Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.11. Документування операцій з обліку нематеріальних активів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.11. Документування операцій з обліку нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

Згідно з наказом Міністерства фінансів від 22.11.2004 р. № 732, введено такі ти-пові форми обліку об’єктів права інтелектуальної власності.

Типові форми первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів: НА-1 «Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»; НА-2 «Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних акти-вів»; НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»; НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелекту-альної власності у складі нематеріальних активів».

Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-1) Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (далі — об’єкт права інтелектуальної власності) засто-совується підприємствами, установами та організаціями (далі — підприємства) не-залежно від форм власності для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використання окремих придбаних (створених) об’єктів права інтелектуаль-ної власності. При оформленні введення в господарський оборот об’єктів права ін-телектуальної власності акт складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт приймальною комісією, призначеною наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи). Акт заповнюється в одному примірнику на основі технічної, науково-технічної та іншої документації (ліцензійний договір, ав-торський договір, патент тощо), підписується головою та членами комісії, особою, від-повідальною за прийняття для використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-2) Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нема-теріальних активів застосовується для аналітичного обліку об’єктів права інтелекту-альної власності, а також для аналітичного обліку групи однотипних за призначенням та умовами використання об’єктів, що надійшли в одному календарному місяці та од-ній відповідальній за їх використання особі. Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на кожний об’єкт чи групу об’єктів права інтелектуальної власності, заповнюється в одному примірнику на підставі «Акта введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (типова форма № НА-1).

Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-3) Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нема-теріальних активів застосовується для оформлення вибуття таких об’єктів при їх списанні (ліквідації). Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною

Розділ 4. Облік нематеріальних активів

наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством, підписується головою та членами комісії, особою, що була відповідальною за використання об’єкта права інтелектуальної влас-ності, затверджується керівником підприємства чи особою, на те уповноваженою.

Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності

у складі нематеріальних активів

(типова форма № НА-4)

Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі не-матеріальних активів складається в одному примірнику для оформлення даних ін-вентаризації окремо за кожним місцезнаходженням об’єктів права інтелектуальної власності та за кожною особою, відповідальною за використання об’єктів права ін-телектуальної власності. В інвентарний опис включається кожний окремий об’єкт права інтелектуальної власності.

При складанні інвентаризаційного опису особа, відповідальна за використання об’єктів права інтелектуальної власності, дає розписку про те, що до початку інвен-таризації всі прибуткові та видаткові документи передані бухгалтерській службі і всі об’єкти права інтелектуальної власності, одержані для використання і зберіган-ня, оприбутковані, а ті об’єкти, що вибули (ліквідовані), списані. При інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності їх наявність установлюється або за докумен-тами, що були підставою для оприбуткування, або додатково за документами, якими оформлено (тобто підтверджуються) майнові права.

Інвентаризаційний опис підписується всіма членами інвентаризаційної комісії та особою, відповідальною за використання об’єктів права інтелектуальної власнос-ті. При цьому особа, відповідальна за використання об’єктів права інтелектуальної власності, підтверджує, що перевірка цих об’єктів відбулася в її присутності, що вона не має до членів комісії ніяких претензій та що вона приймає на відповідальне збері-гання перелічені в описі об’єкти права інтелектуальної власності.

Оформлений інвентаризаційний опис передається до бухгалтерської служби під-приємства для заповнення даних про кількість, вартість об’єктів права інтелектуаль-ної власності і суму накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку.

Перед складанням звіряльної відомості та визначенням результатів інвентари-зації бухгалтерія підприємства проводить перевірку всіх підрахунків в інвентариза-ційному описі. В описі робиться відповідна відмітка щодо перевірки даних опису за підписом особи, яка проводила перевірку. Виявлені помилки у підрахунках мають бути виправлені і завірені підписами всіх членів інвентаризаційної комісії та особи, відповідальної за використання об’єктів права інтелектуальної власності.

У разі виявлення розходжень (нестач, надлишків) між даними бухгалтерського об-ліку і даними інвентаризаційних описів бухгалтер підприємства складає звіряльну ві-домість. Звіряльна відомість підписується бухгалтером підприємства і після перевірки інвентаризаційною комісією правильності складання звіряльної відомості підписуєть-ся керівником інвентаризаційної комісії та особою, відповідальною за використання об’єктів права інтелектуальної власності, яка ознайомлюється з результатами звіряння.

Відносно нестач і надлишків інвентаризаційна комісія додає до звіряльної ві-домості письмові пояснення осіб, відповідальних за використання та зберігання об’єктів права інтелектуальної власності. Результати інвентаризації оформляються

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

протоколом, до якого включаються висновки та пропозиції щодо врегулювання ін-вентаризаційних розходжень.

Протокол інвентаризаційної комісії у п’ятиденний строк з дати його оформлення підлягає розгляду керівником підприємства та прийняття ним рішення щодо висно-вків і пропозицій інвентаризаційної комісії. Звіряльна відомість разом з протоколом інвентаризаційної комісії і рішенням керівника підприємства передається до бухгал-терської служби, яка вносить до неї дані про прийняте рішення щодо врегулювання розходжень.