Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Мета вивчення розділу: закріпити в студентів основні методологічні підходи з організації та ведення обліку операцій з основними засобами та іншими необоротни-ми матеріальними активами на підприємствах України.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          економічний зміст і характеристику основних засобів та інших необоротних ма-теріальних активів;

•          класифікацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

•          порядок визнання та оцінювання основних засобів та інших необоротних мате-ріальних активів;

•          типові форми первинних документів з обліку руху основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

•          характеристику рахунків та субрахунків обліку основних засобів та інших нео-боротних матеріальних активів;

•          економічний зміст зносу та амортизації, порядок і методи нарахування аморти-зації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

•          порядок проведення переоцінювання основних засобів;

•          особливості організації і проведення інвентаризації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

•          порядок розкриття інформації про основні засоби та інші необоротні матеріаль-ні активи у звітності.

Студенти повинні вміти:

•          складати бухгалтерські проведення з обліку основних засобів та інших необо-ротних матеріальних активів;

•          заповнювати первинні документи, за допомогою яких оформлюється рух осно-вних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

•          нараховувати амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріаль-них активів;

•          відображати інформацію про основні засоби та інші необоротні матеріальні ак-тиви у звітності.

Основні терміни

Амортизація — це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необо-ротних активів упродовж терміну їхнього корисного використання.

Вартість, яка амортизується, — первинна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їхньої ліквідаційної вартості.

Група основних засобів — сукупність однотипних за технічними характеристика-ми, призначенням та умовами використання основних засобів.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Знос основних засобів — це сума амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного використання.

Необоротні активи — це активи, призначені для використання протягом періоду більше одного року.

Подібні об’єкти — це об’єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

Термін корисного використання (експлуатації) — очікуваний період, упродовж якого необоротні активи використовуватиме підприємство або з їх використанням буде виготовлено очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).