Зміст операцій      Дебет      Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1.         Відображено нарахування поточного податку на прибуток за звітний період:                       

            - від звичайної діяльності    981      641

            - від надзвичайних подій     982      641

2.         змінює,ься      17        641

3.         Відображено одержання товарів від постачаль-ника      281      631

            Відображено податковий кредит з ПДВ    641      631

4.         Відображено передоплату постачальнику за то-вари      371      311

            Віднесено до податкового кредиту суму ПДВ      641      644

5.         Відображено оприбуткування товарів (за які раніше перераховано передоплату)       281      631

            Відображено суму ПДВ        644      631

            Проведено залік заборгованості      631      371

6.         Відображено відвантаження товарів покупцю     361      702

            Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ          702      641

7.         Відображено одержання передоплати від поку-пцятоварів       311      681

            Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ          643      641

8.         Відображено відвантаження товарів покупцю, за які раніше отримано передоплату 361      702

            Відображено суму ПДВ        702      643

            Проведено залік заборгованостей  681      361

9.         Відображено утримання податку з доходів фізи-чних осіб із нар-ахованої заробітної плати пра-цівниківпідприємства          661      641

10.       Відображено нарахування податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів (крім податків і зборів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг)     92            641

11.       Відображено належні до сплати у бюджет штрафні санкції, нараховані податковими орга-нами     948            64

12.       Відображено використання грошових коштів з рахунків пі’приємства в банках на оплату пода-тківтаобовязковихплатежів 64        311

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов вико-нувмої роботи. професійно-ділових якостей праці.ника, ре-

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений місячну погодинну норму праці (обсяг робіт)

Структура заробітног плати

Основна заробітна плата - винагорода за виконану робо-ту відповідно до встановлених норм праці (норми часу ви-робітку обслуговування, посадові обов'язки). Встановлю-ється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних і роз-цінок для робітників та посадових окладів для службовців

Додаткова заробітна mama - винагорода за працю по-

нтійні компенсаційні виплати, передбачені чинним законо-давством; премії, пов'язані з виконанням виробничих за-вдань і функцій

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати— виплати у ні зазначеними актами норми

Схема 11.31. Поняття та структура заробітної плати відповідно до Закону України «Про оїшату праці»

Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і та-рифно-кваліфікаційні характеристики (довідники)

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та дифе-ренціації розмірів заробітної плати

Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду, що встановлюється в розмірі, який перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів)

Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присво-єння кваліфікаційних розрядів робітникам провадиться власником або уповноваженим ним органом згідно з тарифно-кваліфікаційним довід-ником за погодженням з профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом

Кваліфікаційні розряди підвищуються насамперед робітникам, які ус-пішно виконують встановлені норми праці і сумлінно ставляться до своїх трудових обов'язків. Право на підвищення розряду мають робіт-ники, які успішно виконують роботи більш високого розряду не менш як три місяці і склали кваліфікаційний екзамен. За грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які спричинили погіршення якості продукції, робітникові може бути знижено кваліфі-кацію на один розряд.

Поновлення розряду провадиться в загальному порядку, але не раніше ніж через три місяці після його зниження

ї

            A        

Посадові оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результа-тами атестації власник або уповноважений ним орган має право змі-нювати посадові оклади службовцям у межах затверджених у встанов-леному порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на від-повідній посаді

A

Оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Оплата може провадитися за результа-тами індивідуальних і колективних робіт

A

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компе-нсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами са-мостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, пе-редбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональ-ними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві не укладе-но, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з профспілковим органом, що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом

A

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) відрядних розцінок робіт-никам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат., пре-мій і винагород встановлюється власником або уповноваженим ним ор-ганом з урахуванням вимог, передбачених законодавством

A

Власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колектив-ними договорами

Схема 11.32. Основи організації оплати праці на підприємстві

Документальне оформлення

Обліку особового

складу

№ П-1 «Наказ (розпорядження) про при-

йняття на роботу,

№П- 2 «Особова картка» ;

№ П-3 «Алфавітна картка»;

№ П-4 «Особова картка спеціаліста з

вищою освітою, який виконує науково -

дослідні, проектао - дослідницькі і тех-

нологічніроботи»;

№ П-5 «Наказ (ршпорядження) про пе-

реведеннянаіншуроботу»;

№ П-6 «Наказ (розпорядження) про на-

даннявідпустки»;

№ П - 9 «Книга обліку бланків трудових

книжок і вкладишів до них»;

№ П- 10 «Книга обліку руху трудових

книжок і вкладишів до них»

 

Обліку виробітку

№ П-12 і № П - 13 «Табель обліку вико-

ристання робочого часу»;

№ П-14 «Табель обліку використання

робочого часу»;

№ П-15 «Список осіб, які працювали на

надурочний час»;

№ П - 16 «Листок обліку простоїв»

 

Нарахування заробітної

плати

№ П - 49 «Розрахунково - платіжна ві-

домість»;

