Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
12.3. Визнання та класифікація витрат : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

12.3. Визнання та класифікація витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів

або збільшення зобов’язань, які призводять для зменшення власного

капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення

або розподілу власниками) за звітний період

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку у момент їх виникнення, незалежно від часу, надходження і сплати грошей одночасно зі зменшення активів або збільшення зобов’язань

Витратами звітного періоду визначаються або зменшення акти-вів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіта-лу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умо-ви, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систе-матичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амор-тизації) між відповідними звітними періодами

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з ви-знанням доходу для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного пе-ріоду відображаються у складі витрат того звітного періоду в якому вони були здійснені

Схема 12.16. Поняття та критерії визнання витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» витратами не визнаються:

Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та інши-ми аналогічними договорами на користь комітента, принци-пала тощо

Зменшення активів або збільшення зобов’язань, які не відпо-відають критеріям визнання витрат згідно з вимогами П(С)БО 16 «Витрати»

Схема 12.17. Перелік господарських операцій, за якими витрати не визнаються

Витрати відповідно до діяльності підприсмства

Витрати звичайної діяльно-

сті - витрати будь-якої основ-ної діяльності підприємства, a також операції, що її забезпе-чують або виникають внаслі-док її проведення

 

ЇЇЕГ

надзвичайної дія-

діяльності підприємства та не очікується, що вона повторю-ватиметься періодично або в кожному наступного звітному періоді

 

Витрати операційної діяль-ності - витрати основної дія-льності підприємства, а також .інших видів діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю

Витрати основної діяльнос-

ті - витрати діяльності. пов’язаної з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) що є головною метоюстворенняпідприємства ізабезпечАьосновнучастку його доходу

 

Витрати фінансової діяльно-

сті - витрати діяльності, яка призводять до змін розміру і складу власного та позикового капіталупідприємства

Витрати інвестиційної дія-льності - витрати, пов'язані з придбанням та реалізацією необоротних активів, а також 'тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною екві-валентів грошових коштів

Витрати іншої діяльності

витрати,пов'язані

обслуговуванням та управ-лінням підприємством; реалізацією (збутом продук-ції (товарів, робіт, послуг)); іншою операційною діяльні-

стю

Схема 12.18. Класифікація витрат відповідно до виду діяльності підприємства