Зміст операцій      ДебетКредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1.         Відоб:ажено нарахування заробітної плати праців-                    

            - пов’язаним із виробництвом       23        661

            - пов’язаним з організацією та управлінням вироб-ництвом     91        661

            - адміністративно-управлінського персоналу       92        661

            - за роботи, пов’язані зі збугом продукції, робіт, послуг  93        661

2.         Нараховано допомогу по непрацездатності за раху-нокпідприємства,працівникам:             

            -пов’язанимізвиробництвом          23        663

            - пов’язаним з організацією та управлінням вироб-ництвом     91        663

            - адміністративно-управлінського персоналу       92        663

            - за роботи, пов’язані зі збутом продукції, робіт, послуг  93        663

3.         Нараховано працівникам допомогу по непрацездат-ності за рахунок Фонду страхування від непраце-здатності        652      663

4.         Відображено утримання із заробітної плати до:              

            - Пенсійного фонду  661      651

            - Фонду соціального страхування від непрацездат-ності            661      652

            - Фонду соціального страхування на випадок безро-біття          661      653

5.         Відображено утримання із заробітної плати страхо-вих внесківподобровільному страхуванню праців-ників підприємства  663      654

6.         Відображено угримання із заробітної плати аліменгів     661      685

7.         Відображено нарахування відпускних працівникам підприємства за рахунок забезпечення 471      661

8.         Відображено нараховану, але не одержану персона-лом у встановлений строк заробітну ііату        661            662

9.         Відображено виплату готівковими коштами з каси підприємства:                   

            - нарахованої заробітної плати працівникам        661      301

            - депонованої заробітної плати       662      301

            - інших виплат (допомогу по вагітності і пологах, по непрацездатності)         663      301

10.       Відображено зарахування на картрахунки підприємства в баш^хзаробі^уплатукожно^працівнику 661            311

Таблиця 11.6. Нарахування на заробітну плату найманих

працівників на соціальні заходи

 

Платники внесків     Об'єкт оподат-кування        Ставка внесків

На загальнообов'язкове держаене пенсійне страхуеання

1.         Юридичні особи всіх форм влас-ності незалежно від системи опо-даткування (у т. ч. платники єди-ного податку), об'єднання грома-дян, профспілки, політичні партії, а також філії, представництва відділення та інші відокремлені підрозділи цих осіб, які мають окремий баланс і самостійно ве-дуть розрахунки із застраховани-ми особами (крім платників ФСП)            Зарплатапра-

формі) грошове забезпечення, винагорода за

виконанняробіт (послуг) за ци-

вільно-правовими до-говорами,що підлягаютьоб-

кладенню пода-тком з доходів, та допомога з тимчасової не-працездатності інвалідів;

31,8% -

заїнших

працівників,

а також осіб,

які викону-

ють роботи (на-

дають

послуги) за

цивільно-

правовими

договорами

2.         Приватні підприємці незалежно від системи оподаткування та інші особи, які використовують найману працю (за найманих працівників та осіб, які викону-ють роботи (послуги) за цивіль-но-правовимиугодами)           

           

 

3.         Платники фіксованого сільсько-господарського податку (ФСП)           Зарплата пра-цівників(ут.ч.

внатуральній формі), що під-лягаєобкладен-ню податком з

доходів, допо-могазтимчасо-вої непрацезда-тності, винаго-роди за цивіль-

но-правовими договорами 6,46% - за всіх праців-ників, ут. ч.

осіб, які ви-конують

роботи (по-слуги) за цивільно-

правовими

договорами

і похованням

273

 

Платники внесків     Об'єкт оподат-кування        Ставка внесків

1.         Підприємства, установи, органі-за-ції або уповноважені ними

8ЇЇГЇ ==™

платників єдиного податку)            Факшчнівитра-працівників

BE-

податком з до-

ходів фізичних

осіб     2, 9 %

2.         Фізичні особи, які використову-ють працю найманих працівни-ків, за найманих працівників (крім платників єдиного податку)           

           

 