№П- 50;<Розрахунковавідомість»;

№ П- 52 «Розрахунок заробітної плати»;

№П- 53 «Платіжнавідомість»;

№ П- 54 , 54а «Особовий рахунок»;

№ П-55 Шакопичувальна картка виробі-

ткуізаробітноїплати»

Схема 11.33. Документальне оформлення оплати праці

Право на відпустки мають:

Громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприєм-ствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої, належності, а також які працюють за трудовим договором у фізичної особи. Іноземці та особи без громадянства, котрі працюють в Україні теж користуються правом на відпустки - нарівні з нашими співвітчизниками

Стаття 4 Закону про відпустки передбачає такі види відпусток:

1)щорічні відпустки:

. основна відпустка;

. додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами

праці; . додаткова відпустка за особливий характер праці; . інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

2)         додаткові відпустки у зв'язку з навчанням ;

3)         творча відпустка;

4)         соціальні відпустки:

. відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

• відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

. додаткова відпустка працівникам, які мають дітей;

5)відпустки без збереження заробітної плати

За загальним правилом зі ст. 6 Закону України «Про відпустки» трива-лість щорічної основної відпустки не може бути меншою за 24 календа-рних дні за відпрацьований робочий рік із дня укладення трудового до-говору Однак у тій самій ст. 6 є низка винятків, коли тривалість такої відпустки більша. Наприклад, у інвалідів I і II груп щорічна основна відпустка триває 30 календарних днів, інвалідів III групи - 26, a у осіб до 18 років - 31 календарний день

т

1

Щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умо-вами праці гарантована особам, зайнятим на роботах, пов'язаних із нега-тивним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Спис-ком № 1 тривалістю до 35 календарних днів (ст. 7 Закону). Право на відпустку такої ж тривалості мають і ті, чия робота пов'язана з підвище-ним нервово - емоційним та інтелектуальним навантаженням або вико-нується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я.

Працівники з ненормованим робочим днем отримують додаткову відпу-стку - до 7 календарних днів. Списки посад, робіт та професій, котрі користуються правом на неї, слід прописати в колективному договорі, угоді

I

Правом на додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів корис-туються працюючі:

1)         жінка, у якої є 2 та більше дітей віком до 15 років;

2)         жінка, яка має дитину-інваліда;

3)         жінка, яка усиновила дитину;

4)         одинока мати;

5)батько, який виховує дитину без матері (у тому числі, коли мати три-валий час знаходиться у лікувальну закладі); 6) особа, яка взяла дитину під опіку

Черговість надання відпусток працівникам визначають в графіках, які затверджує власник (уповноважений ним орган) за погодженням з профспілкою чи іншим уповноваженим від трудового колективу. Графі-ки доводять до відома всіх працівників. При їх складанні враховують інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку

Конкретний період щорічних відпусток узгоджують працівник і робото-давець. Останній зобов'язаний письмово повідомити працівника про початок відпустки, але не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну

Схема 11.34. Умови надання відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки»

Порядок надання щорічних відпусток

Право пра-

цівника на щорічні ос-новну та до-даткові від-

пустки по-вної тривало-сті у перший

рік роботи настає після

закінчення

шести міся-

ців безперер-

вної роботи

на даному підприємстві

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у пер-ший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

1)         жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

2)         інвалідам;

3)         особам віком до вісімнадцяти років;

4)         чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

5)         особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду на постійне місце проживання;

6)         сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7)         працівникам, які успішно навчаються в навчаль-них закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання диплом-них, курсових, лабораторних та інших робіт, перед-бачених навчальною програмою;

8)         працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну осно-вну відпустку і не одержали за неї грошової компен-сації;

9)працівникам, які мають путівку (курсівку) для са-наторно-курортного (амбулаторно-курортного) ліку-вання;

10)       батькам-вихователям дитячих будинків сімейно-го типу;

11)       в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором

Щорічні від-пустки за другий та

наступні ро-ки роботи

можугь бути надані пра-цівникові в будь-який

час відповід-

ного робочо-го року

Щорічні ос-новна та до-даткові від-пустки нада-ються пра-цівникові з таким розра-хунком, щоб

вони були використані, як правило, до закінчен-ня робочого року

Щорічні відпустки за бажанням працівника в зруч-ний для нього час надаються:

1)         особам віком до вісімнадцяти років;

2)         інвалідам;

3)         жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

4)         жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

5)         одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсут-ності батьків;

6)         дружинам (чоловікам) військовослужбовців; 7)ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

 

8)         ветеранам війни, особам, які мають особливі за-слуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

9)         батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

10)в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором

Схема 11.35.Порядок надання щорічних відпусток

Випадки обчислення середньої заробітної плати

надання працівникам щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, додаткової відпустки праців;икам, які мають дітей, або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;

