Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_fb1d72253a20a05e496c3d288db88323, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.9. Інвентаризація запасів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.9. Інвентаризація запасів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Інвентаризація — це спосіб бухгалтерського обліку майна, грошових коштів під-приємства, що забезпечує відповідність об лікових даних їхній фактичній наявності. Інвентаризація прово диться шляхом перепису, перерахування, виміру, оцінювання підра хунку тощо залишків засобів (матеріальних і грошових) у натуральних одини-цях виміру і порівняння наявності з даними бухгалтерського обліку .

Залежно від повноти охоплення матеріальних ресурсів інвентаризації бува-ють повні та часткові. Повною називається інвентаризація, що охоплює всі засоби виробниц тва, сировину, матеріали тощо. Часткова інвен таризація охоплює один з видів матеріальних цінностей. Зазвичай часткові інвентаризації проводяться для за-безпечення достовірності звітних даних, посилення боротьби з перевитратами, для зміцнення фінансової дисципліни.

Проведення інвентаризацій товарно-матеріаль них цінностей обов’язкове в разі:

—        зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

—        установлення фактів розкрадань або зловживань, ушкоджень цінностей, а та-кож за розпорядженнями судово-слідчих органів;

—        пожеж, стихійних лих або техногенних аварій.

Порядок проведення інвентаризацій визначено Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошо-вих коштів, документів і розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69, зі змінами і доповненнями.

Відповідальність за проведення інвентаризації покладається на керівника під-приємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення в стислі термі-ни, визначити об’єкти, терміни проведення інвентаризації, крім випадків, коли про-ведення інвентаризації є обов’язковим.

Для проведення інвентаризації на підприємстві на підставі наказу керівника ство-рюється інвентаризаційна комісія. У ході інвентаризації здійснюється звірка фактич-ної наявності матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку. При цьому під час проведення інвентаризації виробничих запасів вони мають бути розсортовані та розкладені за найменуваннями, сортами, розмірами на складах, у коморах; мають бути прикріплені ярлики з докладною інформацією щодо таких цінностей із зазна-ченням їхньої кількості, якості, маси або міри. При проведенні інвентаризації запасів,

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

які перебувають у дорозі, складаються окремі інвентаризаційні описи. Підтверджен-ням наявності таких запасів є розрахункові документи постачальника, а для товарів відвантажених — копії наданих покупцям документів на відвантаження запасів.

Сума виявлених під час інвентаризації надлишків запасів підлягає віднесенню на фінансові результати діяльності підприємства з попереднім включенням до складу доходів звітного періоду. При цьому в обліку буде здійснено певні записи (табл. 5.16).

Таблиця 5.16

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                            Кредит

1. Відображено надлишки матеріалів, виявлені при ін-вентаризації     Акт інвентариза-ції   201 «Сировина й ма-теріали»    719 «Інші доходи від операційної діяльно-сті»

2. Закрито рахунки напри-кінці звітного періоду Бухгалтерська довідка          719 «Інші доходи від операційної діяльно-сті»    791 «Фінансовий ре-зультат основної ді-яльності»

Нестачі, виявлені в ході інвентаризації, відображаються в бухгалтерському об-ліку відповідно до п. 27 П(С)БО 9 «Запаси». Відповідно до цього пункту вартість по-вністю втрачених (зіпсованих або відсутніх) запасів списується на витрати звітного періоду. При цьому суми виявлених нестач і втрат від псування цінностей до при-йняття рішень за конкретними винними особами відображаються в забалансовому обліку. Із цією метою використовується субрахунок 072 «Невідшкодовані нестачі й втрати від псування цінностей» забалансового рахунка 07 «Списані активи» Плану рахунків. При цьому в обліку буде здійснено записи, наведені в табл. 5.17.

Таблиця 5.17

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                           Кредит

1.   Відображено   нестачу матеріалів         Акт інвентаризації    947 «Нестачі й втрати від псування ціннос-тей»            201 «Сировина й ма-теріали»

2. Відображено суму не-стачі до з’ясування винної особи         Акт інвентаризації    072 «Невідшкодовані нестачі й втрати від псування цінностей» —

3.  Відображено  закриття рахунків наприкінці звіт-ного періоду          Бухгалтерська до-відка         791 «Фінансовий ре-зультат основної ді-яльності»     947 «Нестачі й втра-ти від псування цін-ностей»

Аналітичний облік на забалансовому рахунку ведеться по кожному списаному активу.

У випадку встановлення осіб, винних у псуванні або недостачі, їм пред’являється позов на відшкодування суми втрат.

Розмір збитку від нестачі, що підлягає стягненню з винної особи, розрахову-ється відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,

Розділ 5. Облік виробничих запасів

знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ від 22.01.1996 р. за № 116. Вказаним Порядком встановлено механізм визначення збит-ків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, крім ко-штовного каміння та валютних цінностей.

Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цін-ностей визначається за балансовою вартістю цих цінностей (за вирахуванням амор-тизаційних відрахувань), але не нижче від 50 відсотків балансової вартості на момент встановлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які щомісячно визначає Міністерство статистики, відповідного розміру податку на додану вартість і розміру акцизного збору для підакцизних товарів за формулою

Р = \(Б — Л)х /    + ПДВ + A ,1х 2,  (5.6)

де  Р — розмір збитків, (грн),

Бд — балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, зни-щення (псування) матеріальних цінностей, грн;

A — амортизаційні відрахування грн;

/ . — загальний індекс інфляції;

ПДВ — розмір податку на додану вартість, грн;

A , — розмір акцизного збору грн.

30.

Сума, що підлягає відшкодуванню винною особою, зараховується до складу дебі-торської заборгованості і включається до складу доходів звітного періоду.

Сума відшкодування, що надійшла від винної особи, відображається за дебетом рахунків обліку грошових коштів, при погашенні шляхом внесення її в касу підпри-ємства або за дебетом рахунків з оплати праці, при погашенні шляхом утримання з її заробітку, з одночасним списанням раніше відображеної суми дебіторської заборго-ваності.

Далі частина суми, що надійшла від винної особи, у розмірі виявленої нестачі списується на фінансовий результат підприємства, а частина, що залишилася, під-лягає перерахуванню до бюджету.

Після встановлення конкретних винних осіб сума нестачі списується із забалан-сового рахунка. При цьому в обліку мають місце записи (табл. 5.18).

Таблиця 5.18

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                              Кредит

1. Відображено суму, що підлягає відшко-дуванню винною осо-бою   Акт інвентаризації    375   «Розрахунки   по відшкодуванню  нане-сених збитків»   716 «Відшкодування раніше списаних ак-тів»

2.    Утримано    суму збит ку   із   заробітку працівника  Акт інвентаризації Бухгалтерська     до-відка        661   «Розрахунки   по оплаті праці»       375 «Розрахунки по відшкодуванню нане-сених збитків»

3. Списано суму не-стачі     Бухгалтерська     до-відка                 072 «Невідшкодовані нестачі й втрати від псування цінностей»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 5.18

4. Відображено суму, що підлягає перераху-ванню до бюджету            Акт інвентаризації Бухгалтерська     до-відка    716 «Відшкодування ра ніше списаних актів»       641 «Розрахунки за податками»

5. Сума нестачі, пере-рахована до бюджету         Платіжне доручення 641   «Розрахунки   за податками»  31 «Рахунки в банках»

6.  Відображено  зак-риття   рахунків   на-прикінці звітного пе-ріоду   Бухгалтерська     до-відка     716    «Відшкодування раніше   списаних   ак-тів»          791 «Фінансовий ре-зультат   основної   ді-яльності»

Відповідно з чинним законодавством, незалежно від того, встановлено чи не вста-новлено винну особу, вартість відсутніх запасів списується на витрати звітного пе-ріоду.

В обліку підприємства сума нестачі, по якій винна особа не встановлена, відобра-зиться, як показано в табл. 5.19.

Таблиця 5.19

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                           Кредит

1. Відновлено суму ПДВ, яка приходиться на суму нестачі        Акт інвентаризації Бухгалтерська    до-відка            641 «Розрахунки за податками»      644 «Податковий кре-дит»

2.  Включено  до  складу витрат  звітного  періоду суму ПДВ    Бухгалтерська    до-відка      947 «Нестачі і втра-ти від псування цін-ностей»           644 «Податковий кре-дит»

3. Відображена сума не-стачі          Акт інвентаризації    947 «Нестачі і втра-ти від псування цін-ностей»  20 «Виробничі запа-си»

4. Відображено закриття рахунків у кінці звітного періоду          Бухгалтерська    до-відка      791     «Фінансовий результат  основної діяльності»      947 «Нестачі і втрати від псування ціннос-тей»

До складу витрат звітного періоду з аналогічним відображенням у бухгалтерсько-му обліку включається вартість зіпсованих запасів, а також тих запасів, які втратили первісні якості та очікувані вигоди і списуються з балансу.

Малоцінні та швидкозношувані предмети інвентаризуються за місцями їхньої зберігання або знаходження та особами, які несуть матеріальну відповідальність за їхнє збереження. У ході проведення інвентаризації встановлюється правильність від-несення господарських засобів до групи МШП.

При проведенні інвентаризації комісія з’ясовує:

—        чи закріплені за матеріально відповідальними особами малоцінні і швидкозно-шувані предмети, які перебувають на складі та в експлуатації;

—        чи проведено маркування МШП;

—        яким чином організовано облік МШП у місцях їхнього використання.

Розділ 5. Облік виробничих запасів

До інвентаризаційного опису МШП заносяться за найменуванням відповідно до номенклатури за первісною вартістю.

Можливе складання групових описів на МШП (які видані в індивідуальне корис-тування) із зазначенням осіб, яким видані такі предмети. При цьому обов’язковою умовою є ведення особистих карток таких предметів та наявність підпису особи, що отримала МШП, у інвентаризаційному описі.

На МШП, які стали непридатними, але ще не списані з балансу, складається акт із зазначенням терміну експлуатації, причин непридатності та шляхів можливого ви-користання цих предметів у господарських цілях. Такі МШП в інвентаризаційному описі не відображаються.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_fb1d72253a20a05e496c3d288db88323, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0