Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій | Дебет Кредит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій | Дебет Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

/. Реалізаціїготовоїпродукціїпокущеві (перша подія - відвантажен-

ня продущії)

1.         Відображено дохід від реалізації готової проду-кції покупцеві    361      701

2.         Відображено податкові зобов’язання з ПДВ         701      641

3.         Списано собівартість реалізованої готової про-дукції      901      26

2. Реалізація товарів покущеві за безготівковий розрахунок (перша подія-відвантаженнятоварів)

1.         Відображено дохід від реалізації товару покуп-цеві         361      702

2.         Відображено податкові зобов’язання з ПДВ         702      641

3.         Списано собівартість реалізованих товарів          902      281

3. Реалізація товарів покупцям за готівковий розрахунок

1.         Відображено дохід від реалізації товарів покуп-цям         301      702

2.         Відображено податкові зобов’язання з ПДВ         702      641

3.         Списано собівартість реалізованих товарів          902      282

4. Повернення тоеаріе покущем

1.         Повернено товар покупцем - юридичною осо-бою        704      361

2.         Перераховано кошти за повернений товар з по-точногорахунку          361      301

3.         Відкориговано податкові зобов’язання з ПДВ (методом «сторно»)       (704     641)

4.         Оприбутковано повернений товар (методом «сторно») (902     281)

5. Списанш доходу еід реалізації

1.         Відображено списання доходів від реалізації за вирахуваннямнепрямихподатків                  

            - готової продукції    701      791

            - товарів         702      791

2.         Відображено суми, що підлягають вирахуванню з доходу: вартість повернених покупцем проду-кції та товарів, сума наданих після дати реаліза-ціїзнижокпокупцям    791      704

 

За дебетом рахунку

За;архе;"7

Рахунок 71 «Інший операційний дохід»

Збільшення

3^П™ГрВ,х7„Г7У9 «Фінансовірезультати»

для^,гГльУ„е„ш рів, робіт, послуг)

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» - для узагальнення інформації

про доходи від реалізації іноземної валюти;

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» - для узагальнення

інформації про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запа-

сів, малоцінних та швидкозношуваних предмепв тощо);

предметом (метою) створення шдприємства;

714 «Дохід від операційної курсової різниці» - для узагальнення інформа-

ції про доходи від курсових різниць за активами й зобов'язаннями підпри-

ємства, пов'язаними з операційною діяльністю підприємства;

716 «Відшкодування раніше списаних активів» - для узагальнення інфор-мації про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних

717 «Дохід від списання кредиторсмоі' заборгованості» - для узагальнення інформації про доходи від списання кредиторської заборгованості, що ви-

odriuiu o иіісрсіціимиш ДІЯЛЬМІСІШ,

719 «Інші доходи від операційної діяльності» - для узагальнення інформа-щї про інші доходи від операційної дошьносгі які не знайшли сврго в1До-

Схема 12.10. Призначення та побудова рахунку 71 «Інший операційний дохід»

Таблиця 12.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

іншого операційного доходу

 

            Зміст операцій           Дебет  Кредит

1.         Відображено дохід від реалізації іноземної валю-ти         311      711

2.         Відображено дохід від реалізації інших оборот-них активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо)         377      712

3.         Відображено дохід від операційної оренди необо-ротних активів         377      713

4.         Відображено дохід від операційної курсової різ-ниці       311      714

5.         Відображено штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або до яких одержано рі-шення суду про їх списання        311      715

6.         Відображено визнаний дохід у сумі нестач, роз-крадання або псування цінностей, а також грошо-вих коштів, які віднесені на винну особу          375      716

7.         Відображено дохід від списання кредиторської заборгованості, що виникла під час операційного циклу після закінчення строку позовної давності                       

            - за короткостроковими векселями виданими     62        717

            - перед постачальниками    63        717

8.         Відображено дохід від безоплатно одержаних оборотних активів         20        718

9.         Відображено надлишки виявлені при інвентари-зації                

            - виробничих запасів           20        719

            - готової продукції    26        719

            - товарів         281      719

            - готівки в касі           301      719

10.       Відображено суму непрямих податків та обов’язкових платежів, отриманих у складі іншо-го операційного доходу            71        641