Ha загальнообов'язкове держаене соціальне страхування на еипадок

1.         Підприємства, установи, органі-зації або уповноважені ними ор-гани незалежно від форм власно-сті, виду діяльності, господарю-вання, іноземні підприємства, філії та представництва (крім платників єдиного податку)         Фактичні ви-трати на оплату праці найманих

працівників (у т. ч. у нату-ральнійформі), якіобкладають податком з до-ходів фізичних осіб 1,3%

2.         Фізичні особи, які використову-ють працю тйманих працівни-ків, за найманих працівників (крім платників єдиного податку)           

           

 

На загальнообое'язкоее держаене соціальне страхуеанш еід нещасно-

1.         Підприємства, установи, органі-зації або уповноважені ними ор-гани незалежно від форм власно-сті, виду діяльності, господарю-вання, іноземні підприємства, філії та представництва  Фактичні ви-трати на оплату праці найманих

працівників (у т.ч, у натура-

льнійформі),

якіобюІадають

податком з до-

ходів фізичних

осіб     Страховий

тарифви-

значаєфонд

страхування

віднещасно-

го випадку,

ВИХОДЯЧИ 3

класу про-

фесійного

ризику ви-

робництва

до якого

віднесений

страхуваль-

ник

2.         Фізичні особи, які використову-ють працю найманих працівників (занайманихпрацівників)         

           

 

Таблиця 11.7. Утримання внесків до фондів загально-

обов’язкового державного пенсійного та

            соціального страхування    

Платники внесків     Об'єкт опо-даткування        Ставка внесків

Загальнообов'язкове держаене пенсійне страхуеання

1.         Наймані працівники за трудови-ми договорами  Зарплата,вина-городи за циві-

льно-правовими до-

говорами(за виконанняро-біт, послуг), що

включаються

до загального оподатковува-ного доходу та сумидопомоги

з тимчасової

непрацездатно-

сті        1 % - дохід не більше 150 грн.;

2 %-дохщ більше 150 грн.

2.         Особи, що виконують роботу (надають послуги) за цивільно-правовими договорами        

           

 

3.         Особи, які проходять альтернати-вну(н;військову)службу        

           

 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тим-

часовою втратою працездатності та витратами, зумовленими наро-

ДЖЄННЯМ 1 похованням

бЙГше^н"

ковогоміншуму

доходтпраце-

здатноїособи;

б1Л^р=-

ковогоміншуму

дляпрацездат-

ної особи

4.

Зарплатанай-маних праців-ників, яку об-кладаютьпода-тком з доходів

5.

Наймані працівники - інваліди.

якіпрацюють 

| Наймані працівники

0,25%

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

6.

0,5%

Оплата праці

найманих пра-

цівників, яку

обкладають

податком з

доходів фізич-

них осіб

| Наймані працівники

He утримують

7.

Наймані працівники з числа: пра-цюючих пенсіонерів, інвалідів, які мають право на пенсію, тиМ: часово працюючих іноз^мних фомадян

Правила обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку ви-

•          зазагальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок

ОЄ'ЧПООІТТЯ'

. узв'язкузтимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими

•          оплатиперших і?яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів

РозраХунковИйі,еріод,за

Виплати, з яких обчислюється середня заробітна плата

 

Для розрахунку страхових виплат та оплати перших п'яти днів тим-часової непрацездатності за раху-нок коштів роботодавця - це пері-од роботи за останнім основним

працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески

Для застрахованих осіб (включаю-чи осіб, які працюють неповний робочий день (робочий тиждень)), та добровільно застрахованих осіб) - це останні 6 календарних

^ь^ІГГя^ ГсТПаЄв

=Та\иХГбез&ТТТ-Ув якому припинено дію трудового договору або особа знялася з облі-ку у державного реєстратора як суб'єкт підприємницької діяль-

Якщо застрахована особа працю-вала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менш як 6 календарних місяців, середня заробітна плата (дохід) обчислюється за фактично відпрацьовані календарні місяці, за які сплачено страхові внески

Виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що вклю-чають основну та додаткову заро-бітну плату, інші заохочувальні та

