Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Загальна характеристика рахунків обліку нематеріальних активів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.3. Загальна характеристика рахунків обліку нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» призначений для обліку і узагальнення ін-формації про наявність та рух нематеріальних активів. За дебетом цього рахунку відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізич-них або юридичних осіб) нематеріальних активів, а за кредитом — вибуття внаслідок

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством у по-дальшому економічних вигод від його використання, а також сума уцінки нематері-альних активів. Цей рахунок є активним, балансовим, призначений для обліку госпо-дарських засобів.

Планом рахунків для обліку нематеріальних активів передбачено субрахунки, показані в табл. 4.1.

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» кореспондує

—        за дебетом з кредитом рахунків: 13 «Знос (амортизація) необоротних активів», 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 15 «Капітальна інвестиції», 18 «Дов-гострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 37 «Розра-хунки з різними дебіторами», 41 «Пайовий капітал», 42 «Додатковий капітал», 46 «Неоплачений капітал», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди», 74 «Інші доходи»;

—        за кредитом з дебетом рахунків: 13 «Знос необоротних активів», 18 «Довго-строкова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 42 «Додатко-вий капітал», 85 «Інші затрати», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 97 «Інші витрати», 99 «Надзвичайні витрати».

Таблиця 4.1

Структура рахунка 12 «Нематеріальні активи»

Субрахунки    Види нематеріальних активів

 

121 «Права користування природ-ними ресурсами»      Права користування надрами, іншими ресурсами при-родного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище

122 «Права  користування май-ном»         Права користування земельною ділянкою, будівлею, пра-во на оренду приміщень тощо

123 «Права на комерційні позна-чення»   Права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо

124 «Права на об’єкти промисло-вої власності»  Права на об’єкти промислової власності (право на винахо-ди, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, по-роди тварин, компонування (топографії) інтегральних мі-кросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, тощо)

125 «Авторське право та суміжні з ним права».   Авторські права та суміжні з ним права (право на літера-турні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, ком-піляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відео-грами, передачі (програми) організацій мовлення тощо)

126      Вилучено

127 «Інші нематеріальні активи»     Права на здійснення діяльності, використання економіч-них та інших привілеїв тощо