Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.6.1. Методи оцінювання вартості вибуття запасів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.6.1. Методи оцінювання вартості вибуття запасів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

Існують такі методи оцінювання вартості вибуття запасів:

1)         ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

2)         середньозваженої собівартості;

3)         нормативних витрат;

4)         ціни продажу;

5)         ФІФО (за собівартістю перших за часом надходження запасів).

Якщо запаси вибувають, то підприємство може використовувати різні методи оцінювання. Метод підприємство вибирає самостійно, однак для всіх одиниць бух-галтерського обліку запасів, які мають однакове призначення та однакові умови використання, може застосовуватися тільки один метод. Тобто підприємство при

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

списанні одного й того самого виду запасів не може застосовувати різних методів списання.

Метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів

За ідентифікованою собівартістю оцінюються запаси, які відпускаються для спе-ціальних замовлень і проектів, а також запаси, що не можуть замінити один одного. Сутність такого методу полягає в тому, що вартість запасів, які вибувають, визнача-ється окремо за кожною одиницею запасів (тобто одиниця запасів вибуває за такою самою вартістю, за якою вона була оприбуткована під час надходження). Такий метод доцільно застосовувати за невеликою кількості запасів, що вибувають, коли легко від-слідковувати, за якою вартістю такі запаси були зараховані на баланс. При цьому на підприємстві має бути організовано індивідуальний облік за кожним видом запасів.

Метод середньозваженої собівартості

Цей метод зручний для підприємств, які мають велику кількість запасів різної но-менклатури, оскільки в процесі здійснення господарської діяльності вартість одного й того самого виду запасів може коливатися, то за кожною одиницею запасів визна-чається їх середня (середньозважена) вартість.

Середньозважена собівартість одиниці запасів розраховується шляхом відно-шення сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості отриманих у звітному місяці запасів до сумарної кількості запасів на початок звітно-го місяця і отриманих у звітному місяці запасів.

Середньозважену собівартість одиниці запасів визначають за такою формулою:

В +В

Cc =    зп       надх ,   (5.1)

К  +К

зп        надх

де Сс — середньозважена собівартість одиниці певного виду запасів, грн; Взп — вартість залишку запасів на початок звітного місяця, грн; Внадх — вартість запасів, що надійшли у звітному місяці, грн; Кзп — кількість одиниць певного виду запасів на початок місяця, од.; Кнадх — кількість одиниць запасів даного виду, що надійшли у звітному місяці, од.

Метод нормативних витрат

Цей метод використовується, як правило, коли треба оцінити матеріальні витра-ти у складі незавершеного виробництва та готової продукції. Суть методу полягає в тому, що собівартість запасів, які вибувають, визначається, виходячи із норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг). Норми витрат встановлює підприємство само-стійно, враховуючи при цьому нормальні рівні використання запасів, праці, виробни-чих потужностей та діючих цін. Для того щоб нормативні витрати були максимально наближені до фактичних витрат, підприємство повинно регулярно перевіряти та пе-реглядати норми витрат і ціни.

Метод ціни продажу

Цей метод визначення собівартості реалізації запасів використовують підпри-ємства торгівлі. Сутність методу полягає у використані підприємствами роздрібної торгівлі середнього відсотка торговельної націнки на товари. Собівартість реалізації

Розділ 5. Облік виробничих запасів

в цьому випадку визначається як різниця між продажною вартістю реалізованих то-варів і сумою торговельної націнки на ці товари. Сума торговельної націнки на реа-лізовані товари визначається як добуток продажної вартості реалізованих товарів і середнього відсотка торговельної націнки. Середній відсоток торговельної націнки визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного мі-сяця і торговельних націнок до продажної вартості, отриманих у звітному місяці то-варів, на суму продажної вартості залишку товарів на початок звітного місяця і про-дажної вартості отриманих у звітному місяці товарів.

Метод ФІФО

Оцінювання запасів за методом ФІФО (у перекладі з англ. — «першим надій-шов — першим вибув») ґрунтується на припущенні, що запаси використовуються в тій послідовності, в якій вони надійшли на підприємство, тобто запаси, придбані першими, і продаються першими, а запаси, які залишилися на кінець періоду, є запа-сами, які були придбані чи виготовлені в останню чергу. При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного місяця визначається за собівартістю останніх за часом над-ходження запасів.

Крім широкого вибору методів оцінювання запасів, передбачено також можли-вість використання двох систем їхнього обліку — періодичної та постійної.

Постійна система забезпечує користувачів інформацією, що дозволяє оператив-ніше управляти запасами. Ця система передбачає ведення докладних записів про ку-півлю та продаж запасів протягом звітного періоду.

За періодичної системи можна не вести детального обліку відпуску запасів про-тягом звітного періоду, а собівартості розраховують за такою формулою:

Собівартість проданих запасів = початковий залишок запасів +

+ закупки протягом звітного періоду — кінцевий залишок запасів.        (5.2)

Приклад 5.1. За даними табл. 5.4 і 5.5 про товар Б за січень 200х р. розрахуйте собівартість продажу товару за обома системами обліку.

Таблиця 5.4

Вихідні дані

 

Дата    Показник        Кількість одиниць     Ціна за одиницю

01.01.0Х         Залишок         80        10,00

10.01.0Х         Придбано       120      15,00

15.01.0Х         Продано         50        17,00

20.01.0Х         Придбано       70        16,00

25.01.0Х         продано         100      18,00

Залишок товару на кінець місяця:

80 + 120 — 50 + 70 — 100 = 120 одиниць. Протягом місяця було в наявності товару на суму:

(80х 10,00) + (120х 15,00) + (70х 16,00) = 3720 грн.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 5.5

Розрахунок собівартості продажу

Метод оцінювання        Періодична система обліку         Постійна система обліку

 

ФІФО 1.         Собівартість залишку товарів на

кінець місяця:

70х 16 = 1120 50 х 15 = 750 1870

2.         Собівартість проданих товарів:

3720 — 1870 = 1850 1.         Розрахунок собівартості прода-

жу:

15.01.0х      50 х 10,00 = 500

25.01.0х      30 х 10,00 = 300

70 х 15,00 =1050

1850

2.         Собівартість залишку на кінець

місяця:

3720 — 1850 = 1870

Середньозважена вартість   1.         Собівартість залишку товарів на

кінець місяця:

120 х (3720/270) = 120 х 13,78 = = 1653,6.

2.         Собівартість проданих товарів:

3720 — 1653,6 = 2066,4       1.         Розрахунок собівартості прода-

жу:

15.01.Ох 50х ((80х 10) + (120х 15)/ (80 +120)) = 50 х 13 = 650

25.01.0х 100 х ((150 х 13) + (70х 16)/ (150 + 70)) = 100 х 13,95 = 1395

650 + 1395 = 2045

2.         Собівартість залишку на кінець

місяця:

3720 — 2045 = 1675