Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1.1. Економічна сутність категорії «запаси», класифікація запасів та основні завдання їх обліку : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.1.1. Економічна сутність категорії «запаси», класифікація запасів та основні завдання їх обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

У спеціальній літературі досить часто застосовується поняття «виробничі за-паси», яке прийшло на заміну поняттю «матеріали». Іноді, при визначенні поняття матеріальних оборотних активів, застосовується термін «цінності». Однак поняття «цінність» є описовою категорією, ознакою, якісним або критеріальним показником, що характеризує запаси як економічні елементи, які мають користь для їх власника і можуть принести йому економічні вигоди.

Терміни «товарно-матеріальні активи» і «товарно-матеріальні запаси» не досить прийнятні для застосування з причини охоплення ними активів, що мають матері-альну форму, які можуть бути як оборотними, так і необоротними. При цьому домі-нує припущення, що вони можуть бути продані.

Найбільше відображає характерні властивості речових елементів виробництва термін «товарно-виробничі запаси», основне призначення яких — оброблення в про-цесі виробництва, формування основи виробів, при цьому враховується можливість перебування їх у складі резервів у вигляді виробничих запасів на складі або готових виробів (товарів), що зберігаються на складах.

Крім того, для забезпечення виробництва підприємство створює запаси малоцін-них та швидкозношуваних предметів.

Для правильної організації обліку запасів важливе значення має їх науково об-ґрунтована класифікація. Як уже зазначалося, товарно-виробничі запаси є складо-вою частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні (виробничі) ресурси. Класифікація економічних (виробничих) ресурсів наведена на рис. 5.1.

Запаси відносяться до матеріальних економічних ресурсів і можуть перебувати як у сфері виробництва (засоби та предмети праці), так і у сфері обігу (продукти пра-ці).

Запаси можна класифікувати за такими ознаками.

Розділ 5. Облік виробничих запасів

1.         За призначенням та термінами утворення:

—        сезонні — запаси, які використовуються при сезонному виробництві або сезон-них поставках;

—        постійні — запаси, які забезпечують безперебійність виробництва між черго-вими поставками.

2.         За місцем знаходження:

—        у виробництві — запаси, які перебувають у процесі виробництва продукції (у

процесі оброблення);

Класифікація економічних ресурсів

За складом

 

Матеріальні

 

Фінансові

 

Трудові

 

Природні

 

 

 

За походженням

 

Первинні - запаси, що надійшли на підприємство ззовні, від

інших підприємств і не підлягали обробленню на даному

підприємстві

 

Вторинні - матеріали і вироби, що після первинного використання можуть застосовуватися вдруге у виробництві

Вільні - запаси, що знаходяться у надлишку на підприємстві

 

За обсягом

 

Обмежені - запаси, що знаходяться в обмеженій кількості на підприємстві

 

Засоби праці

 

За структурою

 

Предмети праці - запаси сировини, основних і допоміжних

матеріалів, напівфабрикатів власного виробництва,

купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів,

палива, запчастин, тари і тарних матеріалів

 

Продукти праці - товари, що перебувають у сфері обігу, a також продукція, що знаходиться в дорозі

За сферою використання

 

У сфері виробництва

 

У сфері обігу

 

У невиробничій сфері

 

 

 

Рис. 5.1. Класифікація економічних (виробничих) ресурсів

 

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

—        на складі — запаси, які містяться на складах підприємства;

—        у дорозі — продукція, яка перебуває в дорозі від підприємства-виробника до підприємства-покупця.

3.         По відношенню до балансу:

—        балансові — запаси, які відображені в балансі підприємства (є його власністю);

—        позабалансові — запаси, які не належать підприємству і зберігаються ним за певних умов.

4.         За наявність протягом звітного періоду:

—        початкові — кількість запасів на початок звітного періоду;

—        кінцеві — кількість запасів на кінець звітного періоду.

5.         За обґрунтованістю знаходження на підприємстві:

—        нормативні — запаси, які відповідають розрахованим плановим обсягам, необ-хідним для безперебійного виробництва;

—        понаднормові — запаси, які перевищують їх планові норми.

6.         За походженням:

—        первинні — запаси, придбані чи отримані від інших підприємств;

—        вторинні — запаси, які після первинного використання можуть використову-ватися у виробництві вдруге.

7.         За сферою використання:

—        у сфері виробництва — запаси, які знаходяться у процесі виробництва (вироб-ничі запаси, незавершене виробництво);

—        у сфері обігу — готова продукція, товари;

—        у невиробничій сфері — запаси, які не використовуються у виробничому про-цесі.

8.         За ступенем ліквідності:

—        ліквідні — запаси, які можуть бути швидко перетворені на грошові кошти без значних втрат їхньої первісної вартості;

—        неліквідні — запаси, які неможливо швидко перетворити на грошові кошти і без значної втрати їхньої первісної вартості.

9.         За складом і структурою:

—        запаси незавершеного виробництва — частина продукції, що не пройшла всіх стадій оброблення;

—        виробничі запаси — сировина, основні та допоміжні матеріали, напівфабрика-ти, комплектуючі вироби, запчастини, паливо, тара, малоцінні та швидкозно-шувані предмети (МШП);

—        запаси готової продукції — закінчена виробництвом продукція, яка знаходить-ся на складі підприємства;

—        товарні запаси — товари, придбані для перепродажу та власного споживання.

Основні завдання обліку запасів:

1)         контроль за збереженням матеріальних цінностей на місцях їхнього зберіган-ня і на всіх стадіях оброблення;

2)         відповідність складських запасів нормативам;

3)         своєчасне та правильне документальне оформлення руху запасів;

4)         систематичний контроль за дотриманням установлених норм запасів, вияв-лення надлишкових і неліквідних матеріалів, їхньої реалізації;

5)         раціональне оцінювання виробничих запасів;

 

Розділ 5. Облік виробничих запасів

6)         виявлення і відображення в обліку витрат, пов’язаних з виготовленням запа-сів;

7)         своєчасне проведення розрахунків з постачальниками за матеріали, які зна-ходяться в дорозі, за невідфактурованими поставками.

Для нормальної життєдіяльності підприємства виробничі запаси мають бути оптимальними. Наявність надлишкових запасів призводить до заморожуван-ня капіталу підприємства.

Недостатній обсяг виробничих запасів також негативно впливає на діяльність підприємства: зменшуються обсяги виробництва та реалізації продукції через дефі-цит окремих видів запасів, відбувається недозавантаження виробничих потужностей.

Тому одним з важливих завдань є планування запасів, яке передбачає обґрунто-вані розрахунки потреби в них; налагоджені постійні канали з постачальниками, які успішно виконують свої договірні зобов’язання; визначення точних обсягів готової продукції, що використовуються на внутрішньогосподарські потреби (в таких випад-ках вона використовується як виробничі запаси).

Для виконання цього завдання в наказі про облікову політику підприємства не-обхідно передбачити:

1)         що береться за одиницю бухгалтерського обліку запасів (окремий вид (одно-рідна група) чи найменування);

2)         що включається до первинної вартості запасів, придбаних за плату;

3)         як визначати первинну вартість запасів, виготовлених самостійно;

4)         які витрати не включаються до первинної вартості, а належать до витрат того періоду, в якому вони були понесені (виявлені);

5)         порядок оцінювання та відображення запасів в обліку і звітності;

6)         метод оцінювання запасів, що буде використовуватися при відпуску запасів у виробництво та реалізації стороннім підприємствам;

7)         порядок обліку запасів, які втратили можливість приносити майбутні еконо-мічні вигоди підприємству;

8)         як обліковувати малоцінні та швидкозношувані предмети.