Зміст операцій | Дебет Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1.         Відображено надходження на поточні рахунки підприємства в банках грошових коштів у вигляді короткострокових кредитів банків у національній валюті           311      601

            Відображено нарахування відсотків за користу-вання кредитами         951      684

2.         Відображено використання грошових коштів з рахунків підприємства в банках на погашення короткострокової позики     601      311

3.         Відображено одержання відстрочення за коротко-строковими кредитами в національній валюті   601            603

4.         Відображено нарахування відсотків за користу-вання кредитами, коли сума таких нарахувань включається до суми кредиту         951      601

5.         Відображено переведення довгострокового кре-диту банків у національній валюті в поточну за-боргованість, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу            501      611

6.         Відображено використання грошових коштів з рахунків підприємства в банках на погашення поточної заборгованості за довгостроковими зо-бов’язаннями     611      311

7.         Відображено видачу короткострокового векселя постачальникам та підрядникам в забезпечення за одержані матеріальні цінності, отримані послуги, виконані роботи      631      621

            Списано вартість бланка виданого векселя          949      209

            Списано з балансового обліку вартість вексельно-го бланка                 08

8.         Відображено використання грошових коштів з рахунків підприємства в банках на погашення поточної заборгованості за векселями           621      311

247

 

Зміст операцій | Дебет ^Средит

9.         Відображено надходження від постачальника основних засобів або вартості виконаних підряд-ником робіт, пов'язаних із створенням основних засобів (перша подія - отримання активів)           151 152           631 631

            Відображено нарахування податкового кредити з ПДВ  641      631

10.       Відображено надходження товарів від постачаль-ника (перша подія - одержання товарів)  281      631

11.       Відображено використання грошових коштів з рахунків підприємства в банках на оплату поста-чальникам за одержані товари        631      311

12.       Відображено передоплату постачальнику товарів           371      311

            Відображено нарахування податкового кредиту з ПДВ  641      644

13.       Відображено отримані товарів від постачальника, які раніше були оплачені   281      631

            Відображено податковий кредит з ПДВ    644      631

            Відображено залік заборгованості  631      371

14.       Відображено передачу короткострокових вексе-лів, отриманих від покупця постачальникам на покриття заборгованості перед ними        631      341

15.       Відображено списання кредиторської заборгова-ності, що виникпа під час операційного циклу по закінченні строку позовної давності           631      717

16.       Відображено вартість виконаних для підприємст-ва робіт і послуг, пов’язаних з організацією виро-бництва та управління цехами       91        631

            Відображено нарахування податкового кредиту з ПДВ  641      631

Побудовааналітичногооблікуза

рахунками

 

60 «Короткострокові

позики»

За позикодавцями (банками) в розрізі ко-жного кредиту (позики) окремо та строка-ми їхпогашення

 

61 «ПотоЧНа3а6орго-

ваність за довгостро-

ковими зо-

бов’язаннями»

У розрш субрахункт, за кредиторами видами заборгованості

та

 

62 «Короткострокові векселі видані»

У розрізі субрахунків, за кожним виданим векселями таза строкамиїх погашення

 

підрядниками»

У розрізі субрахунків, окремо за кожним постачальником та підрядником в розр131 кожного документа (рахунка) на сплату

Регістри аналітичного обліку

I

I

 

Журнал 3, відо-

містьЗ.З.при

журнальній фор-

мі обліку

(Додаток Г)

Відомість 3-м

при спрощеній

форміобліку

Книга №К-17при книжково - журна-льній форміобліку

Схема 11.21. Побудова аналітичного обліку за рахунками

60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна заборгованість за

строковими зобов'язаннями», 62 «Короткострокові векселі ви-

дані», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

в бухгалтерії

Таблиця 11.3. Розкриття інформації за рахунками 60 «Коротко-

строкові позики», 61 «Поточна заборгованість за довгостроко-

вими зобов’язаннями», 62 «Короткострокові векселі видані», 63

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» у фінансовій

звітності

 

Код та назва рахун-ку, субрахунку Форма фінансової звітності

 

            Назва фор-ми            Назва рядка    Код ря-дка

60 «Короткострокові позики»         Баланс            Короткострокові кре-дити банків   500

 

            Звіт про рух

грошових

коштів Одержані позики      320

 

           

            Погашення позик      340

61 «Довгострокові векселі видані» Баланс            Поточна заборгова-ність за довгостроко-вимизобов’язаннями           510

 

            Звіт про рух

грошових

коштів Погашення позик      340

 

           