ються зпдно з нормативно-

данню податком з доходів фізичних

^онодНаЄвсТВвРоТоГгИи щ^сїлТи зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких спла-

соціального страхування

У разі коли застрахована особа час-тину місяця в розрахунковому пері-оді не працювала з поважних причин

^ ІИМЧсиЛШа НсііраЦс^ДаІНЮІЬ, ВІДІіу-

стка у зв'язку з вагітністю та полога-ми, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного впсу за медичним висновком), для обчислення серед-ньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають

pufPfZ £Г%&в—ohZ.lt

або що провадяться понад вста-новлені зазначеними актами норми, в такому місяці враховуються про-порційно відпрацьованому часу

Схема 11.40. Правила обчислення середньої заробітної плати для визначення розміру допомоги із соціального страхування

Сума страхових виплат застрахованій особі розраховується шляхом множення денної (годинної) суми страхової виплати на кількість днів

Денна

(годинна) сума

страхової

виплати

Середньоденна

(середньогодинна)

заробітна плата

X

Коефіцієнт, який

враховує страховий

стаж і законодавчо

встановлений у

відсотках

Допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання

або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, ви-

плачують застрахованим особам залежно від страхового стажу в та-

кихрозмірах:

. 60% середньої заробітної плати (доходу) - страховий стаж до п'яти

років; . 80% середньої заробітної плати (доходу) - страховий стаж від п'яти

до восьми років; . 100% середньої заробітної плати (доходу) - страховий стаж більше

восьми років

Допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачують у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу таким категоріям застрахованих осіб: . ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-

ту»; . особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслі-

док Чорнобильської катастрофи; . одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину

віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи

Схема 11.41. Розрахунок суми страхових виплат застрахова-

ній особі та оплати за перші п'ять днів тимчасової непрацезда-

тності за рахунок коштів роботодавця

Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням»

рами на обов язкове державне

пенсійнестрахування,наобо-

в'язкове соціальне страхуван-

ня, на обов'язкове соціальне

страхуваннянавипадокбезро-

бі™тощо,заіндивідуальним

страхуваннямперсоналупід-

приємства,страхуванняммай-

натазаіншимирозрахунками

застрахуванням

За дебетом рахунку

Погашення

заборгованості

та витра-

чаннякоштів

страхування

на підприєм-

стві

За кредитом рахунку

Нараховані зобов'язання

за страхуванням. а такожоде-ржані від ор-

ганів

страхування

кошти

Субрахунки:

651 «За пенсійним забезпечшням» - для ведення обліку розрахунків з Пен-

сійним фондом України за збором на обов'язкове державне пенсійне страху-

вання;

652      «Засощальнимсграхуванням» -дляведенняоблікурозрахунків з Фон-

дом соціального страхування України за збором на обов'язкове соціаль-

несіїахування;

653      «За сграхуванням на випадок безробіття» - для ведення обліку розра-

хунків з Державним бюджегомУкрашизазборомнаобов'язковесоціальне

сграхування на випадок безробіття;

654      «За індивідуалмшм страхуванням» - для ведення обліку розрахунків зі

страховими оргшгізаціями по індивідуальному страхуванню пфсоналу під-

приємсіва,заЬсішсьмовимидоруче™и,ур^добровільногострахування.

з нарахованої їм заробітної плати сірахових внесків за договорамита по обо-

в'язковомусіїахуванню, що встановлюється законодавством;

655      «За страхува™ майна; - для ведення обліку розрахунків за страху-

ванням майна шдприємства та майна працівників пщприємсгва. Такі сграхові

платежі шдаятюіь пФФахуванню сіраховим оршшзаціям

656 «За страхуванням від нещасних випадків» - для ведення обліку

розрахунків з фондом соціального страхування України за внеском на

обов'язкове соїіальне страхування ві^ нещасного випадку на виробни-

цтві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездат-

ності

Схема 11.42. Призначення та побудова рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням»

Таблиця 11.8. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

            розрахунків за страхуванням          

Зміст операцій           | Дебет ^Средит

1.         Відображено нарахування збору на обов’язков-

ss^nszss:-3 нарахованої за               

            - пов’язаним із виробництвом       23        651

            - пов’язаним з організацією та управлінням виро-бництвом     91        651

            - адміністративно - управлінського персоналу     92        651

            - за роботи, пов’язані зі збутом продукції, робіт, послуг  93        651

2.         Відоб,ажено утримання з нарахованої заробітної плати що включаються до загального оподатко-вуваного доходу, до Пенсійного фонду     661      651

3.         Відображено нарахування збо:у на обов’язкове державне пенсійне страхування                  

            - при купівлі безготівкової інвалюти (1,5%)          92        651

            - від вартості реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння (5%)  702      651

            - від вартості легкового автомобіля, придбаного підприємством(3%)  152      651

            - від вартості нерухомого майна, яке придбаває підприємство(1%)      152      651

            - від вартості сплачених послуг стільникового ру-хомогозв’язку(6%)   92        651

4.         Відображено нарахування внесків на загально-обов’язкове деріавне соціальне страхування від непрацездатності з нарахованої заробітної плати праїівників:              

            - пов’язаним із виробництвом       23        652

            - пов’язаним з організацією та управлінням виро-бництвом     91        652

            - адміністративно - управлінського персоналу     92        652

            - за роботи, пов’язані зі збутом продукції, робіт, послуг  93        652

5.         Відображено утримання з оплати праці найманих працівників, яку обкладають податком з доходів фізичних осіб, до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від непраце-здатності            661      652

6.         Відображено нарахування допомоги по непраце-здатності за рахунок фонду страхування від не-працездатності          652      663

Зміст операцій           | Дебет ЕСредит|

7.         Відображено нарахування внесків на загально-обов^зкове державГе соЦ1альне страхування на випадок без:обіття з нарахованої заробітної плати                     

            - пов’язаним із виробництвом       23        653

            - пов’язаним з організацією та управлінням виро-бництвом     91        653

            - адміністративно - управлінського персоналу     92        653

            - за роботи, пов’язані зі збугом продукції, робіт,   93        653

8.         Відображено угримання з оплати праці найманих працівників, яку обкладають податком з доходів фізи-чних осіб, до Фонду загальнообов’язкового держав-ного соціальногострахування на випадок безробіття 661            653

9.         Відображено нарахування внесків на загально-обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві з нарахованої заробітноїплатипрацівників:                   

            - пов’язаним із виробництвом       23        656

            - пов’язаним з організацією та управлінням виро-бництвом     91        656

            - адміністративно - управлінського персоналу     92        656

            - за роботи, пов’язані зі збутом продукції, робіт,  93        656

10.       Відображено нарахування соціальних внесків від забезпечення ви^шат відпусток на:                     

            - загальнообов’язкове державне пенсійне страху-вання 471      651

            - загальнообов’язкове соціальне страхування від непрацездатності     471      652

            - загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття   471      653

            - загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві          471      656

11.       Відображено угримання страхових внесків по добро-вільному сіраху^анню працівників підприємсіва            663      654

12.       Відображено нарахування заборгованості підпри-ємства страховим організаціям на підставі догово-ру із страхування ризиків транспортування проду-їїії при реалізації майна підприємства          39        655

13.       Відображено використання грошових коштів з рахунків підприємства в банках на погашення за-боргованості перед Пенсійним фондом і фондами соціальногострахування    65        311

Нараховувати та виплачувати дивіденди можуть усі види госптова-риств (акціонерні товариства, товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю, повні і командитні), приватні підприємства та під-приємства інших організаційно-правових форм

і

Періодичність виплати дивідендів:

. для акціонерних товариств — один раз на рік за підсумками кален-

дарного року; . підприємства інших організаційно-правових форм періодичність

можуть визначати самостійно. . Порядок розподілу прибутку й дивідендів має бути закріплено у ста-

туті (установчомудоговорі) підприємства

Г

Рішення про виплату дивідендів приймають загальні збори акціоне-рів в AT або учасників у ТОВ (ТДВ), у приватному підприємстві вла-сник приймає таке рішення одноосібно. Рішення загальних зборів оформляють протоколом, у ньому зазначають суму розподіленого прибутку (його частина) у вигляді дивідендів, розмір дивідендів, що припадає на частку учасника або акцію акціонера, строки початку та закінчення виплат дивідендів і порядок.

