Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5d976dce6d1e61f6c5c2e601315d190e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. Первісна вартість нематеріальних активів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.5. Первісна вартість нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Первісною вартістю нематеріальних активів називається історична (фактична) собівартість активів у грошовій формі або справедлива вартість інших активів, спла-чених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

До складу первісної вартості придбаних нематеріальними активами включаються:

—        ціна (вартість) придбання (отримані торговельні знижки віднімаються),

—        мито,

—        непрямі податки, які не підлягають відшкодуванню,

—        інші витрати, безпосередньо пов’язані з його придбанням і доведенням. до ста-ну, в якому він придатний для використання за призначенням

Не включаються до первісної вартості нематеріальних активів витрати на сплату відсотків за кредит, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок креди-ту банку.

Порядок оцінювання нематеріальних активів залежить від дати, станом на яку здійснювалося таке оцінювання (табл. 4.2, 4.3).

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 4.2

Оцінка нематеріальних активів

Дата, на яку здійснюється оцінка

Дата зарахування

на Баланс (первинне

визнання)      Будь-яка дата протягом звітного року        Дата Балансу

В обліку          У фінансовій звітності (Балансі)

 

Первісна вартість      Первісна вартість + Витрати, які капіталізуються (збільшують спо-чатку очікувані майбутні еконо-мічні вигоди)         Залишкова вартість (ЗВ). вартість Примітка ЗВ = Первісна вартість — Нако-пичена амортизація

У примітках до річної фінансової звітності щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації щодо створених підприємством нематеріальних ак-тивів наводиться така інформація:

1.         Вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в балансі.

2.         Методи амортизації та діапазон термінів корисного використання нематеріаль-них активів.

3.         Наявність та рух у звітному році:

 

3.1.      Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума накопиченої амортизації на початок звітного року.

3.2.      Первісна вартість нематеріальних активів, як визнань активом, з виділенням вартості нематеріальних активів, отриманих у результаті об’єднання підприємств.

3.3.      Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та накопиченої амортизації не-матеріальних активів у результаті переоцінювання.

3.4.      Первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченої амортизації нематері-альних активів, які вибули.

3.5.      Сума нарахованої амортизації.

3.6.      Сума втрат від зменшення корисності, відображена в Звіті про фінансові ре-зультати в звітному періоді.

3.7.      Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума накопиченої амортизації нематеріальних активів.

3.8.      Первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченої амортизації на кінець звітного року.

 

3.8.      Первісна (переоцінену) вартість та накопичену амортизацію нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності.

3.9.      Первісна (переоцінену) вартість та накопичену амортизацію переданих у за-ставу нематеріальних активів.

3.10 . Сума угод на придбання в майбутньому нематеріальних активів.

3.11. Загальна сума витрат на дослідження та розробки, включена до складу ви-трат звітного періоду.

3.12 Первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки нематеріальних акти-вів, отриманих за рахунок цільових асигнувань.

Таблиця 4.3 Схема оцінювання нематеріальних активів та відображення їх у обліку згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»

 

S3

to

 

 

 

Дата здійснен-ня оцінки      Шляхи            надходження нематеріальних активів на підприємство             

 

            Створення власними силами                     Створення нематеріальних активів іншими            иідприємствами                  

 

           

            оплата грошовими коштами           обмін на подібний актив     обмін

на неподібний

актив  безплатно      внесок до

статутного

капіталу          при

об'єднанні

підпри-

ємств

Первинне відображення в обліку за дебетом рахунків

На дату здіиснен-ня госпо- Первісна вартість

 

            Дт 154 «Придбан-ня (створення)   Дт 154 «Придбання (створення) нематері-           Дт 12 «Не-матеріальні     Дт 12 «При-дбання   Дт 12 «При-дбання   Дт 12 «При-дбання   Дт 12 «При-дбання (ство-   Дт12 «При-

            нематеріальних         альних активів».        активи».         (створення)    (створення)    (створення)            рення) не       дбання

при пер-         активів».