            Інші платежі   360

62 «Короткострокові векселі видані»         Баланс            Векселі видані           520

63 «Розрахунки з по-

стачальниками і під-

рядниками»   Баланс            Кредиторська забор-

гованістьзатовари,

роботи, послуги        530

Поточна заборгованість за розрахунками

Заодержаними авансами

Сума аванст, одержаних шд шших осіб у рахунок наступних поставок продукції: вико-нання робіт (послуг)

 

Збюджетом

Заборговашсть шдприємств за усша видами платежш до бюджету, включаючи податки з працшниківшдпртємства

 

Зпозабюджет-них платежів

Заборговашсть          за         внесками

позабюджетних фондт, передбачених

законодавством

ДО

4ИННИМ

 

Зістрахування

Сума заборгованост! за вщрахуваннями до пенсшного фонду, на соцшл£не' страхування,

ЛГ^ ™Г^=Г шдиидуа-

 

Зоплатипраці

Заборговашсть шдприємства з оплати пращ, включаючи депоновану заробітну плату

 

Зучасниками

Заборговашсть шдприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподшом прибут-ку (ДИВІДЄБДИ тощо) і форм^ванням статутного

 

Ізвнуірішніх розрахунків

Заборговашсть шдприємства пов'язаним сто-ронам та кредиторська заборговашсть з внут-РІшньовщомчихрозрахункт

Схема 11.22. Класифікація поточної заборгованості за розрахунками

Пл1)иком -одатку н, до:ану вартість є:

. здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєстру-

ється за своїм добровільним бажанням як платник цього податку; . підлягає обов’язковій реєстрації як платник цього податку; . імпортує товари (супу^ні послуги) в обсягах, що підлягають оподат-куванню цим податком; 2) будь-яка особа, яка за своїм добровільним рішенням зареєстру-валасьплатникомподатку

Особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку у разі, коли загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг, у тому числ( з.використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, що підлягають опод’ткуванню, нарахована (сплачена, надана) такш особх в рахунок зобов'язань хретш особам, протягом останшх (ванадцяти календар)их місящв сукупно перевищує 300000 гривень

s^ss^bssas^sss^розюр оподаткування

Об’єктом оподаткування платників податку є операції з:

. поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній те’иторії України, в тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитор’ ) для погашення заборгова-ності заставодавця, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю);

. ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту;

. вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту

База оподаткування операцій з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), за винятком ПДВ, що включається до цши товар’в (послуг) згідн( із законам) України з питань оподаткування.

Схема 11.23. Платники, об’єкт оподаткування операцій

платників та база оподаткування операцій податком на до-

дану вартість

Платник податку на додану вартість зобов’язаний:

Надати покупцю податкову наюіадну, яка дає право покупцю, зареєсіро-ваному як платшж податку на вюіючення до податкового кредшу витрат по сплаті податку. Податкова накпадна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у моменг виникнення податкових зобов'язань (оригінал надається покупцю товарів, послуг на його вимогу)

Заповнити і зберігати усі примірники податкових накладних по опе-

раціях:

• при поставці товарів (послуг) покупцю, не зареєстрованому як пла-тник ПДВ, включаючи поставку на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам;

. при одержуванні послуги, наданої нерезидентом на митній терито-рії України, якщо одержувач виступає податковим агентом такого нерезидента;

. при передачі товарів (послуг) у межах балансу платника податку для невиробничого використання; в операціях, що не є об'єктом оподатку^ання або звільнені від оподаткування у разі ліквідації ос-новних виробничих або невиробничих фондів за самостійним рі-шення платника тощо

. при поставці товарів (послуг) за готівковий розрахунок кінцевому

споживачу (який не є платником податку); . при поставці товарів (послуг) покупцю за готівку або із застосуван-

ням карток платіжної системи, банківських чеків тощо та видачі то-

варного чека, іншого платіжного чи розрахункового документа, із

зазначеннямзагальної суми платежу          податку і податкового

номера постачальника; . при виписуванні транспортних квитків, готельних рахунків, рахун-

ків за послуги зв'язку інших послуг, вартість яких визначає^ься за

показаннямиприладівобліку; . при наданні касового чека, якщо сума поставлених товарів (послуг)

одному платнику податку не перевищує 200 грн. за день (без ураху-

вання ПДВ

города оподатковується за повною ставкою)

Виписати дві податкові накладні: одну на суму фактичної ціни поста-вки, іншу - на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, з позначкою «ЗЦ», що залишається у продавця

