Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4.5. Отримання запасів в результаті операцій обміну : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.4.5. Отримання запасів в результаті операцій обміну


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Первісна вартість запасів, отриманих у результаті операцій обміну, залежить від того, обмін подібними чи неподібними активами мав місце.

Розділ 5. Облік виробничих запасів

Первісною вартістю запасів, придбаних в результаті обміну на подібні запаси, є балансова вартість переданих запасів. При цьому якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їхня справедлива вартість. Тоді різниця між балансовою та справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду.

Первісною вартістю запасів, придбаних в обмін на неподібні запаси, є справедли-ва вартість отриманих запасів.

У практичній діяльності підприємства господарські операції з надходження ви-робничих запасів оформлюються бухгалтерськими записами (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Кореспонденція рахунків з обліку надходження запасів

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1 2

3

4 5 6 7 8 9       Переведено виробничі запаси з однієї категорії до іншої 20 «Виробничі за-паси»       20 «Виробничі за-паси»

 

            Оприбутковано виробничі запаси, повернуті з виробництва або виготовлені власними силами   20 «Виробничі за-паси»            23 «Виробницт во»

 

            Зменшено суму браку на вартість відходів від бракованої продукції, яку переведено до складу виробничих запасів  20 «Виробничі за-паси»       24 «Брак у вироб-ництві»

 

            Переведено до складу запасів активи, що були придбані як товар для продажу         20 «Виробничі за-паси»  28 «Товари»

 

            Оприбутковано за справедливою вартістю за-паси, одержані в результаті обміну на неподібні активи            20 «Виробничі запаси»        36 «Розрахунки з покупцями і за-мовниками»

 

            Відображено надходження виробничих запасів у рахунок погашення дебіторської заборгова-ності            20 «Виробничі за-паси»       37 «Розрахунки з різними дебітора-ми»

 

            Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою     20 «Виробничі за-паси»       372 «Розрахунки з підзвітними осо-бами»

 

            Оприбутковано виробничі запаси як внесок до статутного капіталу    20 «Виробничі за-паси»       40 «Статутний ка-пітал», 46 «Нео-плачений капітал»

 

            Відображено формування пайового капіталу, передбаченого установчими документами, за рахунок внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підпри-ємства,    житлово-будівельного    кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств у ви-гляді виробничих запасів          20 «Виробничі за-паси»            41 «Пайовий капі-тал»

10

Проведено дооцінювання запасів

20 «Виробничі за- 423 «Дооцінка ак-

паси»  тивів»

 

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 5.3

 

11 12 13

14 15 16 17 18           Відображено надходження виробничих запасів, отриманих як цільове фінансування            20 «Виробничі за-паси»       48 «Цільове фінан-сування і цільові надходження»

 

            Віднесено до первісної вартості придбаних ви-робничих запасів суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству      20 «Виробничі за-паси»       64 «Розрахунки за податками й пла-тежами»

 

            Оприбутковано безоплатно одержані виробни-чі запаси          20 «Виробничі за-паси»       718 «Дохід від безоплатно одер-жаних оборотних активів»

 

            Оприбутковано надлишки запасів, виявлених в результаті інвентаризації      20 «Виробничі за-паси»            719 «Інші доходи від операційної ді-яльності»

 

            Одержано запаси в результаті обміну на непо-дібні активи       20 «Виробничі за-паси»       742 «Дохід від реалізації необо-ротних активів»

 

            Оприбутковано запаси, що надійшли безоплат-но          20 «Виробничі за-паси»       745 «Дохід від безоплатно одер-жаних активів»

 

            Оприбутковано виробничі запаси, одержані внаслідок надзвичайних подій  20 «Виробничі за-паси»            75 «Надзвичайні доходи»

 

            Передано запаси в обмін на акції акціонерного товариства       14 «Довгостроко-ві   фінансові   ін-вестиції»         20 «Виробничі за-паси»