Потім на підставі рішення вищого органу управління виконавчий орган, наприклад, директор підприємства, видає наказ, яким зобов'я-зує бухгалтерію нарахувати і виплатити дивіденди

1

Емітент корпоративних прав, що приймає рішення виплатити дивіде-нди своїм акціонерам (власникам), нараховує і вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі ставки, відповідно до діючого законодавства, нарахованої на суму дивідендів, без змен-шення суми згаданої виплати на суму такого податку Причому аван-совий внесок потрапляє до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку на прибуток звітного періоду на суму авансового внеску попередньо сплаченого протягом даного звітного періоду при нарахуванні диві-дендів

I

            1         

Авансовий внесок не справляють при виплаті дивідендів у вигляді ак-цій (часток, паїв), емітованих (випущених) підприємством, що нарахо-вує дивіденди, якщо така виплата ніяк не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному капіталі підприємства -емітента незалежно від того, були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у змінах до статутних документів) чи ні, а також при виплаті дивідендів на користь інститутів спільного ін-вестування

1

При нарахуванні дивідендів фізособам емітент корпоративних прав зобов’язаний утримати податок з доходів фізичних осіб відповідно до чинного законодавства. He утримують цей податок на дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, коли таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшується статутний капітал та-кого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих ди-відендів

і

Емітент корпоративних прав може прийняти рішення про реінвестицію дивідендів, тобто правління товариства може прийняти рішення про збільшення статутного капіталу на суму, що не перевищує 1/3 від його розміру (якщо це передбачено статутом), за рахунок реінвестиції диві-дендів тільки за умови, що загальні збори ухвалили рішення про поря-док розподілу прибутку

Схема 11.43. Умови нарахування та виплати дивідендів

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками»

Призначення

рахунку:

дляузагальненкяінфор-

ками підприємства, що

пов’язанізрозподілом

власного капіталу(диві-

денди, повернення часток

тощо)

 

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Зменшення забо-ргованості перед засновникамита учасниками то-вариства,втому числіреінвесту-вання доходів тощо  Збільшення заборговано-стіпідприєм-

стваперед

засновниками

та учасника-

ми товарист-

ва

Субрахунки: 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» - для ве-дення обліку дивідендів, нарахованих власникам простих та привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за раху-нок прибутку або інших, передбачених установчими докумен-тами,джерел; 672 «Розрахунки за іншими виплатами» - для ведення обліку інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за корис-тування майном зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв'язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства

Схема 11.44. Призначення та побудова рахунку 67 «Розрахунки з учасниками»

Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями»

За дебетом рахунку

За кредитом рахунку

 

—£

бугивідобра-

женінарахун-

ках

63 - 67

них; погашення забо-

ргованостіпереддо-

чірнімитаасоційова-

ними підприємства-

ми,виробничими

одиницями та госпо-

дарствами, виділени-

минаокремийба-

ланс, атакожзабо- -

гованістьпередін

шими кредиторами

Суми одержаних аван-

сів від покупців та

замовників; заборго-

ваністьпереддочірні-митаасоційованими

підприємствами; забо-ргованістьпередви-

робничимиодиницями та господарствами, виділеними на окре-мий баланс, а також заборгованістьперед іншимикредиторами

Субрахунки:

681 «Розрахунки за авансами одержаними» - для ведення обліку

одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під вико-

нання робіт, а також суми передньої оплати покупцями і замовниками

рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи;

682      «Внутрішні розрахунків» - для ведення обліку всіх видів пото-

чних розрахунків з дочірніми та асоційованими підприємствами;

683      «Внутрішньогосподарські розрахунки» - для ведення обліку внут-

рішньогосподарських розрахуіїків з виробничими одиницями і госпо-

дарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском ма-

теріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею

витрат загальноуправлінської діяльності; виішатою заробітної плати

п"ацівникам цих господарств; за іншими ви–ами розрахунків;

