Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.6.4.1. Обмін подібними активами : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.6.4.1. Обмін подібними активами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

При здійсненні операцій обміну подібними активами підприємство обмінює за-паси, що мають певне функціональне призначення й певну справедливу вартість, на запаси іншого підприємства, що мають таке саме функціональне призначення й таку саму справедливу вартість. При цьому справедлива вартість отриманих запасів пови-нна дорівнювати справедливій вартості переданих запасів (приміром, це може бути обмін запчастин справедливою вартістю 200 грн на запасні частини справедливою вартістю 200 грн.).

Справедлива вартість активу, що обмінюється, може не збігатися з його первіс-ною (балансовою) вартістю.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таким чином, первісною вартістю запасів, отриманих у результаті обміну на по-дібні, виступає:

—        або балансова вартість переданих запасів (якщо вона менша або дорівнює справедливій вартості);

—        або справедлива вартість (якщо балансова вартість переданих запасів переви-щує їхню справедливу вартість).

Обмін подібними запасами являє собою рівноцінний обмін. У результаті такого обміну у підприємства не відбувається збільшення активів і, отже, не визнається до-хід. Так, згідно п. 9 П(С)БО 15 «Дохід», при обміні продукцією (товарами, роботами, послугами й іншими активами), які подібні за призначенням і мають однакову спра-ведливу вартість, дохід не визнається, отже, не відбувається визначення фінансового результату за такою операцією.

У табл. 5.8 наведено типові бухгалтерські проведення при здійсненні обмінних операцій.

Таблиця 5.8

Відображення в обліку обмінних операцій

 

Зміст операції            Кореспонденція рахунків

 

            Дебет                                     Кредит

У підприємства А

1. Відвантажено запчастини за дого-вором міни 36 «Розрахунки з покуп-цями та замовниками»   207 «Запасні частини»

– списано первісну вартість зап-частин   

           

 

– списано різницю між балансо-вою й справедливою вартістю переданих запчастин         949 «Інші витрати опера-ційної діяльності»      207 «Запасні частини»

2. Відображено суму ПДВ    36 «Розрахунки з покуп-цями та замовниками»   643 «Податкові зобов’я-зання»

3. Відображено податкові зобов’я-зання з ПДВ   643   «Податкові   зобов’я-зання»   641 «Розрахунки за подат-ками»

4. Оприбутковано запасні частини, отримані за обміном           207 «Запасні частини»         63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»

5. Відображено суму ПДВ    644 «Податковий кредит»    63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»

6. Відображено податковий кредит з ПДВ            641 «Розрахунки за подат-ками»    644 «Податковий кредит»

7. Проведено залік заборгованості  63 «Розрахунки з поста-чальниками  й  підрядни-ками»            36 «Розрахунки з покуп-цями та замовниками»

У підприємства Б

 

1. Отримано запчастини     207 «Запасні частини»         63 «Розрахунки з поста-чальниками  й  підрядни-ками»

Розділ 5. Облік виробничих запасів

Продовження табл. 5.8

2. Відображено податковий кредит з ПДВ, виходячи з договірної вартості     644 «Податковий кредит»    63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»

3. Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ, виходячи з до-говірної вартості       643   «Податкові   зобов’я-зання»          641 «Розрахунки за подат-ками»

4. Відвантажено запасні частини   36 «Розрахунки з покуп-цями та замовниками»   207 «Запасні частини»

5.     Списано     суму     податкових зобов’язань з ПДВ  36 «Розрахунки з покуп-цями та замовниками»   643 «Податкові зобов’я-зання»

6. Відображено право на податковий кредит з ПДВ       641 «Розрахунки за подат-ками»    644 «Податковий кредит»

7. Проведено залік заборгованості  63 «Розрахунки з поста-чальниками  й  підрядни-ками»            36 «Розрахунки з покуп-цями та замовниками»

Оприбуткування отриманих внаслідок операцій обміну запасів проводиться або за первісною вартістю переданих запасів, або за справедливою вартістю. Якщо первісна вартість переданих запасів менша від їхньої справедливої вартості, то неза-лежно від вартості, зазначеної в документах постачальника, підприємство отримані в результаті операцій обміну запаси оприбутковує по такій самій вартості, за якою в нього в обліку значилися передані запаси. Якщо ж первісна вартість переданих за-пасів перевищує справедливу вартість, то незалежно від вартості, зазначеної в доку-ментах постачальника, отримані в результаті операцій обміну запаси, підприємство оприбутковує за справедливою вартістю. За вартістю, зазначеною в документах по-стачальника, отримані в результаті операцій обміну запаси, будуть оприбутковані підприємством лише в тому випадку, якщо первісна вартість переданих запасів до-рівнює первісній вартості отриманих запасів і при цьому менша від їхньої справед-ливої вартості. На практиці така ситуація трапляється дуже рідко. Тому первинні документи, виписані постачальником, не відображатимуть даних, необхідних для оприбутковування отриманих в результаті операцій обміну запасів. У такому разі бухгалтер має скласти додаткові первинні документи в довільній формі, за допомо-гою яких вартість, відображена в документах постачальника, буде уточнюватися.