Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.4. Облік витрат діяльності : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

12.4. Облік витрат діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

П

Витрати основної діяльності підприємства

a

 

Собівартість реалізованої про-дукції(робіт,послуг)

Собівартість реалізованих

 

загаль-

Виробнича собівартість проду-кції (робіт, послу^), яка була реалізована протягом звітного періоду

Нерозподілені постійні новиробничі витрати

Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реа-лізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари

 

ви-

Наднормативні виробничі трати

До виробничої собівартості

продукції (робіт, послуг) вклю-

чаються:

. прямі матеріальні витрати;

• прямі виграти на оплату праці;

. інші прямі витрати;

. змінні загальновиробничі та

постійні розподілені загаль-

но-виробничі витрати

Виробнича собівартість проду-кціїзменшуєтьсянасправедли-ву вартість супутньої продукції яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві

Сума торговельної націнки на реалізоваш товари визна-чається як добуток продаж-ної (роздрібної) вартості реа-лізованих товарів і середньо-го відсотку торговельної на-цінки

Середній відсоток торгове-льної націнки визначається діленням суми залишку тор-говельних націнок на поча-ток звітного місяця і торго-вельних націнок у продажній вартості одержаних у звітно-му місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вар-тостізалишкутоварівнапо-чаток звітногомісяця та про-дажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів

Схема 12.19. Склад витрат основної діяльності підприємства

Ішпі операційні виграти - виграти іншої опера-(збутом) продукції (товарів, робіг, послуг)

Адміністративні внграти - загальногосподарсь-К,^ТорСаТГ™Н;и1=ГаН!Нта

 

Витрати операційноїдіяльності (крім основної діяльності)

1

продукції (товарів, робіт, послуг)

 

загалші корпоратшші витрати (організащМ

витрати на утриманш основшх засобів, іншш матеріальшх необоротних апивів загалшогос-

лення, освітлення, водопосгачання, водовідве-

дення, охорона);

винагороди за професійні послуги (юрщпині.

аудиюрсьгі, з ощши майна ющо);

витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, теле-

амортизацш нематеріальнш активів загального-

вшрати на врегулюванш, спорш у судоеих ор-

ЇГоГвСовГпштеІТв/пїГвЗіюксЛ" виробніиої шбівартості продукцЦ робіт, по-

плата за розрахунково-касове обслуговування та

іншіпослугибангів;

інші вшрати загальногосподарського призна-

чення

•          витрати на утримання осноених

B^ffS^oSa^p'al

оГа™,осв?іле™охорРот) '

•n^B^yf^aSylaS^S продукції (товарів), транспортно-

•=— =%=

ПР^ХИЦХВІКР^МСХВІ!11'8'

•          ^уЗГЇоварів^оІіх!^"

•          витрати на дослідженш та розробки відповід-

но до Положенш, (ставдарту) бухгалтерського

. Й2р™Мр=ваНоГГ™НоІ валЮІИ.

S=Ia^^Sa^yl=y1S;r ної валюти, плюс витрати, пов'язані з прода-жеміноземноївалюти;

•          шбшартість реалізовашх виробніиих запасів.

аихзїхреалізаціею; . сума безнадійної дебіторсиої заборгованості

аою діяльнігаю підприемстаа);

•          втративідзнеціненнязапасів;

. несіачійвтрашвідпсуванняцінносіей; . визнаніштрафи.пеня.неусюйи;

. інші вгїрати операційної діяльності.

 

Складові витрат операційної діяльності економічними елементами

(крім

Матеріальні за^ати

Витрати на ^оплатупраці

•          сировини й основних матеріалів;

.           купівельних напівфабрикатів та комплек-

туючих виробів;

.           палива й енергії;

.           будівельних матеріалів;

•          запасних частин;

.           тари й тарних матеріалів

Заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оіІлата відпусток та іншого невідпрацьоваьюго часу, інші витра-ти на оплату праці

 

Відрахування

насоціальні

заходи

Відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування: страхові внески на випадок безробіття, від, рахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на іншісоціальнізаходи

 

Амортизація

Сума нарахованої амортизації основних за-собів, нематеріальних активів та інших не-оборотнихматеріальнихактивів

 

Іншіопера-ційнівитрати

 

за ня тощо

Витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів: матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відраху-вання на соціальні заходи, амортизація. Це витрати на відрядження, на послуги зв'язку плата за розрахунково-касове обслуговуван,

 

Схема 12.21. Складові витрат операційної діяльності за економічними елементами

Рахунки 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на опла-

11 "SZiSSS^S^SSKSSSВикористовують

Призначення

 

Підприємства,           які

здійснюють комер-

ційну діяльність, крім

суб'єктів малого під-

приємництва,           для

узагальнення інфор-мації про витрати за елементами. За дебетом рахунків відображаються суми визнаних витрат, за кредигом - списання на рахунок 23 «Виро-бництво»прямих ви-трат, що включаються до виробничої со-бівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) вироб-ництв, на рахунки класу 9 — мате-ріальних витрат, що відносяться до вироб-ничих накладних ви-трат, адміністратив-них і збутових витрат

Рахунок 80 «Матеріальні витра-ти»призначено для узагальнення інфор-мації про матеріальні витрати за звітний період

Субрахунки:

801      «Витрати сировини і матеріалів»

802      «Витрати купівельних напівфабри-катів та комплектуючих виробів»

803      «Витрати палива й енергії»

804      «Витрати тари й тарних матеріалів»

805      «Витрати будівельних матеріалів»

806      «Витрати запасних частин»

807      «Витрати матеріалів сільськогоспо-дарського призначення»

808      «Витрати товарів»

809      «Інші матеріальні витрати»

Рахунок 81 «Витрати на оплату пра-ці»призначено для узагальнення інфо-рмації про витрати на оплату праці за звітний періодми» 812 813 814 815

Субрахунки: «Виплата за окладами й тарифа-

Премії та заохочення»

«Компенсаційні виплати»

«Оплата відпусток»

«Оплата іншого невідпрацьованого часу» 816 «Інші витрати на оплату праці»

Суб'єкти малого підприємництва, a також інші органі-зації, діяльність яких не спрямова-на на ведення ко-мерційної діяльно-сті, для обліку ви-трат прямих і ви-робничих наклад-них (загальнови-робничих), а також адміністративних витрат, витрат на збут, інших опера-ційних витрат За дебетом рахун-ків відображають-ся суми визнаних витрат, за креди-том списання до дебету рахунка 23 «Виробництво» щомісячно сум в частині прямих і виробничих накла-дних витрат (зага-льновиробничих витрат) та до дебе-ту рахунка 79 «Фі-нансові результа-ти»

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи» призначено для узагальнення ін-формації про витрати та відрахування на соціальні заходи.

Субрахунки:

821      «Відрахування на пенсійне забезпе-чення»

822      «Відрахування на соціальне страху-вання»

823      «Страхування на випадок безробіття»

824      «Відрахування на індивідуальне страхування»

Рахунок 83 «Амортизація» призначено для узагальнення інформації про суму нарахо-ваної амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та не-матеріальних активів.

Субрахунки:

831      «Амортизація основних засобів»

832      «Амортизація інших необоротних ма-теріальних активів»

833      «Амортизація нематеріальних активів»

Рахунок 84 «Інші операційні витрати» при-значено для обліку операційних витрат, що не відображаються на інших рахунках класу 8, зокрема, включається вартість робіт, по-слуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім подат-ків на прибуток тощо

Схема 12.22. Призначення рахунків 80 «Матеріальні витра-ти», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціа-льні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати»

Рахунок 90 «Собівартість реалізації»

дл/^внен-няшформащ,

Теа-ЗГ

I

За дебетом рахунку   3арКаРхЄ;"7

реалізованих товарів (без додоговоршстрахуван»,.

забезпечення призового фо-вду (резерву виплат) і резе-

сгшатою участіулотфеї          Списання

крЗдх;-

79 «Фінансові ре-

зультати»

Субрахунки: 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» - для ведення обліку

виробшмоїсобівартххліреалізованої готової продукції; 902 «Собівартість реалізованих товарів» - для відображення собівартості реалізованих товарів, яка вшначається Положенням (стандартом) бухга-

лтфського обліку 9 «Запаси»;

903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» - для ведення обліку

собівартості реалізованих за звітний іюріод робіт і послуг;

На субрахунку 904 «Страхові виплати» підприємства, які є сграховиками

відповідно до Закону України «Про страхування» узагальнюють інфор-

мацію про страхові суми і страхові відшкодування за умовами договору

страхування (іюрестрахування) при настанш сграхового випадку

Схема 12.23. Призначення та побудова рахунку «Собівартість реалізації»

Характеристика рахунків для обліку загальногосподарських ,„Р„ и ^o-^^^j™ „родажем,

Р»х>«ои92 «Адштсч,»ти.т витрати»

Призначення рахунку: для відо-браження загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням та обслуговуванням підприємст-ва; витрат на утримання адмініс-тративно - управлінського пер-соналу, витрати на їх службові відрядження, витрат на утриман-ня основних засобів, інших мате-ріальних необоротних активів загальногосподарського призна-чення (оренда, амортизація, ре-монт, комунальні послуги), охо-рону, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфічні, канцелярські витра-ти, сум податків, зборів (обов'язкових платежів)

Призначення рахунку для ведення обліку витрат, пов'язаних зі збу-том (реалізацією, продажем) про-дукції, товарів, робіт, послуг, ви-трат пакувальних матеріалів, транспортування продукції, това-рів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні про-давцям, торговим агентам, пра-цівникам відділу збуту, аморти-зація, ремонт та утримання осно-вних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що вико-ристовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг

 

I

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Сума визна-трат       Списання

результати»

I

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

„СГ„,-

трат на збут   Списання

результати»

 

Схема 12.24. Призначення та побудова рахунків 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут»

Таблиця 12.7. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

адміністративних витрат і витрат, пов’язаних зі збугом (реаліза-

            цією) продукції, товарів, робіт і послуг