Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
12.1. Визнання, класифікація та оцінка доходів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

12.1. Визнання, класифікація та оцінка доходів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Фінансовий облік повинен забезпечувати користувачів інформацією про доходи і витрати від різних видів діяльності підприємства, про прядок формування фінансового результату за звітний та попередні періоди, про суму чистого прибутку (збитку), про напрями використання прибутку підприємства.

Дані фінансового обліку надають можливість здійснювати аналіз структури доходів від основної та інших видів діяльності

та впливу факторів на зміну доходів; аналіз загальної суми ви-трат та аналіз по найважливіших статтях витрат, аналіз прибут-ку та впливу факторів на його зміни; аналіз рентабельності та прибутковості з метою визначення резервів зростання прибут-ку, рентабельності та прийняття ефективних управлінських рі-шень щодо використання одержаного прибутку.

 

Критерії визнання:

. збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зрос-тання власного капіталу (за виня-тком зростання капіталу за раху-нок внесків учасників підприємс-тва);

. оцінка доходу може бути достові-рно визначена

^

Умоеи еідображення е

обліку:

• доходи відображаються в момент виникнення, не-залежно від дати надхо-дження або сплати гро-шових коштів

Критерії визнання застосовуються:

. до кожної операції окремо;

. до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше опера-

цій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції

(операцій)

Схема 12.1. Критерії визнання та умови відображення в обліку доходів відповідно до П(С)БО 15 «Доходи»

Класифікація доходів

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - загальний дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, по-слуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення про-даних товарів та непрямих податків

Інші операційні доходи - інші доходи від операційної діяльності підприємства, крім виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвес-тицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від опе-раційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, господарського суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних безоплатно оборотних активів та субсидій; інші до-ходи від операційної діяльності

Фінансові доходи - доходи, отримані від інвестицій в асоційова-ні, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі; дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)

Інші доходи - доходи, які виникають в процесі звичайної діяль-ності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства; доходи від реалізації фінансових інвестицій, не-оборотних активів і майнових комплексів; доходи від неопера-ційних курсових різниць та інші

 

Надзвичайні доходи - доходи, які виникли внаслідок надзвичай-них подій

Схема 12.2. Класифікація доходів в бухгалтерському облікуHe визнаються доходами такі надходження від інших осіб

Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бю-джету й позабюджетних фондів

Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо

Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, по-

слуг)

Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором

> Надходження, що належить іншим особам

Схема 12.3. Надходження, які визнаються доходами

Оцінка доходу

Доход відображається у бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню

У разі відстрочки платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошо-вих коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визначається доходом у вигляді процентів

Сума доходу за бартерним контрактом визначається за спра-ведливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшенню або збі-льшенню відповідно на суму переданих або одержаних гро-шових коштів та їх еквівалентів

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отри-мані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошо-вих коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартер-ним контрактом

Схема12.4. Умови оцінки доходу

Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є голо-вною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Умови визнання доходу від реалізації продукції, товарів, інших активів

Підприємством передані покупцеві ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію, товари, інші активи

Підприємство не здійснює в подальшому управління та контро-лю за реалізованою продукцією, товарами, іншими активами

Сума доходу (виручка) від реалізації продукції, товарів, інших активів може бути достовірно визначена

У підприємства є впевненість в отриманні економічних вигод, пов'язаназоперацією

Схема 12.5. Умови визнання доходу від реалізації продукції, товарів, інших активів

Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визначається вихо-дячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Умови визнання доходу від надання послуг

Імовірність надходження економічних вигод від надання послуг

Можливість достовірної оцінки ступеня завершеності на-дання послуг на дату балансу

Можливість достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхіднихдляїхзавершення

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг

проводиться:

. вивченням виконаної роботи;

•          визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг. Які мають бути надані;

•          визначенням питомої ваги витрат, яких зазначає підпри-ємство у зв’язку із наданням послуг, у загальній очікува-ній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кіль-кості дій (операцій) за визначений період часу то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще ви-значає ступінь завершеності надання послуг)

Схема 12.6. Умови визнання доходу від надання послуг та оцінка ступеня завершеності операцій

Умови визнання доходу за операціями з цільового

            фінансування

Підприємство має підтвердження того, що цільове фі-нансування буде отримано

Підприємство повинно виконати умови щодо цільового фінансування

Дохід визначається протягом періодів, в яких були зазна-чені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фі-нансування

Цільове фінансування капі-тальних інвестицій визна-ється доходом протягом періоду корисного викори-стання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортиза-ції цих об’єктів

Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазначало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству, без установлення умов його ви-трачання на виконання у май-бутньому певних заходів, ви-знаються дебіторською забор-гованістю з одночасним ви-знанням доходу

Схема 12.7. Умови визнання доходу від операціями з цільового фінансування

Дохід, який виникає в результаті використанні

активів підприємства ішпими сторонами, визна-

ється у вигляді процешів, роялті та дивідевдів

Проценти - плата за вико-ристання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству

Умови вюнання доходу:

• імовірне надходження економічних вигод, пов'я-заних з такою операцією

. дохід може бути достовір-но оцінений

 

Роялті - платежі за викори-стання нематеріальних акти-вів підприємства (патентів, торговельних марок, авто-рського права, програмних продуктів тощо)

Дшіденди - частина чисто-го прибутку, розподілена між учасниками (власни-ками) відповідно до частки їх участі у власному капі-талі підприємства

Порядок визнання дохо-ду:

•          проценти визнаються у

тому звітному ПфіОДІ, до

якого вони належать ви-

ходячи з бази їх нараху-

ванні та строку користу-

вання відповідними акти-

вами;

•          роялті визнаються за

принципом нарахування

згідно з економічним зміс-

томвідповідноїугоди;

. дивідендивизнаютьсяу пфіоді прийнятгя рішення про їх виплату

Схема 12.8. Складові, умови та порядок визнання доходу,

який виникає в результаті використання активів

підприємства іншими сторонами

Рахунок 70 «Доходи від реалізації »

Призначення рахунку: для узагальнення шформаци ,ро доходи від реалізацп готовоі про-дукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, про доходи від грального бізнесу, від проведення лотерей, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу

703 «Дохід „д реішзації робіт, посл;г»

дЙ^Х-

продукції, това-рів,робіт,послуг

 

За дебетом субрахунків        За кредитом субриунгів

та списання в порядку закриття

на рахунок 79 «Фінансові ре-

зультати»       доходу

Субрахунок: 704 «Вирахуванняз доходу»

 

I

Si

ненняінфор-

них покупцям та про інші

 

За дебетом субрахунку         За кредитом субрахунку

нт™=п^н™гсть

Суманаданихшслядатиреалхзаци

знижок покупцям, вартість повер-

нених покупцем продукци та това-

рхвташш.суми,щошдлягають

вирахуванню з доходу         Списання де-бетовихоборо-

79 «S=

результати»

Схема 12.9. Призначення та побудова рахунку 70 «Доходивідреалізації»