Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.8.2. Облік товарів за цінами продажу : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.8.2. Облік товарів за цінами продажу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

У разі використання методу обліку товарів за цінами продажу товари відобра-жаються в обліку за вартістю їхнього продажу, тобто за тією вартістю, за якою вони будуть реалізовані покупцям. При цьому підприємство оприбутковує товар, що на-дійшов, за первісною (купівельною) вартістю, після чого відображає суму торговель-ної націнки.

Торговельна націнка — це різниця між продажною й покупною вартістю товарів.

Реалізація товарів покупцям регламентується П(С)БО як вибуття товарів, отже, виникає необхідність визначити собівартість товарів, що вибувають.

П(С)БО 9 «Запаси» передбачено методи списання вартості запасів, що вибува-ють, одним із яких є метод ціни продажу. Його застосовують підприємства, які мають значну й змінну номенклатуру товарів із майже однаковим рівнем торговельної на-цінки. Метод ґрунтується на розрахунку підприємствами роздрібної торгівлі серед-нього відсотка торговельних націнок.

Середній відсоток торговельних націнок визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця й торговельних націнок, нарахова-них на отримані у звітному місяці товари, на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця й продажної (роздрібної) вартості отри-маних у звітному місяці товарів.

Розділ 5. Облік виробничих запасів

За середнім відсотком і продажною вартістю реалізованих протягом звітного мі-сяця товарів розраховується сума торговельної націнки, що відноситься на реалізовані товари. Після цього собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націн-ки, що відноситься до них.

З використанням формул порядок визначення собівартості реалізованих товарів методом ціни продажу виглядає так:

1          ТП +ТН

) Середній відсоток =      п        ох 100 ;      (5.3)

Тп+То

2)         ТН     =Середній відсотокхТ     ;      (5.4)

3)         Собівартістьреал=Треал-ТНреал.   (5.5)

де ТН — залишок торговельних націнок на початок звітного місяця (Кт 285 «Торго-вельна націнка» на початок місяця);

ТН — сума торговельних націнок, що нарахована на товари, отримані у звітному місяці (кредитовий оборот по рахунку 285 «Торгова націнка»);

Т — продажна вартість залишку товарів на початок звітного місяця (Дт 282 «То-вари в торгівлі» на початок місяця);

Т — продажна вартість отриманих в звітному місяці товарів (дебетовий оборот по рахунку 282 «Товари в торгівлі»);

Т     — продажна вартість реалізованих товарів.

ТН     — сума торговельних націнок, що відноситься на реалізовані товари.

Не включаються до складу собівартості реалізованих товарів адміністративні ви-трати, витрати на збут та інші операційні витрати. Такі витрати враховуються про-тягом звітного періоду на окремих рахунках:

92        «Адміністративні витрати»;

93        «Витрати на збут»;

94        «Інші витрати операційної діяльності».

Суми торговельних націнок, згідно з П(С)БО, враховуються на рахунку 28 «То-вари» субрахунок 285 «Торгова націнка». Цей субрахунок є регулюючим субрахун-ком рахунку 28 «Товари». За кредитом субрахунка відображається збільшення суми торговельної націнки, а за дебетом — зменшення (списання). Визначена розрахун-ковим шляхом величина торговельних націнок, що приходяться на реалізовані про-тягом звітного місяця товари, списується із субрахунка 285. При цьому виконується така проводка: Дт 285 «Торгова націнка» — Кт 282 «Товари в торгівлі».

Облік фінансових результатів реалізації товарів ведеться на субрахунку 791 «Ре-зультат основної діяльності» рахунку 79 «Фінансові результати».

У дебет цього субрахунку списуються:

—        фактична собівартість реалізованих товарів (без торговельних націнок);

—        адміністративні витрати;

—        витрати на збут;

—        інші операційні витрати.

За кредитом субрахунка 791 «Результат основної діяльності» відображаються доходи від реалізації й інші операційні доходи.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Порядок відображення реалізації товарів, облік яких ведеться в продажних цінах, представлено в табл. 5.15.

Таблиця 5.15

Кореспонденція рахунків по операціях реалізації товарів

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                             Кредит

1. Оприбутковано товари    Прибуткова   нак-ладна       282 «Товари в торгів-лі»      63 «Розрахунки з по-стачальниками й під-рядниками»

2. Відображено суму ПДВ   

            644 «Податковий кре-дит»  63 «Розрахунки з по-стачальниками й під-рядниками»

3. Відображено податковий кредит з ПДВ            Податкова      нак-ладна      641   «Розрахунки   за податками»            644 «Податковий кре-дит»

4. Сплачено рахунок по-стачальника        Платіжне доручен-ня           63 «Розрахунки з по-стачальниками й під-рядниками»         31 «Рахунки в банку»

5.    Відображено    торго-вельну націнку на товар, що надійшов          Бухгалтерський розрахунок 282 «Товари в торгів-лі»     285 «Торгова націнка»

6. Реалізовано товари за готівку     Товарний звіт            30 «Каса»       702 «Дохід від реалі-зації товарів»

7. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ       Касові чеки    702 «Дохід від реалі-зації товарів»  641 «Розрахунки за податками»

8.  Списано  собівартість реалізованих товарів    Бухгалтерська до-відка         902 «Собівартість ре-алізованих товарів»          282 «Товари в торгів-лі»

9. Списано суму торго-вельної націнки    Бухгалтерська до-відка         285 «Торгова націн-ка»        282 «Товари в торгів-лі»

10. Відображено закриття рахунків по закінченню звітного періоду      Бухгалтерська до-відка         791 «Результат осно-вної діяльності» 702 «Дохід від реалі-зації товарів»     791 «Результат основної діяльності» 902 «Собівартість ре-алізованих товарів»