Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.6.4.2. Обмін неподібними активами : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.6.4.2. Обмін неподібними активами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

У випадку обміну неподібними запасами в бухгалтерському обліку підприємства необхідно відобразити дохід (виторг) від реалізації.

Згідно з п. 23 П(С)БО 15 «Дохід», сума доходу за бартерним контрактом визнача-ється за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, отриманих або які підлягають отриманню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переда-них або отриманих коштів та/або їхніх еквівалентів.

Якщо справедливу вартість активів, отриманих або тих, які підлягають отриман-ню за бартером, достовірно визначити неможливо, то дохід визнається за справедли-вою вартістю активів (крім грошових коштів та їхніх еквівалентів), переданих за цим бартерним контрактом.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Приклад 5.2. Підприємство А здійснює обмін дизельного палива первісною вартістю 500 грн (справедлива вартість — 550 грн) на будівельні матеріали (первісна вартість — 600 грн, справедлива вартість — 550 грн) з підприємством Б. Договірна вартість прийнята на рівні спра-ведливої вартості й становить 550 грн ( ПДВ 110 грн; разом — 660 грн).

Визначення первісної вартості запасів, отриманих в результаті операцій обміну, і розмір доходу в кожної із сторін подано в табл. 5.9.

Таблиця 5.9

Визначення показників

Показник        Підприємство А        Підприємство Б

 

Первісна    вартість    запасів, отриманих в результаті опе-рацій обміну          550 грн (справедлива вартість отриманих будматеріалів)    550 грн (справедлива вартість отриманого палива)

Дохід   550 грн (справедлива вартість отриманих будматеріалів)          550 грн (справедлива вартість отриманого палива)

В обліку сторін операції з обміну неподібними активами відобразяться так, як показано в табл. 5.10.

Таблиця 5.10

Відображення у бухгалтерському обліку обмінних операцій

 

Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

            Дебет                                    Кредит           

 

У підприємства «А»

1. Відвантажено паливо      36 «Розрахунки з покуп-цями і замовниками»      712 «Дохід від реалізації інших оборотних акти-вів» 660

2. Відображено суму ПДВ    712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»         643 «Податкові зобов’я-зання  110

3. Відображено податкові зо-бов’язання з ПДВ   643 «Податкові зобов’я-зання»       641 «Розрахунки за по-датками»        110

4. Списано первісну вартість палива         943 «Собівартість реалі-зованих виробничих за-пасів»  203 «Паливо»       500

5. Оприбутковано будівельні матеріали    205 «Будівельні матеріа-ли»            63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»        550

6. Відображено суму ПДВ    644 «Податковий кредит»    63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»            110

7. Відображено податковий кредит з ПДВ            641 «Розрахунки за по-датками»    644 «Податковий кредит»            110

8. Проведено залік заборгова-ності            63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»  36 «Розрахунки з покуп-цями і замовниками»           660

Розділ 5. Облік виробничих запасів

Продовження табл. 5.10

9. Відображено закриття ра-хунків   наприкінці   звітного періоду        712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» 791 «Результат основної діяльності»           791 «Результат основної діяльності»

943 «Собівартість реалі-зованих виробничих за-пасів»  550 500

У підприємства «Б»

 

1. Оприбутковано паливо   203 «Паливо»            63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»  550

2. Відображено  податковий кредит з ПДВ           644 «Податковий кредит»    63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»        110

3. Відображено податкові зо-бов’язання з ПДВ   643 «Податкові зобов’я-зання»       641 «Розрахунки за по-датками»        110

4. Відображено відвантажен-ня будматеріалів     36 «Розрахунки з покуп-цями і замовниками»      712 «Дохід від реалізації інших оборотних акти-вів»   660

5. Відображено суму подат-кових зобов’язань з ПДВ     712 «Дохід від реалізації інших   оборотних   акти-вів»            643 «Податкові зобов’я-зання»       110

6. Відображено  податковий кредит з ПДВ           641 «Розрахунки за по-датками»    644 «Податковий кредит»            110

7. Списано первісну вартість відвантажених будматеріалів       943 «Собівартість реалі-зованих  виробничих за-пасів»         205 «Будівельні матеріа-ли»            600

8. Проведено залік заборгова-ності            63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»  36 «Розрахунки з покуп-цями і замовниками»           660

9. Відображено закриття ра-хунків   наприкінці   звітного періоду        712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» 791 «Результат основної діяльності»           791 «Результат основної діяльності»

943 «Собівартість реалі-зованих виробничих за-пасів»  550 600

Якщо проводиться обмін неподібними активами, справедливі вартості яких різні, то має місце доплата коштами. При цьому підприємство, що передає активи з мен-шою справедливою вартістю, доплачує підприємству, від якого одержує активи з більшою справедливою вартістю, суму різниці між справедливими вартостями об-мінюваних активів.

Первісною вартістю активів, отриманих в обмін на неподібні активи, є справед-лива вартість отриманих запасів. При цьому сума доходу в бухгалтерському обліку визначається, виходячи зі справедливої вартості отриманих або тих, які підлягають отриманню, запасів, зменшеної (збільшеної) відповідно на суму переданих (отрима-них) грошових коштів.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика