Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.7. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.7. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

До МШП відносяться малоцінні й швидкозношувані предмети строком вико-ристання не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він пере-вищує один рік. Вартісного критерію для МШП національними стандартами обліку не встановлено, але передбачено обмеження щодо строку служби МШП. Підпри-ємство самостійно повинно розподілити наявні на його балансі МШП на дві групи (рис. 5.2).

МШП

 

МШП в необоротных активах

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

 

МШП в запасах

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

 

Рис. 5.2. Види МШП

Перша група — це МШП, термін корисного використання яких менший ніж один рік (операційного циклу). Такі МШП входять до складу запасів підприємства, облі-ковуються на рахунку 22 «Малоцінні й швидкозношувані предмети» і відображають-ся в другому розділі активу Балансу в складі виробничих запасів (рядок 100 Балансу «Виробничі запаси»).

Друга група — це МШП, термін корисного використання яких перевищує один рік (операційний цикл). Такі матеріальні цінності підлягають включенню до складу необоротних активів підприємства, обліковуються на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» і відображаються в першому розділі активу Балансу у складі необоротних активів.

До МШП, що враховують у складі запасів підприємства, належать предмети, тер-мін використання яких не перевищує один рік (операційний цикл), зокрема інстру-менти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

Відповідно до Плану рахунків № 291, облік МШП ведеться на рахунку 22 «Ма-лоцінні й швидкозношувані предмети». Субрахунки до цього рахунка підприємство відкриває самостійно залежно від видів МШП.

Документування операцій з МШП

У процесі документування господарських операцій з МШП використовують пер-винні документи (табл. 5.11).

Відповідно до П(С)БО, при передачі МШП зі складу в експлуатацію знос не на-раховується, а вартість МШП виключається зі складу активів підприємства (тобто списується з рахунка 22) і відноситься на витрати звітного періоду. Протягом тер-міну фактичного використання повинен бути організований оперативний кіль-кісний облік МШП на місцях їхньої експлуатації й за відповідними матеріально-відповідальними особами.

Розділ 5. Облік виробничих запасів

Таблиця 5.11

Первинні документи

Типова форма           Назва  Призначення

МШ-1 Відомість на поповне-ння   (вилучення)   по-стійного запасу інстру-ментів (пристроїв)            Використовується для обліку зміни запасу ін-струментів (пристроїв) у роздавальних коморах на підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного оборотного (обмінно-го) фонду. На підставі даних відомості вносять-ся зміни до картки складського обліку матеріалів інструментально-роздавальної комори

МШ-2 Картка обліку МШП Використовується для обліку предметів, виданих під розписку робітнику чи бригадиру з роздаваль-ної комори цеху для тривалого використання

МШ-3 Замовлення на ремонт або заточування інстру-ментів (пристроїв)       Використовується для обліку інструментів (при-строїв), переданих на заточування або ремонт, що проводиться у централізованому порядку

МШ-4 Акт вибуття МШП    Використовується для оформлення псування та витрат інструментів (пристроїв) та інших МШП

МШ-5 Акт   на   списання   ін-струментів (пристроїв) та їх обмін на придатні            Використовується для оформлення списання інстру-ментів (пристроїв), що стали непридатними, та обмі-ну їх на придатні на тих підприємствах, де облік про-водиться за методом обмінного (оборотного) фонду

МШ-6 Особова картка обліку спецодягу,   спецвзуття та запобіжних пристро-їв       Використовується для обліку спецодягу, спецвзут-тя та запобіжних пристроїв, які видаються робітни-кам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами. Ведеться в одному при-мірнику і зберігається в цеху (дільниці)

МШ-7 Відомість обліку видачі (повернення) спецодя-гу, спецвзуття та запо-біжних пристроїв            Використовується для обліку видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв робітникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами

МШ-8 Акт на списання МШП        Використовується для оформлення списання мо-рально застарілих, зношених і непридатних для по-дальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв піс-ля закінчення строку використання, інших МШП і здавання їх до комори для утилю

Приклад 5.3. Підприємством у звітному періоді придбано МШП на суму 180 грн (у тому числі ПДВ — 30 грн). Частину МШП на суму 60 грн передана в експлуатацію.

Ці операції будуть відображені у реєстрах бухгалтерського обліку (табл. 5.12).

Таблиця 5.12

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків     Сума,

 

           

            Дебет  Кредит                грн

1. Оприбутковані МШП       Прибуткова нак-ладна         22 «Малоцінні й

швидкозношувані

предмети»      63 «Розрахунки з постачальниками й підрядниками»     150

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 5.12

2. Відображено суму ПДВ    Прибуткова нак-ладна         644 «Податковий кредит»    63 «Розрахунки з постачальниками й підрядниками»           30

3. Відображено податковий кредит з ПДВ            Податкова нак-ладна           641 «Розрахунки за податками»            644 «Податковий кредит»    30

4. Сплачено рахунок постачальника          Платіжне доручен-ня           63 «Розрахунки з постачальниками й підрядниками»          31 «Рахунки в бан-ку»          180

5. Передані МШП в експлуатацію  Лімітно-забірна карта, акт-вимога  23 «Виробництво»    22 «Малоцінні й

швидкозношувані

предмети»      60

У випадку повернення придатних для подальшого використання МШП на склад їх оприбутковують за дебетом рахунка 22 «Малоцінні й швидкозношувані предмети» і кредитом рахунка 71 «Інший операційний дохід».

Приклад 5.4. Протягом звітного періоду МШП первісною вартістю 80 грн передані зі скла-ду в експлуатацію. Через деякий час частина МШП на суму 40 грн повернута на склад підпри-ємства.

В обліку підприємства ці операції будуть відображені так, як показано в табл. 5.13.

Таблиця 5.13

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет                        Кредит

 

1. Передані МШП в експлуатацію  Лімітно-забірна карта, вимога         23 «Виробництво»    22 «Малоцінні й

швидкозношувані

предмети»      80

2. Повернуті МШП із експлуатації на склад           Накладна на внут-рішнє переміщення       22 «Малоцінні й

швидкозношувані

предмети»      71 «Інший опера-ційний дохід»      40

МШП, термін корисного використання яких більший ніж один рік або один опе-раційний цикл, зараховуються до складу необоротних матеріальних активів підпри-ємства. Порядок обліку таких активів регламентується П(С)БО 7 «Основні засоби».