684 'Тозрахунки за нарахованими відсотками» - для ведення обліку

нарахованих відсотків за: використання коштів або товарів (робіт, по-

слу^), отриманих у кредит; використання майна, отриманого в користу-

вання (орендні, лізиншві операції тощо); іншими операціями;

685 "Розрахунки з іншими кредиторами» – для обліку опе«ацій, які не

передбачені для облік» на інших субрахунках рахунка 68 <<Розрахунки

за іншими операціямиі, а саме: з різними організаціями за операціями

некомерційного характеру (учбовими та нау^ово-дослідними закладами

Схема 11.45. Призначення та побудова рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями»тошо);заіншимиопепапіями

Побудова аналітичного обліку за рахунками

64 «Розрахунки за

податками й шіате-

жами»

У розрізі субрахунків, за видами податків і

 

65 «Розрахунки за стоахуванням»

У розрізі субрахунків за кожним видом збо-рів і відрахувань та по окремих договорах

 

66 «Розрахунки за

виплатами працівни-

кам»

У розрізі субрахунків за кожними працівни-ком, видами виплат та утримань

 

67 «Розрахунки з уча-сниками»

У розрш субрахункт, за кожним засновни-ком та учасником за видами виплат

 

68 «Розрахунки за іншими операціями»

У розрізі субрахунків, окремо за підприємст-вами, організаціями, установами та фізични-ми особами, з якими здійснюються розраху-

нки

Регістри аналітичного обліку

Журнал 3, відомості 3.5. та

3.6. за рахунком 64 «Розраху-

нкизаподаткамийплатежа-

ми», 67 «Роз«ахунки з учас-

никами», 68<<РозраХункиза

іншимиопераціями» ;Журнал

5, 5а (розділ III) за рахунками

65 «РозраХункизастраХуван-

ням», 66 «РозраХункизави-

платамипрацівникам»при журнальнійформіобліку

Відомість

3-м при

спрощеній

фо^міоблі-

ку

Книга №К-18

за рахунком 66

«Розрахункиза

виплатамипра-

цівникам»; кни-

га№К-17за

іншими рахун-

камиприкниж-

ково-

журнальній

форміобліку

Схема 11.46. Побудова аналітичного обліку за рахунками 64

«Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки за

страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»,

67 «Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими опе-

раціями» в бухгалтерії

Таблиця 11.9. Розкриття інформації за рахунками 64 «Розрахун-ки за податками й платежами», 65 «Розрахунки за страхуван-

ням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 67 «Розраху-

нки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» у

фінансовій звітності

 

Код та назва

рахунку, субра-

хунку   Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

64 «Розрахунки за податками й платежами»        Баланс            Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом      170

 

           

            Інші оборотні активи            250

 

           

            Поточні зобов’язання за розра-хунками з бюджетом      550

 

           

            Поточні зобов’язання за розра-

хунками за позабюджетними

платежами     560

                        Інші поточні зобов’язання 610

            Примітки

до річної

фінансо-

вої звіт-

ності   Розділ XII «Податок на прибу-ток»            1210, 1240, 1241, 1250 -1253

65 «Розрахунки за страхуванням»   Баланс            Інші поточна дебіторська забо-ргованість 210

 

           

            Поточні зобов’язання за розра-хунками зі страхування   570

66 «Розрахунки за вигшатами працівникам»        Баланс            Поточні зобов’язання за розра-хунками з оплати праці  580

67 «Розрахунки з учасниками»        Баланс            Поточні зобов’язання за розра-хунками з учасниками    590

68 «Розрахунки за іншими опе-раціями»   Баланс            Дебіторська заборгованість за

розрахунком за внутрішнім роз-

рахунком        200

 

           

            Інша поточна дебіторська забо-ргованість            210

 

           

            Поточна зобов’язання за розра-хунками: 

 

           

            - одержаними авансами      540

 

           

            - за внутрішніми розрахунками       600

 

           

            Інші поточні зобов’язання   610