переведення вагітн;х жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на

надання ^Гнкам додаткових перерв для годування дитини; виплати вихідної допо;оги;

направлення працівників на обстеження до медичних закладів;

звільнення працівників-донорів від роботи;

залучення працівників до виконання військових обов'язків;

тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби на іншу ниж-

чеоплачувану роботу;

в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться

виходячи із середньої заробітної плати

Показники для розрахунку цих виплат

Розрахунковий пері-

одзаякийобчислю-

ється середня заро-

бітна плата

творчої відпустки, додаткової відпустки пращвникам,

які мають дітей, або для виплати компенсації за неви-

користані відпустки;

. останні 2 календарні мсяці роботи, що передукш, події,

з якою повязана відповідна виплата у разі розрахунку

виплат у всіх інших випадках, передбачених законо-

давством       

 

Складвиплат.які

включаються до роз-

рахункусередньої

заробітноїплатиі

здійснені протягом

розрахункового

періоду

Середньоденна(го-динна)заробітна

плата

основна заробітна плата;

доплатиінадбавки(занадурочнуроботутароботув нічнии час; суміщення професш і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обся-гів робіт робітниками почасовиками; високі досяг-нення в праці (висока професійна майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бри-гадою,вислугуроківтощо);

виробничі премії та премії за економію конкретних

видів палива, електроенерпї і теплової енерпї;

винагороди за підсумками річної роботи та вислугу

років тощо     

Усі виплати, включаються до розрахунк, середньої заробі-зборів і внесків), стягнення аліментів тощо

Схема 11.37. Показникидля обчислення середньої заробітної плати у випадках збереження заробітної плати

Порядок розрахунку відпускних

Нарахування виппат у всіх випадках збереження се-

■—■' —" ™

провадиться виходячи з

Обчислення сфедньої за-робітної гшати для огшати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, твор-чої відпустки, додаткової відпустки п,ацівникам, які маюіьдітейабодлявшша-ти компенсащї за невико-ристані відпустки прова-датьсявиходячизвшшатза останні 12 календарних місяців роботи, що переду-ють місяцю надання відпу-стки або вигшати ком-пенсації за невикористані

ВІДПУСТКИ

Якщо працівник відпра-цював на підприємстві, в установьортнЬащїменше року, сфедню заршіаіу знаходяіь ВИХОДЯЧИ 3 ви-шіат за факшчний час робо-ти, тобто з потшого чисяа місяідятсляоформленняна роботу до першого числа ^яця, в якому надаюіь відпустку або виішачують компенсаціюзаневикорис-танувідпустку

Нарахування виппат за час щорічної відпусгки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої від-пустки, додаткової відпустки пра-цівникам, жі мають дітей, або ком-пенсації за невикористані відпустки, тривалість яких розраховується в календарних днях, провадигься шляхом ділення сумарного заробі-тку за останні перед наданням від-пустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьо-ваного пфіоду (за винятком святко-вих і нфобочих днів, встановлених законодавством). Одержаний ре-зультат перемножується на число календарних днів відпустки. Свят-кові та нфобочі дні (статгя 73 Кодек-су законів про працю України), які припадають на період відпустки, у розрахунок тривалосгі відпусгки не вкпючаюгься і не огшачуються

Схема 11.38. Порядок розрахунку відпускних

Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

праціґ, за всіма видамизаробітної ішати,премій,до-

помогитощо,а також розрахунки занеодержанупер-соналом у встанов-лений термін суму з оплати праці

 

За дебетом рахунку   За кредитом ра-

хунку

Виплата заробітної пла-

ти, премій, допомоги TO-

що;вартістьодержаних

матеріа^ів,продукціїта

товарівврахунокзаробі-

тноїплати(погашення

заборгованості перед

працівникамизаіншими

виплатами), утримання

податку з доходів фізич-

нихосіб, зборуна

обов’язковепенсійне

страхування, внесків на

загальнообов’язкове

державне соціальне стра-

хування, платежів за ви-

конавчимидокументами

таіншіутримання 3 ви-

плат працівникам     Нарахована пра-

цівникомпід

приємства осно-

вна і додаткова

заробітна плата,

премії,допомога

затимчасовою

непрацездат-

ністю,іншіна-

рахуваннятощо

Субрахунки: 661 «Розрахунки за заробітною платою» - для ведення обліку розраху-

нків за основною і додатковою заробітною платою;

662 «Розрахунки з депонентами» - для ведення обліку заборгованості

підприємства з виплат працівникам у разі одержання підприємством

готівки для виплати через касу підприємства та неотриманІя її праців-

никамивустановленийстрок;

663 «Розрахунки за іншими виплатами» - для ведення обліку розрахун-

ків за виплатами, що не належить до фонду оплати праці, зокрема до-

помога по частковому безробіттю, допомога по тимчасові непртцездат-

ності

Схема 11.39. Призначення та побудова рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

Таблиця 11.5. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

розрахунків з оплати праці