Схема 11.24. Порядок заповнення податкової накладноїСума податку на додану вартість, що підлягає сплаті (пере-рахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду

При позитивному значенні суми, вона підлягає сплаті (перера-хуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для відпо-відного податкового періоду

При від'ємному значенні суми, вона враховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість, що ви-ник за попередні звітні податкові періоди, а при його відсутно-сті - зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду

Податковим періодом є:

. один календарний місяць;

• календарний квартал, якщо обсяг оподатковуваних опе-

рацій за минулі дванадцять місячних податкових пері-

одів не перевищував 300000 гривень

Схема 11.25. Порядок визначення суми податку на до-

дану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню)

до Державного бюджету України

Об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток,

який визначається шляхом зменшення суми скоригованого вало-вого доходу звітного періоду на суму валових витрат платника по-

При цьому:

Валовий доход - загальна сума доходу платника податку від усіх

^™^^ Яії£їЗ&££ї£ії£2.шельф1'вию,ю,шй морсь"

ником податку для їх подальшого використання у власній госпо-дарській діяльності

Датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припа-

дає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з

подій, що сталася раніше:

. або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банків-ський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбутку^ання в касі платника подашу, а за відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

. або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фак-тичного надання результатів робіт (послуг) платником податку

Датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважа-

^^■^ZfZS^=^пр0ІЯГ0М якого від"

платника пода-тку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за го-тівку - день їх видачі з каси ши™ податку; . або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку ре-зультатівробіт(послуг)

Схема 11.26. Порядок визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток

Податок з доходів фізичних осіб - плата фізичної особи за послуги, які нада-ються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок згідно з цим

Платниками податку є:

. резидент, який отримує як доходи з джерелом їх походження з територц України,

такпноземшдоходи; . нерезидент, який огримує доходи з джерелом їх походження з територц України

Об'єктом оподаткування резидента є:

. загальний місячний оподатковуваний дохід:

. чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення

загального риного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту

такого ЗВІТНОГО року; • доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому опода-

ткуванню при їх виплаті; . іноземні доходи

Загальний річний оподатковуваний дохід складається з суми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних протягом такого звітного року

При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування ви-значається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового держа-вного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за раху-нок доходу найманої особи

Платник податку має право на податковий кредит за наслідками звітного подат-

ковогороку.

шдстави для нарахування податкового кредиту із зазначенням конкретних сум

відображаються платником податку у річній податковій декларації

До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, під-тверджені платником податку документально, а саме: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими доку-ментами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат

Податковий кредит може бути нарахований виключно резидентом, що має інди-

звітного року як заробітна плата. кові роки не переноситься

Схема 11.27. Загальні умови оподаткування податком з доходів фізичних осіб

Платник податку має праео на зменшення суми загального місячного опо-

Розміри соціальних

assK

 

У розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі (у розрахунку на місяць), встановленій законом на 1 січня звііного податкового року - для будь-якого плат-ника податку.

У розмірі, що дорівнює 150 відсоткам

суми пільги, для ішатника податку, який:

. є самотньою матф'ю або самотнш ба-

тьком (опікуном, піклувальником) - у

розрахунку на кожну дитину віком до

18ройв;

. угримує дитину-інваліда - у розрахунку

на кожну дитану віком до 18 ройв; . має троє чи більше дітей віком до 18 років - у розрахунку на кожну таку ди-тину. У розмірі, що дорівнює 200 відсоткам сум пільги для плагаика податку, який є: . учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу на яких поширюєгься дія Закону України «Про статус ветера-нів війни, гарангії і соціального захис-ту»; . колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місці примусового угримання під час Другої світової війні або особою, визнаною репресованою чи реабшто-ваною тощо

Розмір загальної соцпільги, на яку мо-же сподтатись будь-який платник, встановлюється у розмірі 50% однієї мінімальної зарплати (у розрахунку на мюяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року

Податкова соцшльна шльга за-стосовується до нарахованого мюячного доходу платнику по-датку у вигляді заробітної плати виключнозаодниммюцемйого нарахування (виплати)

Податкова соціальна пільга за-стосовується до доходу, нарахо-ваного на користь платника податку протягом звітного пода-ткового місяця як заробітна пла-та (інші прирівняні до неї відпо-ВІДНО до законодавства виплати, компенсації та вщшкодування); якщо його розмір не перевищує суми, яка дортнює сумі МІСЯЧ-ного прожиткового мшшуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округаеної до найближчих 10 гривень

має право на застосування пода-ткової соціальної пільги з двох і більше підстав, податкова соці-альна пільга застосовується один раз з підстави, що перед-бачає ії найбільший розмір

 

Схема 11.28 Умови застосування соціальної пільги щодо податку з доходів фізичних осіб

 

Схема 11.29. Загальні вимоги до суб'єктів малого підприємництва - платників єдиного податку

Суб'єкт малого підприємнищва -

обліку і звітноеті та самоетійно обра-ти одну з наступних ставок єдиного

6°вХгків суми виручки вщ реаш-заіві' продукщї (товарш/робіт, по-слуг) без урахування ащшного збо-ру у разі сплати податку на додану вартюгь зпдно 13 Законом Україн^ «Про податж на додану вартість»; 10 відсотків суми виручки від реаль зації продукцц (товарів, робіт, по-с^івХкоіаІог'озбор^у разі включення податку на додану вартюгь доскладу єдиного податку

Тай суб'єкти звільнені від сішати: . ВДВ-ус^кршюрос^якіобрали

єдиний податок за ставкою 6%: . податкунаприбуток(крімподатку

на^диввденди); . податкуздоходів-привагаіпід-

. податкуназемлю(заііділянки, що вони викорисговують у ггідпри-

шницьюйдімьносп); . зборузаспещальневикорисіання

ярах^ванняСмаєіьсянауваз! Фондсощальногоярахуванняз тимчасової шрати працездатносп);

•          комунального податку,

•          податку на промисел;

. зборунаобовязковедержавне

пенсійне сірахування фізособи (31

своїхдоходів); . зборузавидачудозволунарозмі-

щенняоб'остшторпвжтасфери

послуг; . внесйвдоФондусоціальногоза-

хистуінвалідів; . внесивдо^зжавногофонду

сориянняз^госпнаі^я;, . ішатизапатентазгідноізЗаконом

про патентування

Суб'єктами малого підприємнищва є:

працюючих за звітний період (калевдар-

С^еТ^ЗіиКОИ «ЄЛЬНІСП, ПР.ЦЮЮ-

чих визначається з урахуванням усіх працівників, у тому числі тах, що пра-цаюгь за договорами та за сумісницт-вом^такожпріниьавпреГсгав-ницта, філій, відділень та інших відо-крІюнихшдрТдшв

які провадять діяльніеть у сфері граль-ного йзнесу (втому чисж дальшсть, пов'язану^влашіннямказинсш-ших гральних місць (домів), гральних автоммв з ірошовим або майновим ви-грашем, проведенням лотерей (у тому чисж дфжавшк) тарозяраішв з вида-чею ішових вжрашв у гшівковШ або майновш форм), здайснюють обмн шо-земноївалюти;

. суб'ошв шдприємницької дошьноси, які є виро&иками шдащизішхтоварів, здійснюють господарську діяльність, повязанузекспоріііртомтаоп-товим продажем підакцизних товарів, оптовим та роздрібним продажем під-акцизних пмьно-мастил^нихматерт-лів;

. суб'єктів шдприємницької дальності, які здійснюють: видобуток та виробни-ціводорогощнних^еталт і дорогоцш-ного гащдорогоцшногокамшня органогенного утворення; оггтову, роз-інуторпвлГпріисловимиїїоба-ми з дорогоцінних металів, що піддяга-Еаіьжцензуванню

Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами»

платежів до бюджету,

включаючи податки з пра-

цівників підприємства та за

фінансовими санкціями, що

справляються в дохід бю-

джету

За дебетом рахунку

Належні до

відшкодування

збюджетупо-

датки, їх спла-

та,списання

За кредитом рахунку

Нараховані платежідобю-

джету

Субрахунки:

641 «Розрахунки за податками» для ведення обліку податків, які

нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавст-

ва (податок на прибуток, податок на додану вартість,

іншіподатки);

642 «Розрахунки за обов'язковими платежами» - для ведення облі-

ку розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справ-

ляютьсявідповідно до чинного законодавства та облік яких не ве-

деться на рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням»;

643      «Податковізобов'язання» - для ведення обліку суми податку

на додану вартість, визначеної виходячи із сумі одержаних авансів

(попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні

цінності та нематеріальні активи, роботи посл^ги, що підлягають відвантаженню(виконанню);

644      «Податковий кредит» - для ведення обліку суми податку на

додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити пода-

тковезобов'язання

Схема 11.30. Призначення та побудова рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами»

Таблиця 11.4. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

розрахунків за податками й платежами