Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести для самоконтролю : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Тести для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

1.         Дайте якнайповніше визначення поняття нематеріальних активів:

а)         це об’єкти, що не мають товарно-речовинної форми, але мають грошову оцінку і при-

носять дохід;

б)         це об’єкти, які використовуються тривалий час і приносять дохід;

в)         це об’єкти, які можна відчужити і вони приносять дохід;

г)         це об’єкти, що не мають товарно-речовинної форми, що використовуються більше од-

ного року, мають грошову оцінку і приносять дохід.

2.         Що входить до складу нематеріальних активів:

а)         права на об’єкти інтелектуальної власності, права на сорти рослин;

б)         ділова репутація і представницькі витрати;

в)         ділова репутація організації і права на об’єкти інтелектуальної власності;

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

г) представницькі витрати, ділова репутація організації, права на об’єкти інтелектуаль-ної власності; ґ) представницькі витрати, права на об’єкти інтелектуальної власності.

3.         Який нормативний документ визначає порядок визнання і обліку нематеріальних активів:

а)         Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;

б)         Положення щодо ведення бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Украї-

ні;

в)         П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»;

г)         П(С)БО 7 «Основні засоби»;

ґ) П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»?

4.         Відповідно до П(С)БО, не можуть бути віднесений до нематеріальних активів:

а)         виняткове право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель;

б)         виняткове авторське право на програми для ЕОМ, бази даних;

в)         виняткове право власника на товарний знак і знак обслуговування, найменування

місця походження товарів;

г)         організаційні витрати, визнані, відповідно до засновницьких документів частиною

внеску учасників до статутного капіталу організації;

ґ) ділова репутація організації;

д)         витрати організацій на придбання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності.

5.         Чи належить до нематеріальних активів у бухгалтерському обліку придбана програма

автоматизації бухгалтерського обліку:

а)         так;

б)         ні;

в)         на розсуд організації?

6.         Який з наведених договорів не підтверджує переходу виконавчих прав на нематеріальні

активи:

а)         патент;

б)         ліцензійний договір;

в)         авторський договір замовлення;

г)         засновницький договір;

ґ) договір про надання права на використовування НМА?

7.         За якою вартістю приймаються на облік нематеріальні активи у випадку їхнього при-

дбання за грошові кошти:

а)         первинною;

б)         залишковою;

в)         договірною;

г)         ринковою?

8.         Яка вартість використовується для оцінювання нематеріальних активів на дату Ба-

лансу:

а)         первинна;

б)         залишкова;

в)         ринкова;

г)         договірна?

9.         Нематеріальні активи, отримані безоплатно, оцінюються за:

а) договірною вартістю;

Розділ 4. Облік нематеріальних активів

б)         ринковою вартістю;

в)         вартістю, що враховується в обліку сторони, яка передає.

10.       Нематеріальні активи, придбані за платню, оцінюються:

а)         шляхом підсумовування фактичних витрат на придбання;

б)         за ринковою вартістю;

в)         за первинною вартістю за вирахуванням нарахованої амортизації.

11.       Чи включаються витрати по доведенню нематеріальних активів до стану, в якому вони

придатні до використання, в їхню вартість:

а)         так;

б)         ні;

в)         на розсуд організації?

12.       Чи підлягають включенню в первинну вартість придбаного нематеріального активу за-

гальногосподарські та інші аналогічні витрати у випадку, якщо обліковою політикою організації

передбачено щомісячне списання цих витрат як витрат періоду:

а)         так;

б)         ні;

в)         тільки у випадках, якщо вони безпосередньо пов’язані з придбанням нематеріального

активу?

13.       Нараховані відсотки за короткостроковим кредитом, отриманим на придбання немате-

ріальних активів, до їх оприбутковування на баланс, відображаються в обліку:

а)         Дт рах. 951 «Відсотки за кредит»

Кт рах. 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

б)         Дт рах. 92 «Адміністративні витрати»

Кт рах. 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»;

в)         Дт рах. 972 «Втрати від зменшення корисності активів»

Кт рах. 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»;

г)         Дт рах. 972 «Втрати від зменшення корисності активів»

Кт рах. 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

14.       Як списується збір за реєстрацію підприємства, що створюється, визнаний відповідно до

засновницьких документів внеском засновників до статутного капіталу:

а)         на собівартість;

б)         на балансовий прибуток;

в)         на прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства;

г)         на нематеріальні активи?

15.       Яка бухгалтерська проводка складається під час оприбутковування нематеріальних ак-

тивів, внесених засновниками в рахунок внеску в статутний капітал:

а)         Дт рах. 10 «Основні засоби»

Кт рах. 46 «Неоплачений капітал»;

б)         Дт рах. 12 «Нематеріальні активи»

Кт рах. 46 «Неоплачений капітал»;

в)         Дт рах. 12 «Нематеріальні активи»

Кт рах. 40 «Статутний капітал»;

г)         Дт рах. 12 «Нематеріальні активи»

Кт рах. 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

ґ) Дт рах. 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» Кт рах. 46 «Неоплачений капітал»?

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

16.       Вкажіть правильну проводку «Оприбутковуванні нематеріальні активи, що раніше

отримані від юридичних і фізичних осіб»;

а)         Дт рах. 12 «Нематеріальні активи»

Кт рах. 46 «Неоплачений капітал»;

б)         Дт рах. 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»

Кт рах. 46 «Неоплачений капітал»;

в)         Дт рах. 12 «Нематеріальні активи»

Кт рах. 15 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

г)         Дт рах.10 «Основні засоби»

Кт рах. 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»; ґ) Дт рах. 15 «Придбання (створення) нематеріальних активів» Кт рах. 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

17.       Вкажіть правильні бухгалтерські записи по операції безоплатного надходження немате-

ріальних активів:

а)         Дт рах. 12 «Нематеріальні активи»

Кт рах. 46 «Неоплачений капітал»;

б)         Дт рах. 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»

Кт рах. 46 «Неоплачений капітал»;

в)         Дт рах. 12 «Нематеріальні активи»

Кт рах. 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»;

г)         Дт рах. 10 «Основні засоби»

Кт рах. 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»; ґ) Дт рах. 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» Кт рах. 424 «Безоплатно одержані необоротні активи».

18.       Як відображається в обліку надходження нематеріальних активів за договором від іншого

товариства за грошові кошти:

а)         Дт рах. 12 «Нематеріальні активи»

Кт рах. 46 «Неоплачений капітал»;

б)         Дт рах. 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»

Кт рах. 46 «Неоплачений капітал»;

в)         Дт рах. 12 «Нематеріальні активи»

Кт рах. 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

г)         Дт рах. 10 «Основні засоби»

Кт рах. 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»; ґ) Дт рах. 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» Кт рах. 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

19.       Витрати на придбання ліцензії на право торгівлі, виданої на рік, відображається в бух-

галтерському обліку:

а)         за дебетом рахунка 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

б)         за дебетом рахунка 12 «Нематеріальні активи»;

в)         за дебетом рахунка 91 «Загальновиробничі витрати».

20.       Амортизаційні відрахування за нематеріальними активами відображаються в бухгал-

терському обліку:

а)         зменшенням первинної вартості об’єкта.

б)         накопиченням відповідних сум на окремому рахунку;

в)         накопиченням відповідних сум на окремому рахунку або шляхом зменшенням пер-

винної вартості об’єкта.

Розділ 4. Облік нематеріальних активів