11.       Відображення списання іншого операційного до-ходу на фінансові результати         71        791

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі»

I

Призначення

дпяузаі^™ ^op-Maun продоходивідін-вестицій, які здійснені в асоційовані,дочірніабо спільніпідприємства, облікякихведетьсяза методом участі в капіталі

 

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Списання в по-

рядку закриття

нарахунок79

«Фінансовий

результат»      Збільшення (одержання) до-

ходу

Субрахунки:

721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства» - для узагаль-

нення інформації про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвес-

тора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання

асоційованими підприємствами прибутків;

722 «Дохід від спільної діяльності» - для узагальнення інформації

про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих акти-

вах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємс-

твамиприбутків;

723 «Дохід від інвестицій в дочірні підприємства» - для узагальнення

інформації про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в

чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми

підприємствамиприбутків

Схема 12.11. Призначення та побудова рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі»

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи»

Призначення

рахунку:

для обліку доходів, які вини-

кають в ходіфінансовоїдія-

льності підприємства, зокре-

ма дивідендів, відсотків та

інших доходів від фінансової

діяльності, які не облікову-

ються на рахунку 72 «Дохід

від участі в капіталі»

11

За дебетом     За кредитом

рахунку           рахунку

Списання креди-      Визнана сума

тового обороту          доходу

на рахунок 79           

«Фінансовий

результат»     

            1

Субрахунки:

731      «Дивіденди одержані» - для узагальнення інформації про належ-

ні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірні-

митаспільними;

732      «Відсотки одержані» - для узагальнення інформації про відсотки

за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться

облік на субрахунку 731 «Дивіденди одержані», зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо;

733      «Інші доходи від фінансових операцій» - для узагальнення інфо-

рмації про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли ві-

дображення на інших субрахунках рахунку 73 «Інші фінансові дохо-

ди», зокрема про доходи від амортизації премії за випущеними облі-

гаціями

Схема 12.12. Призначення та побудова рахунку 73 «Інші фінансові доходи»

Таблиця 12.3. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку доходу від участі в капіталі та інших фінансових доходів

Зміст операцій           | Дебет ^Средит|

1.         Відображено отримання доходу від участі в капі-талі у вигляді довгострокових фінансових інвес-тицій у результаті збільшення частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок:              

            - одержання асоційованими підприємствами при-бутків або зростання їх власного капіталу внаслі-док інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій)    14        721

            - одержання спільними підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок ін-ших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій)   14        722

            - одержання дочірніми підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок ін-ших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій)   14        723

2.         Відображено списання доходу від участі в капіта-лі на фінансові і зезультати 72        792

3.         Відображено надходження на рахунки підприємс-тва в банках грошових коштів у вигляді доходів, які виникли під час фінансової діяльності :                

            - отримані дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими дочірніми та спільними        31            731

            - отримані відсотки за депозитними вкладами, облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 «Диві-денди одержані»          31        732

            - отримані інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахун-ках рахунка 73 «Інші фінансові доходи»           31        733

4.         Відображено нарахування інших фінансових до-ходів:              

            - нараховані дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними    373            731

            - нарахований дохід у вигляді відсотків за отри-маними процентними векселями    373      732

            - нарахована винагорода за здані у фінансову оре-ндунеоборотніактиви        373      732

5.         Відображено списання інших фінансових доходів у порядку закритгя рахунку й визначення фінан-совихрезультатів       73        792

Рахунок 74 «Інші доходи»

 

За дебетом рахунку

Призначення

цесі звичайної діяль-ності, але не

пов'язані з операцій-ною та фінансовою діяль-ністю підпри-

ємства

Належна сума непрямих «Фінансо.ірезультати»

I

За кредитом рахунку

Збільшення

(одержання)

доходу

741 «Дохід від реалізації фінансоихТнвестицій» - для узагальнення

743 <ЙГ^Р^„ХаТ„„==^ГТ»™»™

7ормації про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною

74 *™ * feso=^==;, - „. ,аг„™

жаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх

вибугті;

строку позо.ної даиюсгі, від вартості негатишого гуд.ілу, яка вшнаеться

Схема 12.13. Призначення та побудова рахунку 74 «Інші доходи»

Таблиця 12.4. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

            інших доходів