Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1. Економічний зміст і характеристика необоротних матеріальних активів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2.1. Економічний зміст і характеристика необоротних матеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

Необоротні матеріальні активи і насамперед основні засоби є матеріальною осно-вою (базою) будь-якої підприємницької діяльності. Без основних засобів (власних або орендованих) не може відбуватися жодного господарського процесу.

В економічній теорії під основними засобами розуміють засоби праці, які вико-ристовуються (експлуатуються) впродовж тривалого часу, при цьому зберігаючи свою первісну фізичну форму, і переносять свою вартість на вироблений продукт частинами, протягом декількох виробничих циклів внаслідок фізичного та мораль-ного зносу. Засоби праці — це те, за допомогою чого працівник діє на предмет праці з метою одержання результату. В бухгалтерському обліку засоби праці виділенні в окремий об’єкт обліку, який одержав назву «основні засоби підприємства».

Основні засоби — це грошові кошти, інвестовані в основні фонди виробничого і невиробничого призначення. В момент придбання основних фондів і прийняття їх на баланс підприємства величина основних засобів збігається з вартістю основних фон-дів. У подальшому, під час використання основних фондів у виробничому процесі, їхня вартість роздвоюється: одна її частина дорівнює зносу, переноситься на готову продукцію, а друга відображає залишкову вартість діючих основних фондів. При цьо-му в бухгалтерському обліку використовується термін «основні засоби», а для цілей оподаткування — термін «основні фонди».

Економічна сутність основних засобів визначається в Положенні бухгалтерсько-го обліку 7 «Основні засоби» (далі — П(С)БО 7). Сутність основних фондів визна-чається в Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі — Закон про оподаткування прибутку).

П(С)БО 7 визначає основні засоби як матеріальні активи, які підприємство утри-мує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і надання послуг, надання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей та які, як очі-кується, використовуватимуться протягом більше ніж одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Згідно зі ст. 8 Закону про оподаткування прибутку, основні фонди — це матері-альні цінності вартістю більше ніж 1000 грн за одиницю, які використовуються в гос-подарській діяльності платника податку протягом періоду, що перевищує 365 кален-дарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, і вартість яких поступово зменшується у зв’язку з матеріальним і фізичним зносом.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Для визначення об’єкта основних засобів П(С)БО 7 не передбачає використання цінового критерію. Практично єдиним об’єднуючим критерієм між вітчизняними за-конодавством і П(С)БО є термін використання — більше одного року.

Таким чином, для віднесення матеріального об’єкта до основних засобів і осно-вних фондів він повинен відповідати таким критеріям:

1)         бути активом;

2)         використовуватися для строго визначених цілей;

3)         мати термін використання (експлуатації) більше ніж 365 днів.

Вартісний фактор при віднесенні цінностей до основних засобів не беруться до уваги. Згідно з П(С)БО 7, право встановлення вартісного критерію для розмежуван-ня об’єктів між основними засобами й іншими необоротними матеріальними актива-ми надається підприємствам. І дуже важливо, щоб цей момент одержав відображення в обліковій політиці підприємства.

Як і будь-який актив, основні засоби відображаються в балансі підприємства, якщо додержуються дві умови:

—        існує ймовірність одержання економічних вигод від його використання;

—        оцінка основного засобу може бути достовірно визначена.

Відносно ймовірності одержання економічних вигод підприємство має визна-чити цілі використання основного засобу. Виходячи з визначення основних засобів, такими цілями є:

1)         використання основного засобу в процесі постачання товарів, виконання робіт і надання послуг;

2)         використання основного засобу для надання в оренду іншим особам;

3)         використання основного засобу для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій;

Можливі чотири шляхи отримання вигод на підприємстві:

1)         використання окремо або разом з іншими активами у виробництві продукції, товарів, наданні послуг, які призначені для реалізації підприємством;

2)         продаж, обмін на інші активи, у тому числі за грошові кошти;

3)         використання для погашення кредиторської заборгованості;

4)         розподіл між власниками підприємства.

