Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.8. Амортизація нематеріальних активів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.8. Амортизація нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Амортизація нематеріальних активів — це поступове перенесення вартості нема-теріальних активів на виробничу (повну) собівартість продукції в процесі виробни-цтва та реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

Амортизація нематеріальних активів нараховується, починаючи з місяця, наступ-ного за місяцем, в якому нематеріальний актив став придатний до використання, і закінчуються з місяця, наступного за місяцем вибуття. Нарахування амортизації протягом терміну корисного використання об’єкту нематеріальних активів не при-пиняється, окрім моментів консервації підприємства. Нарахування амортизації не залежить від фінансових результатів діяльності підприємства, тому амортизаційні відрахування належать до постійних витрат підприємства. Амортизація нарахову-ється протягом терміну корисного використання нематеріального активу, який уста-новлюється підприємством самостійно. Якщо термін використання не визначено, то він приймається за 20 років. Підприємство в наказі про облікову політику самостійно обирає метод нарахування амортизації, виходячи з умов отримання майбутніх еконо-мічних вигод. У випадку неможливості визначення вимов підприємство використо-вує лінійний метод.

Порядок застосовування методів амортизації нематеріальних активів визнача-ється згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», яким рекомендовано нарахування амор-тизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) за такими методами:

1)         прямолінійним, згідно з яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період використання об’єкта нематері-альних активів При використанні цього методу вартість об’єкта нематеріальних ак-тивів списується однаковими частками протягом усього періоду його експлуатації. Перевагами прямолінійного методу є передусім простота розрахунку амортизації, а також можливість рівномірного розподілу амортизації в кожному звітному періоді, що зручно для аналітичного обліку продукції, яка випускається і реалізується. Недо-ліки цього методу в тому, що при його застосування не враховується моральний знос об’єкта нематеріальних активів;

2)         зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року (або первинної вар-тості на дату початку нарахування амортизації) та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результа-том кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первинну вартість. Метод зменшення залишкової вартості ґрунтується на тому, що новий об’єкт нематеріальних активів дає велику віддачу на початку терміну експлуатації і тому економічно обґрунтовано

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

нарахування більшої суми амортизації в першому році використання об’єкта і посту-пове її зменшення надалі. Цей метод слід використовувати у випадку, якщо перед-бачається наявність ліквідаційної вартості;

3)         прискореного зменшення залишкової вартості, згідно з яким річна сума амор-тизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного пе-ріоду (або первинної вартості на дату початку нарахування амортизації) та подвоєної річної норми амортизації. Річна норма визначається діленням 100 на кількість років корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів;

4)         кумулятивним, згідно з яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіці-єнт розраховується діленням кількості років, що залишається до кінця очікуваного строку використання об’єкта основних засобів, на суму чисел років його корисного використання.

Сума чисел років — це сума порядкових номерів тих років, протягом яких функціо-нує об’єкт (наприклад, число років — 4, сума чисел років дорівнює: 1 + 2 + + 3 + 4 = 10).

Кумулятивний метод амортизації, методи зменшення залишкової вартості та при-скореного зменшення залишкової вартості є методами прискореної амортизації не-матеріальних активів і найбільш привабливими для підприємств, оскільки протягом перших років експлуатації об’єктів (коли вони практично нові) накопичується макси-мальна сума грошових коштів на придбання нових об’єктів за допомогою амортизації, що відноситься на собівартість виготовленої продукції, виконаних робіт, послуг. При цьому останніми роками експлуатації тих самих об’єктів, коли збільшуються витрати на їхнє утримання і ремонт, сума амортизації, яка нараховується, незначна, що ба-лансує витрати виробництва протягом терміну використання таких основних засобів;

5)         виробничим, згідно з яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки аморти-зації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизу-ється, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виро-бити з використанням основних засобів. Виробничий метод нарахування амортизації доцільно застосовувати в разі, якщо обсяги виконання робіт (виготовлення продукції та надання послуг) можуть бути визначені досить точно. Наприклад: на підприєм-ствах автомобільного транспорту, в гірничодобувних галузях тощо.

6)         податковий — згідно із законом України про оподаткування прибутку підпри-ємств до групи 4 належать: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або дру-ку інформації, інші інформаційні системи, комп’ютерні програми, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Термін «комп’ютерна програма» розуміється у значенні, наведеному в законодав-стві з питань охорони авторських та суміжних прав.

Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається як сума аморти-заційних відрахувань, нарахованих для кожного з календарних кварталів, що входять до такого звітного періоду (далі — розрахункові квартали). Сума амортизаційних від-рахувань розрахункового кварталу визначаються шляхом застосування норм амор-тизації, визначених законом, до балансової вартості груп основних фондів на початок такого розрахункового кварталу.

Розділ 4. Облік нематеріальних активів

Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду у такому розмірі (в розрахунку на податковий квартал група 4–15% за квартал.

Для амортизації інших нематеріальних активів застосовується лінійний метод, за яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації протягом строку, який визначається платником податку самостійно, залежно від строку корисного викорис-тання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації. Амортизаційні відрахування проводяться до досягнення залишковою вартістю нематеріального активу нульового значення.