Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Класифікація нематеріальних активів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.2. Класифікація нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

До нематеріальних активів — об’єктів права інтелектуальної власності належать:

1.         Право власності на винахід

Право власності на винахід для підприємств засвідчується патентом. Об’єктом винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини) або спосіб виробництва.

2.         Право власності на корисну модель

Для підприємств право власності на корисну модель засвідчується патентом. Об’єк-том корисної моделі для підприємств може бути конструктивне виконання пристрою.

3.         Право власності на промисловий зразок

Для підприємств право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Об’єктом промислового зразка може для підприємств бути форма, малюнок чи роз-фарбування або їхнє поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового ви-робу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

4.         Право власності на знаки для товарів і послуг

Для підприємств право власності на знаки для товарів і послуг засвідчується сві-доцтвом. Об’єктом права власності на знак для підприємств можуть бути словесні, зображувальні, об’ємні та інші позначення або їхні комбінації, виконані в будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

5.         Право власності на сорт рослин

Для підприємств право власності на сорт засвідчується патентом. Патент на сорт для підприємств засвідчує авторство на сорт і виключне право на його використання.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Перелік родів і видів рослин, на сорти яких видаються патенти, визначається Кабіне-том Міністрів України.

6.         Право власності на фірмове найменування

Юридична особа має своє найменування. Право і обов’язки підприємств, пов’язані з користуванням фірмовим найменуванням, виробничими марками і товарними зна-ками, визначаються діючим законодавством.

7.         Право власності на програми для ЕОМ

Для підприємств включає право на публікування, відтворювання, розповсюджен-ня та інші дії з введення в господарський обіг сукупності даних та команд, що призна-чені для функціонування ЕОМ та інших комп’ютерних пристроїв з метою отримання певного результату.

8.         Право власності на базу даних

Для підприємств включає право на публікування, відтворювання, розповсюджу-вання та інші дії з введення в господарський обіг сукупності даних (статей, розрахун-ків, тощо), які систематизовані для пошуку і обробки за допомогою ЕОМ.

9.         Право власності на науково-технічну інформацію

Для підприємств об’єктом науково-технічної інформації можуть бути: результа-ти науково-технічних, виробничих робіт та іншої науково-технічної діяльності, що зафіксовані у формі, яка забезпечує їх відтворення, використання та поширення.

До нематеріальних активів — об’єктів права користування ресурсами природно-го середовища, належать:

1.         Право користування земельною ділянкою

Включає право покупця на подальше господарське або інше використання зе-мельної ділянки. До цього права належить також право оренди земельної ділянки.

2.         Право користування надрами

Включає право користування надрами, у тому числі на розробку корисних копа-лин.

3.         Право на користування геологічною та іншою інформацією про природне се-

редовище

Включає право на використання геологічної, геоморфологічної та іншої інформа-ції про стан та можливості господарського використання елементів природного се-редовища, природного середовища в цілому, яка міститься в звітах, картах та інших матеріалах.

4.         Право на користування іншими ресурсами природного середовища

Включає право на використання водних, біологічних та інших ресурсів, яке будь-яким чином впливає на рівень екологічної безпеки життєдіяльності підприємства, населеного пункту, регіону, тощо.

До нематеріальних активів — об’єктів права користування економічними, органі-заційними та іншими вигодами, належать:

1.         Економічні вигоди від користування монопольним положенням ринку

Мається на увазі факт монопольного панування на ринку виробництва товарів та надання послуг. Визначається на підставі інформації, наданої Антимонопольним комітетом України.

2.         Права на використання економічних та інших привілей

Мається на увазі право на користування податковими, господарськими та інши-ми привілеями та привілеями користування майном. Визначаються на підставі до-

Розділ 4. Облік нематеріальних активів

кументів, що засвідчують ці права. Право користування податковими привілеями ви-значається на підставі інформації, наданої податковою інспекцією.

Деякі з нематеріальних активів підлягають обов’язковій державній реєстрації, а саме: патент на винахід; свідоцтво на корисну модель; патент на промисловий зразок; товарний знак; знак обслуговування.

Реєстрація інших видів нематеріальних активів здійснюється за власним бажан-ням власника.

Обов’язковій державній реєстрації підлягають нематеріальні активи згідно зі спе-ціальними законами, що її регулюють.

1.         Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3769-XІІ від 3.12.1993 р., зі змінами.

2.         Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3770-XІІ від 23.12.1993 р., зі змінами. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з на-буттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні.

 

—        ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складан-ня та оформлення»;

—        ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок про-ведення».

 

3.         Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-XІІ від 15.12.1993 р., зі змінами. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні.

4.         Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-XІІ від 21.04.1993 р., зі змінами. Цей Закон регулює майнові і особисті немайнові відносини, що виника-ють у зв’язку з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин.

5.         Закон України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XІІ від

23.12.1993 р., зі змінами. Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові

права авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та використанням тво-

рів науки, літератури і мистецтва — авторське право, і права виконавців, виробників

фонограм і відеограм та організацій мовлення — суміжні права.

6.         Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-XІV від 16.06.1999 р., зі змінами. Цей Закон визначає правові засади охорони прав на зазначення походження товарів в Україні та регулює відносини, що виникають у зв’язку з їхнім набуттям, використанням та захистом.

7.         Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» № 621/97–ВР 05.11.1997 р. зі змінами. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на топографії інтегральних мікро-схем в Україні.