У зарубіжній обліковій практиці поняття «необоротні активи» позначається різ-ними термінами: постійні активи, споруди та обладнання, матеріальні постійні ак-тиви тощо. Так, у Швейцарії необоротні активи в активі балансу об’єднанні в одну групу — основні засоби; в Росії — позаоборотні активи, які включають нематеріальні активи, основні засоби та доходні вкладення в матеріальні цінності; в Німеччині — основний капітал та фінансові активи; в Естонії — основне майно (довгострокові фі-нансові інвестиції, матеріальне основне і нематеріальне майно); в Єгипті — основний (основні засоби), моральний (нематеріальні активи) та ресурсний капітал (природні багатства). В країнах англо-американської системи обліку — це довгострокові акти-ви, що об’єднують основні засоби або власність, будівлі та обладнання, нематеріальні активи, витрати майбутніх періодів, інвестиції і фонди та інші непоточні (позаобо-ротні) активи.

У США окремим розділом в активі балансу відображаються довгострокові ак-тиви, до яких належать основні засоби, нематеріальні активи, інвестиції, фонди та інші активи. Наприклад, відповідно до загальних положень бухгалтерського обліку

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

США, у балансовому звіті в частині основних засобів необхідно відображати такі по-казники:

—        баланси основних видів активів, які підлягають амортизації, залежно від їх-нього характеру або призначення;

—        накопичену амортизацію за основними видами активів або в сукупності;

—        опис методів нарахування амортизації.

У Великобританії та Австралії всі необоротні активи в балансі представлені в розділі основного капіталу, який складається з нематеріальних, матеріальних акти-вів та інвестицій.

У Польщі необоротні активи в балансі підприємства представлені у вигляді поза-оборотних активів, які поділяються на матеріальні і нематеріальні. До матеріальних належать споруди, будівлі, механізми і обладнання, транспортні засоби, худоба тощо. Очікуваний термін їхнього корисного використання повинен бути більший одного року. Ці активи використовує саме підприємство або, на договірних засадах, — інше підприємство (поточна оренда тощо). До цієї групи також належить майно, яке не є власністю підприємства (фінансова оренда), але за яким, відповідно до податкового законодавства, орендар зобов’язаний нараховувати знос.

У зв’язку з тим, що у Франції існує п’ять основних типів балансу, які використо-вуються в системі економічного аналізу різного роду діяльності, назва групи необо-ротних активів, а відповідно і їхній склад, дуже змінюються.

Так, при побудові ліквідного (майнового радикального) балансу всі активи поді-ляються на нематеріальні та матеріальні, виходячи з їхньої ліквідної вартості. Те саме характерно і для майнового (лояльного) балансу. У функціональному балансі, який на сьогодні у Франції є предметом дискусії теоретиків та практиків, усе майно, яким розпоряджається підприємство тривалий період, обліковується незалежно від того, чи є воно його власністю. При цьому відображення в балансі активів не залежить від природи їхнього походження — матеріальна вона чи ні.

Отже, як бачимо, в більшості країн необоротні активи можна розподілити на такі загальні групи: матеріальні дострокові активи; нематеріальні дострокові активи; дов-гострокові фінансові інвестиції.

В окремих країнах (зокрема, в США) в окрему групу виділяють і природні ресур-си у зв’язку з їхніми особливими ознаками.

Відповідно до Концептуальної основи міжнародних стандартів фінансової звіт-ності (далі — МСФЗ) будь-який актив для відображення в обліку повинен відповіда-ти таким критеріям:

1)         приносити в майбутньому вигоду підприємству;

2)         його вартість можливо достовірно визначити.

Крім зазначених, основні засоби повинні відповідати ще декільком критеріям. Зокрема, згідно з п. 6 МСФЗ 16 «Основні засоби», основні засоби — це матеріальні активи, які:

а)         утримує підприємство для використання у виробництві або постачанні това-

рів і наданні послуг, для надання в оренду іншим особам або для адміністративних

цілей;

б)         будуть використані, як очікується, більше одного року.

Названі критерії до визнання основних засобів аналогічні майже в усіх країнах. В окремих країнах виділяють також вартісний критерій.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів