-

ження балансової (залишкової вартості реалізованих майнових ком-

плексів (на дату їх реалізації) та інших витрат, пов'язаних з їх реалі-

зацією;

974      «Втрати від неопераційних курсових різниць» - для відображен-

ня втрат за активами й зобов'язаннями неопераційної діяльності під-

приємств від зміни курсу гривні до іноземної валюти. 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій» - для ві-дображення суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінан-

сових інвестицій;

976 «Списання необоротних активів» - для відображення залишкової

вартості списаних необоротних активів та витрат, пов’язаних з їх

ліквідацією (розбирання, демонтаж); 977 «Інші витрати звичайної діяльності» - для відображення інших витрат звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 «Інші витрГти»

Схема 12.33. Призначення та побудова рахунку 97 «Інші витрати»

Таблиця 12.9. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших витрат