Прямі витрати на      Ціна придбання — отримані знижки         Залишкова вартість   нематеріаль-них активів».            нематеріаль-них активів».   нематеріаль-них активів».   матеріальних активів».         (створен-ня) немате-

визнанні нематері-ального  оплату праці

+ прямі матеріаль-

ні витрати

+ інші витрати,          + непрямі податки та

мита, що не відшкодо-

вуються

+ інші витрати, без-  переданого активу (якщо вона дорів-нює справед-         Справедлива вартість пере-даного активу (якщо вона    Справедлива вартість пере-даного активу +(-)отримана           Справедлива вартість          Узгоджена

справедлива

вартість          ріальних активів». Спра-ведлива

            безпосередньо пов'язані зі створенням цього активу      посередньо пов'язані з придбанням активу та доведенням його до стану придатності для використання за при-значенням ливій) менша від його

залишкової

вартості)         (передана) сума грошових коштів                          вартість

Відображення в обліку подальших витрат

Протягом       Первісна вартість нематеріального активу -+       Витрати на удосконалення нематеріальних активів, підвищення їх можливостей і терміну

року    корисної експлуатації, які сприяють збільше         нню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод             

Відображення у фінансовій звітності

На      дату Балансу   У Балансі       У Звіті про фінансові результати     У Примітках до річної фінансової звітності

 

            Балансова (залишкова) вартість = = Первісна (переоцінена) вартість — - Знос (переоцінений знос)            Амортизація необоротних активів Зміни у складі розрізі груп    нематеріальних активів у

Формула        (010)= (011)-(012)     II Елементи операційних витрат (260)      I Нематеріальні          активи 010-084     

 

a

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Приклад 4.1. 21 січня 200Х року підприємство придбало патент на корисну модель. Через брак коштів у банку було взято кредит у розмірі 10000,00 грн. під 35% річних. Кошти витра-чалися з кредитного рахунка підприємства. Вартість придбаного патенту становила — 9000,00 грн без ПДВ. Послуги патентного повірника — 250,00 грн без ПДВ. Інші витрати, пов’язані з реєстрацією патенту, — 350,00 грн без ПДВ. Кредит було погашено 26 лютого 2006 року.

Кореспонденція рахунків по операціях придбання нематеріальних активів пока-зана в табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Журнал господарських операцій

 

№ з/п  Зміст запису   Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет                                 Кредит  

 

Січень 200Х року

1          Придбання патенту  154 «Придбання (ство-рення)   нематеріальних активів»           685 «Розрахунки з інши-ми кредиторами»        9000,00

2          Послуги патентного по-вірника     154 «Придбання (ство-рення)   нематеріальних активів»           685 «Розрахунки з інши-ми кредиторами»       250,00

3          Інші витрати, пов’язані з реєстрацією патенту     154 «Придбання (ство-рення)   нематеріальних активів»          685 «Розрахунки з інши-ми кредиторами»            350,00

4          Сплачено за патент  685 «Розрахунки з інши-ми кредиторами»            601 «Короткострокові кре дити банків у націо-нальній валюті»       9000,00

5          Сплачені послуги пові-реного        685 «Розрахунки з інши-ми кредиторами»            601 «Короткострокові кредити банків у націо-нальній валюті»        250,00

6          Сплачені послуги, пов’я-зані з реєстрацією патен-ту     685 «Розрахунки з інши-ми кредиторами»            601 «Короткострокові кредити банків у націо-нальній валюті» 350,00

7          Введено НМА в експлу-атацію (9000+250+350)  124 «Права на об’єкти промислової власності»   154 «Придбання (ство-рення) нематеріальних активів»         9600,00

Лютий 200Х року

8          Нараховано  та  сплаче-но відсотки по кредиту (користувались 36 днів) ((9000,00 + 250,00 + + 350,00) х 35% х 36 днів) / 365 днів      951  «Відсотки за кре-дит»   311»Поточні рахунки в національній валюті»            331,40

9          Погашено кредит      601     «Короткострокові кредити банків у націо-нальній валюті»         311»Поточні рахунки в національній валюті»     9600,00

Розділ 4. Облік нематеріальних активівWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5d976dce6d1e61f6c5c2e601315d190e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0