Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Короткострокові вексетвидані : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Короткострокові вексетвидані


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Заборгованість на яку шдприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, по-слуг) постачальників, підрядчиків та інших

 

роботи, послуги

Поточназаборгоеа-ність зарозрахунка-

ми

Заборговашсть постачальникам і шдрядчикам за м'атершльш цшност, виконаш ^оботи та отримані послуги (крім заборгованості, забез-печеної векселями) активів

Поточна заборгованість за розрахунками з оде-за розрахунками із внутрішшх розрахункт

 

Іншіпоточні, бов'язання

Заборговашсть за нарахованими шдсопсами передшшимикредиторами

та

Схема 11.16. Класифікація поточних зобов'язань відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання»

Рахунок 60 «Короткострокові позики»

дляоіу^р.х^к,,

у національній та іно-

земній валюті за кре-

дитами банків, строк

повернення яких не

перевищує12місяцівз

дати балансу

 

1          J         

3араД™Г 3a1SST

Сума погашення та

переведеннякре-

дитівдодовго-

ст’окових 30-

бов'язаньуразі

відстроченнякре-

дитів(позик)   Суми

одержанихкре-

дитів

(позик)

 

Субрахунки:

601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»;

602 «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

603      «Відстрочені короткострокові кредити банків

унаціональнійвалюті» ;

604      «Відстрочені короткострокові кредити банків

віноземнійвалюті»;

605      «Прострочені позики в національній валюті»;

606 «Прострочені позики в іноземній валюті»

Схема 11.17. Призначення та побудова рахунку 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

Призначення

дляузагГь^шфор-

мації про стан розрахунків

запоточнимизо-

бов’язаннями, переведе-

нимизіскладудовгостро-

кових,принастанністроку

погашення протягом два-

надцяти місяців з дати ба-

лансу

За дебетом рахунку

Погашення

поточної забо-

ргованості, ії

списання

За кредитом рахунку

Відображення

частинидовго-

строкових 30-

бов’язань,яка

підлягає пога-

шенню протягом

12місяцівздати

балансу

Субрахунки:

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зо-

бов’язаннями в національній валюті» - для ведення обліку

частини довгострокових зобов’язань, заборгованість за яки-

ми виражена а національній валюті;

612 «Поточназаборшваність за довгостроковими зобов'язання-

ми в іноземній валюті» - для ведення обліку частини довго-

строкових зобов’язань, заборгованість за якими виражена в

іноземнійвалюіі

Схема 11.18. Призначення та побудова рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями»

Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані»

Призначення

рядникам та іншим кредиторомзаодер-жаніматеріальніцін-ності,послуги,роботи тазаіншимишераці-яминаякіпідприємс-твом видані векселі

За дебетом рахунку

Погашення забо-

ргованості за виданимивексе-лями, її списання

За кредитом рахунку

Видача векселів в

забезпечення по-

ставок (робіт, по-

слуг)постачальни-

ків та інших креди-

торівтавзабезпе-

чення інших опе-

рацій

Субрахунки: 621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті» - для ведення обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та ін-шими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи та отри-мані послуги, заборгованість за якими забезпечена виданими вексе-лями в національній валюті;

622 «Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті» - для ве-дення обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та інши-ми кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями в національній валюті

Схема 11.19. Призначення та побудова рахунку 62 «Короткострокові векселі видані»

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та пі„р,д„„ками»

рядниками за одержані матеріальніцінності,ви-

конаніроботи,наданіпо-слуги. Учасник промис-лово - фінансової групи

ведеоблікрозрахунківза одержанівідучасників ПФГ товарно - матеріа-

льні цінності (роботи, по-слуги)

 

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Погашення

списання забо-

ргованості      Заборгованість за

одержанівідпо-

стачальниківта

підрядників то-

варно-матеріа-

льніцінності,

прийнятіробота,

послуги

Субрахунш: 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - для ведення обліку розрахунків за одержані товарно - матеріальні цінності, вико-нані роботи, надані послу^и з вітчизняними постачальниками ш під-

рядниками;

632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» - для ведення

обліку розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками

за одержані товарно - матеріальні цінності, виконані роботи, надані

послуги;

633 «Розрахунки з учасниками ПФГ» - для ведення обліку розра-

хунків за одержані від учасників промислово - фінансової групи то-

варно - матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги

Схема 11.20. Призначення та побудова рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Таблиця 11.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

короткострокових позик, поточної заборгованості за довгостро-

ковими зобов’язаннями, короткострокових векселів виданих,

розрахунків з постачальниками та підрядниками